Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελληνικά Hoaxes: Οι fake δημοσιογράφοι με fake συνεργάτες!!!

Πρό­σφα­τα το zοugla.gr κατήγ­γει­λε τα Ελλη­νι­κά Hoaxes για παρα­πλά­νη­ση δημο­σιο­γρα­φι­κών ενώ­σε­ων προ­κει­μέ­νου εν ενερ­γεία στρα­τιω­τι­κοί να απο­κτή­σουν τη δημο­σιο­γρα­φι­κή ιδιό­τη­τα — ταυ­τό­τη­τα!!! Η καταγ­γε­λία αφο­ρά τον Αθα­νά­σιο Σιτί­στα, που δηλώ­νε­ται ως δια­χει­ρι­στής της ιστο­σε­λί­δας, είναι εν ενερ­γεία στρα­τιω­τι­κός, και συγκε­κρι­μέ­να επι­σμη­νί­ας και τον Ανδρό­νι­κο Κου­τρου­μπέ­λη που δηλώ­νει web developer.

Ως ιδρυ­τής και δια­χει­ρι­στής εμφα­νί­ζε­ται ο Θοδω­ρής Δανι­η­λί­δης, ο οποί­ος δηλώ­νει στρα­τιω­τι­κός εν απο­στρα­τεία με ειδι­κό­τη­τα ναρ­κα­λιευ­τή, αλλά και μέλος της Ενω­σης Δημο­σιο­γρά­φων Περιο­δι­κού και Ηλε­κτρο­νι­κού Τύπου Μακε­δο­νί­ας – Θρά­κης, αν και δεν έχει κάποια δημο­σιο­γρα­φι­κή δια­δρο­μή, σύμ­φω­να με τις καταγγελίες.

Χρειά­ζο­νται τη δημο­σιο­γρα­φι­κή ιδιό­τη­τα (χωρίς θητεία στη δημο­σιο­γρα­φία) με κάθε τρό­πο, για­τί έτσι θεω­ρούν ότι μπο­ρούν να ελέγ­χουν τη δου­λειά επαγ­γελ­μα­τιών δημο­σιο­γρά­φων οι οποί­οι είναι υπεύ­θυ­νοι και υπό­λο­γοι ένα­ντι των δημο­σιο­γρα­φι­κών Ενώ­σε­ων και των πει­θαρ­χι­κών τους οργάνων.

Είναι η έλλει­ψη εμπει­ρί­ας, θητεί­ας στη δημο­σιο­γρα­φία και η βια­σύ­νη (με κίνη­τρο την αμοι­βή) που αρκε­τές φορές έχουν παγι­δευ­τεί και έχουν πέσει θύμα των fakes news και των fake δια­ψεύ­σε­ων που τους καθι­στούν σαν τα πιο ορα­τά Hoaxes του ελλη­νι­κού διαδικτύου.

Είναι και η δυσα­νε­ξία και απο­στρο­φή σε ό,τι αντι­να­τοϊ­κό, αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό, φιλο­κου­βα­νι­κό που τους οδη­γεί από τη μία «γκά­φα» στην άλλη.

Εντύ­πω­ση προ­κα­λεί η στά­ση της ΕΣΗΕΑ, η οποία παρό­τι εκλή­θη να πάρει θέση και να δώσει απα­ντή­σεις, επι­δει­κτι­κά σιω­πά παρό­τι η συγκε­κρι­μέ­νη σελί­δα, τα Ελλη­νι­κά Hoaxes) ατεκ­μη­ρί­ω­τα, με υπο­κει­με­νι­σμό στην ουσία λογο­κρί­νει επαγ­γελ­μα­τί­ες δημο­σιο­γρά­φους και μοι­ρά­ζει πιστο­ποι­η­τι­κά δημο­σιο­γρα­φι­κής εγκυρότητας..

Εκτός όμως από τους Fake δημο­σιο­γρά­φους, εχου­με και fake συνερ­γά­τες!!! Παρου­σιά­ζουν στην ταυ­τό­τη­τά τους μια λίστα συνερ­γα­τών ‑προ­κει­μέ­νου να εντυ­πω­σιά­σουν και να δώσουν εγκυ­ρό­τη­τα στα συμπε­ρά­σμα­τά τους–  με τίτλους και περ­γα­μη­νές. Όμως στην ουσία πρό­κει­ται είτε για ανύ­παρ­κτους συνερ­γά­τες είτε για συνερ­γά­τες χωρίς κάτι ξεχω­ρι­στό πέραν της επαγ­γελ­μα­τι­κής τους ιδιότητας.

Για παρά­δειγ­μα ανα­φέ­ρε­ται στους συνερ­γά­τες τους ο κ. Ηλί­ας Μόσια­λος. Ο ενερ­γός σύν­δε­σμος όμως οδη­γεί στη σελί­δα του κ. Μόσια­λου στο Facebook και το εργα­λείο ανα­ζή­τη­σης της σελί­δας των Ελλη­νι­κών Hoaxes δεν μας δίνει καμία κατα­γρα­φή — ανα­φο­ρά στον κ. Μόσιαλο!!!

Από τον επί­τι­μο διευ­θυ­ντή του Ευγε­νι­δεί­ου Πλα­νη­τα­ρί­ου Διο­νύ­ση Σιμό­που­λο έχουν δύο πολύ παλιές ανα­φο­ρές. Η πρώ­τη είναι ανα­δη­μο­σί­ευ­ση (το 2015) εκτε­νών απο­σπα­σμά­των κει­μέ­νου από τη Ναυ­τε­μπο­ρι­κή και η δεύ­τε­ρη  ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από το FB του Διο­νύ­ση Σιμό­που­λο το 2014.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κή και η περί­πτω­ση του παι­δί­α­τρου — βρε­φο­λό­γου κ. Δαρ­ζέ­ντα Αντώ­νιο, από τον οποίο πάλι ανα­δη­μο­σιεύ­ουν αναρ­τή­σεις του στο facebook και ενί­ο­τε του ζητούν να απα­ντή­σει σε ερωτήματα.

Το ίδιο ισχύ­ει και με τους περισ­σό­τε­ρους άλλους, οι οποί­οι φέρουν κάποιους τίτλους επι­στη­μο­νι­κούς μεν, χωρίς ιδιαί­τε­ρες περ­γα­μη­νές δε. Και εν πάση περι­πτώ­σει δε δια­φέ­ρουν οι φερό­με­νοι επι­στη­μο­νι­κοί συνερ­γά­τες τους από τους πάμπολ­λους επι­στή­μο­νες που είτε εκφρά­ζο­νται στα social media για ζητή­μα­τα που άπτο­νται του επι­στη­μο­νι­κού τους αντι­κει­μέ­νου είτε δια­τη­ρούν δικό τους blog ή site στο διαδίκτυο.

Ούτως ή άλλως όμως τίθε­ται το ερώ­τη­μα προς τους εμφα­νι­ζό­με­νους συνερ­γά­τες των ελλη­νι­κών Hoaxes, συμ­φω­νούν με το ρόλο και τον τρό­πο που λει­τουρ­γεί η ιστο­σε­λί­δα ως δια­δι­κτυα­κός «μπά­τσος»; Η ευθύ­νη και η δρά­ση τους τους βαραί­νει όσο το όνο­μά τους δια­τη­ρεί­ται σε αυτή τη λίστα.

Ενδει­κτι­κή της ανα­ξιο­πι­στί­ας τους στο ζήτη­μα των συνερ­γα­τών, είναι η συνερ­γα­σία τους, για ζητή­μα­τα γλώσ­σας, με έναν άνθρω­πο που καμία μα καμία επι­στη­μο­νι­κή σχέ­ση έχει με τη γλώσ­σα!!! Κι όμως τον ανα­κοί­νω­νε ως επι­στη­μο­νι­κό συνερ­γά­τη!!!  Τον γνω­στό για τη δια­δι­κτυα­κή παρου­σία και ελεγ­χό­με­νης εγκυ­ρό­τη­τας σε ζητή­μα­τα γλώσ­σας Νίκο Σαρα­ντά­κο. ο οποί­ος απο­χώ­ρη­σε καταγ­γέλ­λο­ντας τα Ελλη­νι­κά Hoaxes για μερο­λη­πτι­κή στά­ση υπερ της ΝΔ.

Από μόνες τους οι ιδιό­τη­τες ή οι τίτλοι δεν προσ­δί­δουν αξιο­πι­στία. Πόσοι και πόσοι δημο­σιο­γρά­φοι, πόσοι και πόσοι για­τροί κλπ είναι ανε­παρ­κείς παρά τους «τίτλους» και τις περ­γα­μη­νές; Επει­δή τα Ελλη­νι­κά Hoaxes κατα­πιά­νο­νται με πολύ σοβα­ρά θέμα­τα, για τα οποία δεν έχουν ούτε τα εχέγ­γυα της αντι­κει­με­νι­κό­τη­τας ούτε και της γνώ­σης- εκτός από τις δημο­σιο­γρα­φι­κές Ενώ­σεις, το ζήτη­μα αφο­ρά και τον Πανελ­λή­νιο Ιατρι­κό Σύλ­λο­γο όπως και τον αντί­στοι­χο Φαρμακευτικό.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο