Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελληνικές αντιδράσεις για την ψηφοφορία στην ΠΓΔΜ — «Ντρέπεται» ο Καμμένος — Περήφανος ο Τζανακόπουλος

Αλ.Τσίπρας: Ένα πολύ σημαντικό βήμα προς ένα ειρηνικό μέλλον με ευημερία για τους λαούς μας

«Συγ­χα­ρη­τή­ρια φίλε μου Ζόραν Ζάεφ! Η απο­ψι­νή ψήφος είναι ένα μεγά­λο βήμα προς την κοι­νή μας επι­τυ­χία. Ένα πολύ σημα­ντι­κό βήμα προς ένα ειρη­νι­κό μέλ­λον με ευη­με­ρία για τους λαούς μας!» ανα­φέ­ρει με ανάρ­τη­σή του στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης ο πρω­θυ­πουρ­γός Αλέ­ξης Τσίπρας.

Πάνος Καμμένος

Σε σχό­λιο για τις καταγ­γε­λί­ες περί δωρο­δο­κιών βου­λευ­τών της αντι­πο­λί­τευ­σης της ΠΓΔΜ προ­κει­μέ­νου να ψηφί­σουν τη συμ­φω­νία, προ­έ­βη μέσω Twitter ο υπουρ­γός Eθνι­κής Άμυ­νας, Πάνος Καμμένος.

Ειδι­κό­τε­ρα, ο κ. Καμ­μέ­νος ανα­φέρ­θη­κε στις καταγ­γε­λί­ες, σύμ­φω­να με τις οποί­ες βου­λευ­τές του VMRO δέχθη­καν μέχρι και 2 εκατ. ευρώ προ­κει­μέ­νου να ψηφί­σουν υπέρ των συνταγ­μα­τι­κών αλλαγών.

«Ποιός θα φαντα­ζό­ταν ότι στην Ευρώ­πη των αξιών και της δημο­κρα­τί­ας οποί­ος δεν ψηφί­ζει κατά τις εντο­λές προ­φυ­λα­κί­ζε­ται και οποί­ος συμ­μορ­φώ­νε­ται παίρ­νει μπό­νους 2.000.000€ μαύ­ρο χρή­μα. Ντρέ­πο­μαι», σημεί­ω­σε ο Πάνος Καμ­μέ­νος στο Twitter.

Λίγο αργό­τε­ρα, ωστό­σο, στην ανάρ­τη­ση του Πάνου Καμ­μέ­νου απά­ντη­σε σε αυστη­ρό και έντο­νο ύφος ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος των Σκο­πί­ων Μίλε Μποσ­νια­κόφ­σκι. Στην απά­ντη­σή του, επι­κρί­νει τον Έλλη­να υπουρ­γό ότι διέ­δω­σε fake news τα οποία είχαν ήδη δια­ψευ­σθεί από την κυβέρ­νη­ση των Σκο­πί­ων και τον καλού­σε για το καλό της δημο­κρα­τί­ας και της διπλω­μα­τί­ας να εργα­σθούν για τη φιλία των δύο λαών.

Δ. Τζανακόπουλος

Έγι­νε το πρώ­το μεγά­λο βήμα για την θέση σε ισχύ της ιστο­ρι­κής Συμ­φω­νί­ας των Πρε­σπών. Συνε­χί­ζου­με με περη­φά­νια για τα Βαλ­κά­νια της ειρή­νης, της φιλί­ας και της συνερ­γα­σί­ας, ανα­φέ­ρει με ανάρ­τη­σή του στο twitter o κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Δ. Τζα­να­κό­που­λος μετά την έγκρι­ση της πρό­τα­σης του Ζόραν Ζάεφ για συνταγ­μα­τι­κή ανα­θε­ώ­ρη­ση από το κοι­νο­βού­λιο των Σκοπίων.

Γ Κατρούγκαλος

Επι­βε­βαιώ­νε­ται η δυνα­μι­κή της Συμ­φω­νί­ας των Πρε­σπών, προς όφε­λος και των δύο χωρών αλλά και της στα­θε­ρό­τη­τας στην περιο­χή, ανα­φέ­ρει με ανάρ­τη­σή στο twitter και ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Γ Κατρούγκαλος

Ό. Γεροβασίλη

Οφεί­λω να συγ­χα­ρώ τον Νίκο Κοτζιά για την δου­λειά που έκα­νε σχο­λί­α­σε η Όλγα Γερο­βα­σί­λη, υπουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, η οποία βρι­σκό­ταν στον «αέρα» της ΕΡΤ, όταν πλη­ρο­φο­ρή­θη­κε για τις εξε­λί­ξεις στο Κοι­νο­βού­λιο της ΠΓΔΜ.

ΠΓΔΜ: Απέ­δω­σαν οι απρο­κά­λυ­πτες παρεμ­βά­σεις των ευρω­να­τοϊ­κών και πέρα­σε η συνταγ­μα­τι­κή αναθεώρηση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο