Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελληνική εμπλοκή στα βρώμικα σχέδια του ΝΑΤΟ — Κίνδυνος θάνατος για το λαό

Φονιάδες ΝΑΤΟ

  • Επι­βε­βαιώ­νε­ται ότι το ΝΑΤΟ και η ελλη­νι­κή εμπλο­κή στα βρώ­μι­κα σχέ­διά του είναι παρά­γο­ντες αστά­θειας και κιν­δύ­νων για το λαό
  • Κανέ­νας εφησυχασμός!
  • Κάλε­σμα για μαζι­κή συμ­με­το­χή της νεο­λαί­ας στην αυρια­νή μεγά­λη συναυ­λία μαθη­τών — φοι­τη­τών ενά­ντια στις βάσεις (7 μ.μ., Προ­πύ­λαια) και
  • στην καμπά­νια συλ­λο­γής υπο­γρα­φών που συνε­χί­ζε­ται«Αναρ­μό­διο» να κρί­νει τις τουρ­κι­κές προ­κλή­σεις σε Αιγαίο και κυπρια­κή ΑΟΖ παρου­σί­α­σε το ΝΑΤΟ ο Στόλ­τεν­μπεργκ, νομι­μο­ποιώ­ντας πλή­ρως τις αμφι­σβη­τή­σεις της Τουρ­κί­ας σε βάρος της Ελλά­δας και της Κύπρου. ΝΑΤΟι­κό άλλο­θι και στη φονι­κή επέμ­βα­ση της Τουρ­κί­ας στη Συρία που κλιμακώνεται.

Φονιάδες λαών Αμερικάνοι

  • Οι δηλώ­σεις του ΓΓ του ΝΑΤΟ αφαι­ρούν και το τελευ­ταίο «φύλ­λο συκής» από την κυβέρ­νη­ση ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και τα άλλα κόμ­μα­τα, που εμφα­νί­ζουν τους Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς ως «εγγυ­η­τές» τάχα των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της χώρας και θεμα­το­φύ­λα­κες του «διε­θνούς δικαί­ου» στην περιοχή.

 

ΜΑΘΗΤΕΣ — ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Δράση ενάντια στα πολεμικά σχέδια ΗΠΑ — ΝΑΤΟ

✔️  Με τη συναυ­λία που διορ­γα­νώ­νουν αύριο Σάβ­βα­το στις 7.30 μ.μ. στα Προ­πύ­λαια, η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Μαθη­τών Αθή­νας και Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι κλι­μα­κώ­νουν τη δρά­ση τους ενά­ντια στη συμ­με­το­χή της χώρας μας στα πολε­μι­κά σχέ­δια ΗΠΑ και ΝΑΤΟ.Στη συναυ­λία συμ­με­τέ­χουν οι: «Κοι­νοί Θνη­τοί», MC Yinka, Rebellion Connexion, Φρανκ, Rhyme Riot, Raibo, Altera Vita και μαθη­τι­κά συγκροτήματα.

✔️  Σε συμ­με­το­χή στην αντι­πο­λε­μι­κή — αντι­ΝΑ­ΤΟι­κή συναυ­λία καλούν οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι: Ηλε­κτρο­λό­γων Μηχα­νι­κών, ΣΕΜΦΕ, Πολι­τι­κών Μηχα­νι­κών, Ναυ­πη­γών, Μηχα­νο­λό­γων Μηχα­νι­κών, Αρχι­τε­κτο­νι­κής ΕΜΠ, ΝΦΕΕΜΠ, Ιατρι­κής, Νοση­λευ­τι­κής, Τουρ­κι­κών Σπου­δών, Νομι­κής, ΕΜΜΕ, Οικο­νο­μι­κού, Μαθη­μα­τι­κού, Ιστο­ρι­κού — Αρχαιο­λο­γι­κού, Δασκά­λων, Νηπια­γω­γών ΕΚΠΑ, Παντεί­ου. Παράλ­λη­λα, σε ψηφί­σμα­τά τους καταγ­γέλ­λουν την επί­θε­ση ενά­ντια στη μεγά­λη αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή δια­δή­λω­ση εργα­ζο­μέ­νων, φοι­τη­τών, σωμα­τεί­ων και φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων το περα­σμέ­νο Σάβ­βα­το. «Οι φοι­τη­τές δυνα­μώ­νου­με τον αγώ­να μας για μόρ­φω­ση — δου­λειά — ζωή, φωνά­ζου­με ακό­μα πιο δυνα­τά να κλεί­σουν οι βάσεις του θανά­του, απε­μπλο­κή της χώρας μας από τα επι­κίν­δυ­να ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ. Συμ­με­τέ­χου­με όλοι μαζι­κά στην αντι­πο­λε­μι­κή — αντι­ΝΑ­ΤΟι­κή συναυ­λία των φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων και μαθη­τι­κών συμ­βου­λί­ων το Σάβ­βα­το 12/10 στις 19.30 στα Προ­πύ­λαια», τονίζουν.

⚠️ Στο μετα­ξύ κλι­μα­κώ­νε­ται η τουρ­κι­κή στρα­τιω­τι­κή επέμ­βα­ση στη ΣυρίαΔεκά­δες χιλιά­δες οι εκτο­πι­σμέ­νοι από τις τουρ­κι­κές επι­δρο­μές, ενώ συνε­χί­ζο­νται οι υπο­κρι­τι­κές αντιδράσεις.

Προ­χω­ρά­ει η τρί­τη στρα­τιω­τι­κή επέμ­βα­ση του τουρ­κι­κού στρα­τού στη βόρεια Συρία, με τις πλά­τες των ΗΠΑ και των συμ­μά­χων τους, αλλά και τις υπο­κρι­τι­κές εν πολ­λοίς αντι­δρά­σεις δια­φό­ρων πλευ­ρών. Αυτό που ανα­δει­κνύ­ε­ται, για άλλη μια φορά, είναι ότι ο εξε­λισ­σό­με­νος πόλε­μος στην περιο­χή είναι μέρος ευρύ­τε­ρων ανα­κα­τα­τά­ξε­ων, που αφο­ρούν την Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο και την ευρύ­τε­ρη Μέση Ανα­το­λή, όπου συγκρού­ο­νται αντα­γω­νι­στι­κά ιμπε­ρια­λι­στι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, κυρί­ως ανά­με­σα σε ΗΠΑ και Ρωσία.

✔️  Το πρώ­το 48ωρο των επι­θέ­σε­ων κατα­γρά­φο­νται εκα­το­ντά­δες νεκροί και πολ­λές δεκά­δες τραυ­μα­τί­ες αλλά και δεκά­δες χιλιά­δες εκτο­πι­σμέ­νοι άμα­χοι, κυρί­ως Κούρ­δοι, που προ­σπα­θούν να γλι­τώ­σουν από μια νέα σφαγή.


Ενη­μέ­ρω­ση |> όλες οι εξε­λί­ξεις -|> Κάτω τα χέρια από τη Συρία! <|-
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο