Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ελληνικά Hoaxes»: Μεροληψία υπέρ της ΝΔ καταγγέλλει συνεργάτης τους και αποχωρεί!

Άρχι­σαν τα «όργα­να» στα «Ελλη­νι­κά Hoaxes», τη γνω­στή ιστο­σε­λί­δα που έχει ανα­λά­βει ρόλο… «μπά­τσου» του δια­δι­κτύ­ου με πρό­σχη­μα τα fake news.

Όπως ανα­φέ­ρει σε δήλω­ση του ο Νίκος Σαρα­ντά­κος, δια­χει­ρι­στής ιστο­λο­γί­ου για την ελλη­νι­κή γλώσ­σα και πρώ­ην συνερ­γά­της των «Ελλη­νι­κά Hoaxes», δια­κό­πτει την συνερ­γα­σία μαζί τους, καταγ­γέλ­λο­ντας τον αρχι­συ­ντά­κτη των «Hoaxes» για μερο­λη­πτι­κές αναρ­τή­σεις υπέρ της ΝΔ.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, σε ανάρ­τη­ση του στο Facebook, ο Ν. Σαρα­ντά­κος, πρώ­ην εξω­τε­ρι­κός συνερ­γά­της και επι­στη­μο­νι­κός σύμ­βου­λος των «Hoaxes» καταγ­γέλ­λει «απα­νω­τές έντο­να φιλο­κυ­βερ­νη­τι­κές (και αντι­σύ­ρι­ζα) δημο­σιεύ­σεις του κ. Αλι­κά­κου, αρχι­συ­ντά­κτη στον Χοα­ξες, στο Φέι­σμπουκ».

Στις εν λόγω δημο­σιεύ­σεις, ο αρχι­συ­ντά­κτης Αλι­κά­κος των… «αμε­ρό­λη­πτων» και «πολι­τι­κά ουδέ­τε­ρων» «Hoaxes» χαρα­κτή­ρι­ζε «λύτρω­ση» τη νίκη της ΝΔ στις εκλο­γές, ενώ εξύ­βρι­ζε ως «σου­ρω­μέ­νο κομπλε­ξι­κό κομ­μα­τό­σκυ­λο» βου­λευ­τή του ΣΥΡΙΖΑ.

Με αφορ­μή τα παρα­πά­νω, σημειώ­νει ο Νίκος Σαραντάκος:

«Για να φέρω μια ποδο­σφαι­ρι­κή ανα­λο­γία, ποιαν αξιο­πι­στία θα είχε ένα όργα­νο ορι­σμού και αξιο­λό­γη­σης διαι­τη­τών αν ένα επι­τε­λι­κό του στέ­λε­χος εμφα­νι­ζό­ταν κάθε Κυρια­κή στις κερ­κί­δες των φανα­τι­κών να καθυ­βρί­ζει την αντί­πα­λη ομάδα;

Για αυτούς τους λόγους, και αφού ένα διά­βη­μά μου στους ανθρώ­πους των Χόα­ξες έδει­ξε την αδυ­να­μία συνεν­νό­η­σης, ζήτη­σα να αφαι­ρε­θεί το όνο­μά μου από τον κατά­λο­γο των “συμ­βού­λων” του ιστο­τό­που, πράγ­μα που έγινε.

Πιστεύω ότι οι έντο­να κομ­μα­τι­κές θέσεις του κ. Αλι­κά­κου τον καθι­στούν εντε­λώς ακα­τάλ­λη­λο για το λει­τούρ­γη­μα που θέλει να ανα­λά­βει και θα φρο­ντί­σω, με τις μικρές μου δυνά­μεις, να στα­μα­τή­σει αυτή η αντι­δε­ο­ντο­λο­γι­κή κατάσταση.»

ΣΧΟΛΙΟ «ΑΤΕΧΝΩΣ»

Θα ήταν ψέμα αν λέγα­με ότι πέφτου­με απ’ τα σύν­νε­φα μετά την καταγ­γε­λία του πρώ­ην συνερ­γά­τη των «Hoaxes». Θυμί­ζου­με στους ανα­γνώ­στες, ότι το «ΑΤΕΧΝΩΣ», από την πρώ­τη στιγ­μή άνοι­ξε μέτω­πο με τους επί­δο­ξους «σερί­φη­δες» του δια­δι­κτύ­ου, ανα­δει­κνύ­ο­ντας τους μεγά­λους κιν­δύ­νους που κρύ­βει για την ελευ­θε­ρία της έκφρα­σης και την αξιο­πι­στία της επαγ­γελ­μα­τι­κής δημο­σιο­γρα­φί­ας η ανα­γό­ρευ­ση των «Ελλη­νι­κά Hoaxes» σε… δια­δι­κτυα­κούς «ιαβέ­ρη­δες» της εγκυ­ρό­τη­τας των ειδήσεων.

Τον Οκτώ­βριο του 2018, το «ΑΤΕΧΝΩΣ» κατέ­θε­σε σχε­τι­κό υπό­μνη­μα στην Ένω­ση Συντα­κτών Ημε­ρη­σί­ων Εφη­με­ρί­δων Αθη­νών (ΕΣΗΕΑ), επι­ση­μαί­νο­ντας μετα­ξυ άλλων πως πίσω από το κυνή­γι των fake news, πίσω από το κυνή­γι της «τοξι­κό­τη­τας» των ειδή­σε­ων κρύ­βε­ται (ή μπο­ρεί να κρυ­φτεί) το κυνή­γι της ταξι­κής προ­σέγ­γι­σης των ειδήσεων.

Τα «Ελλη­νι­κά Hoaxes», άλλω­στε, έχουν δώσει σαφή δείγ­μα­τα του ιδε­ο­λο­γι­κού και πολι­τι­κού τους προ­σα­να­το­λι­σμού, έχο­ντας κατα­βάλ­λει συστη­μα­τι­κή προ­σπά­θεια απε­νο­χο­ποί­η­σης και ξεπλύ­μα­τος συγκε­κρι­μέ­νης πολι­τι­κής και οργα­νι­σμών (βλέ­πε ΝΑΤΟ), ακό­μη και διε­θνών προ­βο­κα­τσιών (π.χ. της αυτο­α­πο­κα­λού­με­νης ΜΚΟ Λευ­κά Κρά­νη, κατα­σκεύ­α­σμα των μυστι­κών υπη­ρε­σιών με ενερ­γό ρόλο στο αιμα­το­κύ­λι­σμα στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή), φτά­νο­ντας μέχρι το σημείο να υιο­θε­τή­σουν χρυ­σαυ­γί­τι­κα επι­χει­ρή­μα­τα για τη μη ύπαρ­ξη νεκρών στο Πολυ­τε­χνείο!

Η καταγ­γε­λία του πρώ­ην συνερ­γά­τη των «Ελλη­νι­κά Hoaxes» δεν απο­τε­λεί κεραυ­νό εν αιθρία. Έρχε­ται να επι­βε­βαιώ­σει το γεγο­νός ότι η εν λόγω ιστο­σε­λί­δα που παρι­στά­νει τον «κυνη­γό» των fake news (με τις πλά­τες της Ε.Ε και άλλων οργα­νι­σμών, «χορη­γών», κλπ) απο­τε­λεί γρα­νά­ζι ενός συστή­μα­τος που προ­σπα­θεί να χει­ρα­γω­γή­σει και να κατευ­θύ­νει την κοι­νή γνώ­μη με βάση την κυρί­αρ­χη ιδε­ο­λο­γία της αστι­κής τάξης. 

atexnos hoaxes

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο