Ελλάδα-Κούβα: Μια σύγκριση εν μέσω πανδημίας

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Η Ελλά­δα και η Κού­βα είναι δύο χώρες με περί­που ίδιο πλη­θυ­σμό: 10.355.000 κατοί­κους η Ελλά­δα και 11.317.000 κατοί­κους η Κού­βα. Στην Ελλά­δα, η χθε­σι­νή μέρα Τρί­τη 9 Νοέμ­βρη, έκλει­σε με νέο θλι­βε­ρό «ρεκόρ» κρου­σμά­των: 8.613 κρού­σμα­τα και 46 θανά­τους. Στην Κού­βα, χθες 9/11, κατα­γρά­φη­σαν 467 νέα κρού­σμα­τα και 5 θάνα­τοι. Συνο­λι­κά, από … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Ελλά­δα-Κού­βα: Μια σύγκρι­ση εν μέσω παν­δη­μί­ας.