Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελλάδα — CIA — Συμμαχία

 Επι­μέ­λεια Ομά­δα ¡H.lV.S! //  

Βγή­κε προς τα έξω ‑με «εύλο­γη» καθυ­στέ­ρη­ση αυτές τις μέρες η «Ολο­κλη­ρω­μέ­νη Έκθε­ση» (Integrated Country Strategy)  του αμε­ρι­κα­νι­κού ΥπΕξ με την Ελλά­δα σε περί­ο­πτη θέση του κεφά­λαιου «Europe and Eurasia Region»

[Σύνο­ψις]

1) Η Ελλά­δα απο­τε­λεί «πυλώ­να στα­θε­ρό­τη­τας σε μια περί­πλο­κη περιο­χή», σύμ­φω­να με την Ολο­κλη­ρω­μέ­νη Στρα­τη­γι­κή |> ΣΣ |>State Department’s Integrated Country Strategy (ICS)<| σύμ­μα­χου Κρά­τους μέλους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, παίρ­νο­ντας υπό­ψη τη θέση της χώρας στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο ως βασι­κής σημα­σί­ας για την εθνι­κή ασφά­λεια των ΗΠΑ και ενερ­γεια­κών προ­τε­ραιο­τή­των μας.

2) Η ανοι­χτή  (public) και συγκα­λυμ­μέ­νη private στή­ρι­ξη των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών κατά τη διάρ­κεια της 9χρονης ελλη­νι­κής οικο­νο­μι­κής κρί­σης οδή­γη­σε στην  ανα­τρο­πή δεκα­ε­τιών αντι-αμε­ρι­κα­νι­σμού και δίνει την ευκαι­ρία στην πρε­σβεία των ΗΠΑ στην Αθή­να να καλ­λιερ­γή­σει περαι­τέ­ρω διμε­ρείς δεσμούς.

3)  Με την ενθάρ­ρυν­ση της Ελλά­δας να αυξή­σει τον ρόλο της στον ευρω­παϊ­κό ενερ­γεια­κό τομέα και στην προ­ώ­θη­ση της εκπαι­δευ­τι­κής μεταρ­ρύθ­μι­σης (ΣΣ |> και σ’ αυτό, για να μην έχουν κάποιοι «αμφι­βο­λί­ες»), η Πρε­σβεία θα κατα­πο­λε­μή­σει τις προ­σπά­θειες των παγκό­σμιων αντι­πά­λων να εκμε­ταλ­λευ­τούν τη γεω­πο­λι­τι­κή σημα­σία της Ελλά­δας και τις διαρ­θρω­τι­κές αδυ­να­μί­ες της για απο­στα­θε­ρο­ποί­η­ση της περιο­χής και υπο­κί­νη­ση αντι­δυ­τι­κού αισθήματος.

4) Η ανά­λυ­ση του State Department απο­τε­λεί μέρος μιας 4ετούς στρα­τη­γι­κής, που δια­τυ­πώ­νει τις προ­τε­ραιό­τη­τες της Ουά­σινγ­κτον με αιχ­μή την ανά­πτυ­ξη ενός συνό­λου κοι­νών στό­χων μέσω ενός συντο­νι­σμέ­νου και συλ­λο­γι­κού κοι­νού σχε­δια­σμού (coordinated & collaborative planning) που υλο­ποιεί­ται μέσω Υπ Εξ και άλλων κυβερ­νη­τι­κών και κρα­τι­κών υπη­ρε­σιών των ΗΠΑ (ΣΣ |>πχ CIA)

cia2

(αλιεύ­ο­ντας)

Χρειά­ζε­ται ενθάρ­ρυν­ση της ενερ­γού συμ­με­το­χής της Ελλά­δας στην ενί­σχυ­ση της περι­φε­ρεια­κής και παγκό­σμιας ασφά­λειας για την προ­στα­σία της αμε­ρι­κα­νι­κής πατρί­δας και των συμ­φε­ρό­ντων της.

|> Η άρι­στη διμε­ρής σχέ­ση άμυ­νας και ασφά­λειας είναι ζωτι­κής σημα­σί­ας για την ικα­νό­τη­τά μας να επε­κτεί­νου­με την ελλη­νι­κή υπο­στή­ρι­ξη σε στρα­τιω­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες και σε θέμα­τα επι­βο­λής του νόμου.

|> Η Ελλά­δα είναι ένας αφο­σιω­μέ­νος εταί­ρος στην προ­ώ­θη­ση των συμ­φε­ρό­ντων των Η.Π.Α. εντός και εκτός της Ελλά­δας μέσω της US Naval Support Activity στον Κόλ­πο της Σού­δας στην Κρή­τη.

|> Με τις Αμε­ρι­κα­νο-ελλη­νι­κές σχέ­σεις σήμε­ρα στο καλύ­τε­ρο δυνα­τό επί­πε­δο, είναι δυνα­τή η παρα­πέ­ρα προ­ώ­θη­ση και διεύ­ρυν­ση της διμε­ρούς συνερ­γα­σί­ας και του ΝΑΤΟ για τη στή­ρι­ξη της περι­φε­ρεια­κής ειρή­νης και στα­θε­ρό­τη­τας (ΣΣ |> ο νοών νοείτω)

|> Η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση υπο­στη­ρί­ζει την εμβά­θυν­ση της στρα­τιω­τι­κής συνερ­γα­σί­ας και το Υπ.Εθ. Ά. πρό­σφε­ρε επι­πλέ­ον διευ­κο­λύν­σεις και εκτός κόλ­που της Σού­δας για να υπο­στη­ρί­ξει τις στρα­τιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις των ΗΠΑ στην περιο­χή επι­τρέ­πο­ντας την απρό­σκο­πτη διέ­λευ­ση αμε­ρι­κα­νι­κών δυνά­με­ων μετα­φε­ρό­με­νων δυνά­με­ων μέσα από τα λιμά­νια της

|> Ο κοι­νός αντι­τρο­μο­κρα­τι­κός σχε­δια­σμός (ΣΣ |> ο νοών νοεί­τω) βρί­σκε­ται σε πλή­ρη εξέ­λι­ξη και η κυβέρ­νη­ση ενέ­κρι­νε το αίτη­μά μας για την ανά­πτυ­ξη μη επαν­δρω­μέ­νων αερο­πλά­νων και από­σπα­ση ειδι­κών δυνά­με­ων και προ­σω­πι­κού των ΗΠΑ στην Ελλά­δα.

Και όλ’ αυτά ενώ, η Ελλά­δα (και μπρά­βο της…) παρά την οικο­νο­μι­κή δυσπρα­γία κατα­φέρ­νει να είναι μία από τις οκτώ πρώ­τες χώρες του ΝΑΤΟ σε δαπά­νες για την άμυ­να, με παρα­πά­νω από το 2% του ΑΕΠ

Παρά τις δημο­σιο­νο­μι­κές της δυσκο­λί­ες, η Ελλά­δα δεσμεύ­τη­κε να επεν­δύ­σει σε ανα­βαθ­μί­σεις αερο­σκα­φών F‑16 και να συνε­χί­σει να στη­ρί­ζει και να φιλο­ξε­νεί ασκή­σεις του ΝΑΤΟ, δαπα­νώ­ντας πάνω από 2.000.000.000$ από το 2015 και μετά.

|> Τρέ­χουν ήδη τα νέα προ­γράμ­μα­τα για ελι­κό­πτε­ρα EPA Kiowa που θα διευ­ρύ­νουν τις ελλη­νι­κές δυνα­τό­τη­τες και  προ­ο­πτι­κές για να γίνει η Ελλά­δα το κύριο περι­φε­ρεια­κό κέντρο για την επι­χει­ρη­σια­κή ικα­νό­τη­τα των ελι­κο­πτέ­ρων του ΝΑΤΟ. Ομοί­ως, η χρη­μα­το­δό­τη­ση 333 Ειδι­κών Δυνά­με­ων του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος ενί­σχυ­σε τη δια­λει­τουρ­γι­κό­τη­τα της αντι­τρο­μο­κρα­τί­ας και της ασφά­λειας στη θάλασσα.

|> Η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση είναι ένας ισχυ­ρός, αξιό­πι­στος εταί­ρος σε θέμα­τα επι­βο­λής του νόμου, ιδιαί­τε­ρα της αντι­τρο­μο­κρα­τί­ας και της συνερ­γα­σί­ας και για την ασφά­λεια των συνόρων.

|> Το 2017, η Ελλά­δα έγι­νε η πρώ­τη χώρα της ΕΕ που εφάρ­μο­σε την ασφα­λή πλατ­φόρ­μα πραγ­μα­τι­κού χρό­νου του Τμή­μα­τος Εγχώ­ριας Ασφά­λειας (ΣΣ |> Homeland Security’s Secure Real Time Platform ‑SRTP), επι­τρέ­πο­ντας στις ελλη­νι­κές αρχές να ελέγ­χουν τους μετα­νά­στες και τους πρό­σφυ­γες με δεδο­μέ­να ασφα­λεί­ας των ΗΠΑ.

|> Επι­πλέ­ον, οι ελλη­νι­κές αρχές χρη­σι­μο­ποιούν τα εργα­λεία ανταλ­λα­γής πλη­ρο­φο­ριών του FBI και του Κέντρου Ελέγ­χου της Τρο­μο­κρα­τί­ας (ΣΣ |> Terrorist Screening Center’s information) για να βελ­τιώ­σουν τη θωρά­κι­ση παρέμ­βα­σής τους.

(και φυσι­κά ‑να μην ξεχνιόμαστε…)

Θα συνε­χί­σου­με να ενθαρ­ρύ­νου­με την Ελλά­δα στον ηγε­τι­κό της ρόλο σ’ ότι αφο­ρά την ενσω­μά­τω­ση των χωρών των Δυτι­κών Βαλ­κα­νί­ων στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ

cia

Σε δήλω­σή του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας για τη συμ­φω­νία των Πρε­σπών και τη δημο­σιο­ποί­η­ση της «Ολο­κλη­ρω­μέ­νης Έκθε­σης» του αμε­ρι­κα­νι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών, ανα­φέ­ρει:

«Η πρό­σφα­τη δημο­σιο­ποί­η­ση της “Ολο­κλη­ρω­μέ­νης Έκθε­σης” του αμε­ρι­κα­νι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών για την Ελλά­δα, πέρα από το γεγο­νός ότι θυμί­ζει παλιές σκο­τει­νές επο­χές, επι­βε­βαιώ­νει πλή­ρως το ρόλο που έχει ανα­λά­βει η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ στην προ­ώ­θη­ση των αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κών σχε­δια­σμών.

Στην Έκθε­ση ανα­γνω­ρί­ζε­ται ρητά και κυνι­κά ότι η Συμ­φω­νία των Πρε­σπών έχει την ευρω­α­τλα­ντι­κή σφρα­γί­δα, ότι “η Ελλά­δα είναι αφο­σιω­μέ­νος εταί­ρος στην προ­ώ­θη­ση των συμ­φε­ρό­ντων των ΗΠΑ εντός και εκτός της Ελλά­δας”, ότι “η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση υπο­στη­ρί­ζει την εμβά­θυν­ση της στρα­τιω­τι­κής συνερ­γα­σί­ας”, προ­σφέ­ρο­ντας “επι­πλέ­ον τοπο­θε­σί­ες εκτός του κόλ­που της Σού­δας, για να υπο­στη­ρί­ξει τις στρα­τιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις των ΗΠΑ στην περιο­χή”.

Φτά­νει μάλι­στα στο σημείο να ομο­λο­γεί ότι θα επι­στρα­τευ­τούν ΜΚΟ και ΜΜΕ για να πει­σθεί ο ελλη­νι­κός λαός για την ανα­γκαιό­τη­τα αυτής της πολι­τι­κής. Τόσο “προ­ο­δευ­τι­κή” είναι η πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτές οι ανα­τρι­χια­στι­κές επι­διώ­ξεις της αμε­ρι­κα­νι­κής πολι­τι­κής, που δεν αμφι­σβη­τού­νται από την κυβέρ­νη­ση, ούτε φυσι­κά από τη ΝΔ, ούτε από κανέ­ναν άλλο από τους διορ­γα­νω­τές των αυρια­νών συλ­λα­λη­τη­ρί­ων, δεί­χνουν την ανά­γκη ο λαός να επα­γρυ­πνά και να γυρί­σει την πλά­τη σε όλους εκεί­νους που θέλουν την Ελλά­δα προ­κε­χω­ρη­μέ­νο φυλά­κιο των ΗΠΑ για χάρη των συμ­φε­ρό­ντων του κεφα­λαί­ου και μόνο».

cia3

Εμείς απλά συμπλη­ρώ­νου­με… το «τετριμ­μέ­νο»

cia4

Omada

Επι­κοι­νω­νία [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο