Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελλάδα-Κούβα: Μια σύγκριση εν μέσω πανδημίας

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας //

Η Ελλά­δα και η Κού­βα είναι δύο χώρες με περί­που ίδιο πλη­θυ­σμό: 10.355.000 κατοί­κους η Ελλά­δα και 11.317.000 κατοί­κους η Κούβα.

Στην Ελλά­δα, η χθε­σι­νή μέρα Τρί­τη 9 Νοέμ­βρη, έκλει­σε με νέο θλι­βε­ρό «ρεκόρ» κρου­σμά­των: 8.613 κρού­σμα­τα και 46 θανά­τους.

Στην Κού­βα, χθες 9/11, κατα­γρά­φη­σαν 467 νέα κρού­σμα­τα και 5 θάνα­τοι.

Συνο­λι­κά, από την αρχή της παν­δη­μί­ας μέχρι και σήμε­ρα, η Ελλά­δα της Ε.Ε. μετρά­ει 16.414 θανά­τους από Covid-19.

Αντί­στοι­χα στην – απο­κλει­σμέ­νη από τις ΗΠΑ — Κού­βα έχουν κατα­γρα­φεί από το ξεκι­νη­μα της παν­δη­μί­ας 8.270 θάνα­τοι.

Στην Ελλά­δα, μέχρι τις 7 Νοέμ­βρη 2021, ο αριθ­μός των ανθρώ­πων που είχαν κάνει του­λά­χι­στον μια δόση εμβο­λί­ου ανέρ­χο­νταν σε 6.711.561, δηλα­δή το 62,6% του πληθυσμού.

Στην Κού­βα, μέχρι τις 7 Νοέμ­βρη 2021, ο αριθ­μός των ανθρώ­πων που είχαν κάνει του­λά­χι­στον μια δόση εμβο­λί­ου ανέρ­χο­νταν σε 10.043.045, δηλα­δή το 88,7% του πληθυσμού.

Τα πλή­ρως εμβλο­λια­σμέ­να άτο­μα στην Ελλά­δα ανέρ­χο­νται σε 6,43 εκα­τομ­μύ­ρια (60% του πλη­θυ­σμού) ενώ, αντί­στοι­χα, στην Κού­βα ανέρ­χο­νται σε 7,78 εκα­τομ­μύ­ρια (68,7% του πλη­θυ­σμού).

Η Κού­βα βρί­σκε­ται στην 3η θέση της παγκό­σμιας λίστας ανα­φο­ρι­κά με το ποσο­στό εμβο­λια­σμών στο σύνο­λο του πλη­θυ­σμού (89% έχουν κάνει 2 δόσεις). Αντί­στοι­χα, το ποσο­στό εμβο­λια­στι­κής κάλυ­ψης για την Ελλά­δα ανέρ­χε­ται σε 65% (και τις 2 δόσεις).

Στην Ελλά­δα χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν τέσ­σε­ρα εμβό­λια παρα­γω­γής ΗΠΑ/Γερμανίας και Μ. Βρε­τα­νί­ας: Pfizer/BioNtech, Moderna, Johnson&Johnson, Astra Zeneca.

Η Κού­βα- εν μέσω οικο­νο­μι­κού, εμπο­ρι­κού και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού απο­κλει­σμού – προ­χώ­ρη­σε στην παρα­γω­γή 4 εμβο­λί­ων, δύο εκ των οποί­ων ήδη χρη­σι­μο­ποιού­νται (Abdala και Soberana 02) και δύο που βρί­σκο­νται σε πει­ρα­μα­τι­κό στά­διο. Το εμβό­λιο Abdala έχει κατα­γρά­ψει απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα 92,28% και, πέραν της Κού­βας, χρη­σι­μο­ποιεί­ται στη Βενε­ζου­έ­λα, το Βιετ­νάμ και τη Νικαράγουα.

Από την αρχή της παν­δη­μί­ας, η Κου­βα­νι­κή κυβέρ­νη­ση όχι μόνο πήρε όλα τα ανα­γκαία μέτρα προ­στα­σί­ας του λαού ενερ­γο­ποιώ­ντας πλή­ρως όλες τις δυνά­μεις του δημό­σιου και δωρε­άν συστή­μα­τος Υγεί­ας, αλλά πρω­τα­γω­νί­στη­σε και στην διε­θνι­στι­κή αλλη­λεγ­γύη, στέλ­νο­ντας για­τρούς και νοση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό σε 40 χώρες που μαστί­ζο­νταν από τον κορωνοϊό.

Αντί­θε­τα, η Ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση, αφού δια­χει­ρί­στη­κε το κύμα της παν­δη­μί­ας με παλι­νω­δί­ες, ανευ­θυ­νό­τη­τα και συνε­χή επί­κλη­ση της «ατο­μι­κής ευθύ­νης», συνε­χί­ζει μέχρι και σήμε­ρα να αρνεί­ται να πάρει ουσια­στι­κά μέτρα για την θωρά­κι­ση του ΕΣΥ, απα­ξιώ­ντας να ικα­νο­ποι­ή­σει τα αιτή­μα­τα που έχουν ανα­δει­χθεί από υγειο­νο­μι­κούς και φορείς για την ενί­σχυ­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας και την επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού. Την ίδια δε στιγ­μή, κωφεύ­ει προ­κλη­τι­κά στα καλέ­σμα­τα για μέτρα προ­στα­σί­ας σε χώρους δου­λειάς, εκπαί­δευ­σης και μαζι­κής μετακίνησης.

Τα παρα­πά­νω δεν είναι απλά αριθ­μη­τι­κά στοι­χεία. Πίσω από τα ποσο­στά και τους αριθ­μούς κρύ­βε­ται η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα δύο δια­φο­ρε­τι­κών κόσμων: Του καπι­τα­λι­σμού, όπου κυριαρ­χεί το κυνή­γι του κέρ­δους και η εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση των πάντων (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του αγα­θού της Υγεί­ας) και του σοσια­λι­σμού που έχει ως επί­κε­ντρο τον άνθρω­πο και την ικα­νο­ποί­η­ση των λαϊ­κών αναγκών.

Υ.Γ: Σε όσους με αυθά­δεια και πονη­ριά θέτουν το προ­βο­κα­τό­ρι­κο ερώ­τη­μα «για­τί δεν πάτε να ζήτε­τε στην Κού­βα;» απα­ντά­με: Θα μεί­νου­με στην πατρί­δα μας να αγω­νι­στού­με για να ξημε­ρώ­σουν καλύ­τε­ρες μέρες, για ένα σύστη­μα ανθρώ­πι­νο και μια κοι­νω­νία στο μπόι των ονεί­ρων και των ανθρώπων.

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο