Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ): 76 χρόνια από τη Νάκμπα και το αίτημα για ανεξάρτητη Παλαιστίνη στα σύνορα του ’67 είναι πιο επίκαιρο από ποτέ

Στο μήνυ­μά της για τα 76 χρό­νια από τη Νάκ­μπα (κατα­στρο­φή) της Παλαι­στί­νης, η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή Διε­θνούς Δημο­κρα­τι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης (ΕΕΔΔΑ) ενώ­νει τη φωνή της με τις φωνές εκεί­νων που απαι­τούν να δικαιω­θεί ο Παλαι­στι­νια­κός λαός για να μπο­ρέ­σει να απο­κτή­σει τη δική του ανε­ξάρ­τη­τη, ελεύ­θε­ρη, κυρί­αρ­χη πατρί­δα στα σύνο­ρα του ’67 με πρω­τεύ­ου­σα την Ανα­το­λι­κή Ιερουσαλήμ.

Στην ανα­κοί­νω­σή της αναφέρει:

«Εβδο­μή­ντα έξι χρό­νια από τη Νάκ­μπα, την ολο­κλη­ρω­τι­κή κατα­στρο­φή της Παλαι­στί­νης, που τιμά­ται κάθε χρό­νο στις 15 Μάη από το 1948, τότε που ανα­κη­ρύ­χτη­κε επί­ση­μα η ίδρυ­ση του Κρά­τους του Ισρα­ήλ χωρίς την ταυ­τό­χρο­νη ανα­κή­ρυ­ξη ίδρυ­σης του Κρά­τους της Παλαι­στί­νης, οπό­τε και ξεκί­νη­σαν οι διώ­ξεις του Παλαι­στι­νια­κού λαού από πλευ­ράς του Ισραήλ.

Η νέα βάρ­βα­ρη επί­θε­ση των ισραη­λι­νών δυνά­με­ων κατο­χής ενά­ντια στον Παλαι­στι­νια­κό λαό, με το πρό­σχη­μα της απά­ντη­σης στη Χαμάς και της “αυτο­ά­μυ­νας”, δίνει στην τρα­γι­κή αυτή επέ­τειο μια νέα διά­στα­ση, φέρ­νει αυτή την κατα­στρο­φή στο προ­σκή­νιο, την κάνει πιο ορα­τή από ποτέ άλλο­τε. Κάνει καθα­ρό, ακό­μα και στους πιο δύσπι­στους, τι αντι­προ­σω­πεύ­ει το κρά­τος του Ισρα­ήλ: Τη βαρ­βα­ρό­τη­τα, την επι­θε­τι­κό­τη­τα, τον επε­κτα­τι­σμό, την κατα­πά­τη­ση κάθε έννοιας ανθρώ­πι­νου δικαιώματος.

Όλα με τη στή­ρι­ξη των ιμπε­ρια­λι­στών των ΗΠΑ, που υπο­κρι­τι­κά “απει­λούν” το Ισρα­ήλ για εμπάρ­γκο στις απο­στο­λές όπλων, ενώ εξα­κο­λου­θούν να το προ­μη­θεύ­ουν με στρα­τιω­τι­κό υλι­κό. Αλλά και χάρη στη στά­ση που κρα­τά­ει η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, που ενώ μιλά­ει για “ευρω­παϊ­κά ιδε­ώ­δη” και δηλώ­νει την ενα­ντί­ω­σή της σ’ αυτό τον πόλε­μο, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα δεν παίρ­νει κανέ­να μέτρο για να μπει ένα τέλος στη γενο­κτο­νία του Παλαι­στι­νια­κού λαού, δεν βάζει βέτο, κατα­ψη­φί­ζει κάθε πρό­τα­ση που απο­βλέ­πει σε οποια­δή­πο­τε ουσια­στι­κή λύση.

Η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση από τη μεριά της θεω­ρεί ότι “στρα­τη­γι­κός” της εταί­ρος είναι το δολο­φο­νι­κό κρά­τος του Ισρα­ήλ, τα συμ­φέ­ρο­ντα του οποί­ου βαραί­νουν περισ­σό­τε­ρο από τις ζωές των Παλαι­στι­νί­ων. Παρά την παγκό­σμια εκφρα­σμέ­νη αντί­θε­ση στον πόλε­μο που έχει εξα­πο­λύ­σει το Ισρα­ήλ ενά­ντια στον λαό της Παλαι­στί­νης, η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση εξα­κο­λου­θεί να υπο­στη­ρί­ζει το δικαί­ω­μά του στην “αυτο­ά­μυ­να”, δικαιο­λο­γώ­ντας έτσι την κατο­χή των παλαι­στι­νια­κών εδα­φών, τους εποι­κι­σμούς και την πολι­τι­κή που οδη­γεί στις εκα­τόμ­βες θυμά­των, τραυ­μα­τιών, εκτο­πι­σμέ­νων, απελ­πι­σμέ­νων ανθρώ­πων που ψάχνουν για ένα καταφύγιο.

Αντί­θε­τα, οι λαοί όλου του κόσμου δεν πέφτουν στην παγί­δα της προ­πα­γάν­δας των κυβερ­νή­σε­ών τους, δεν πτο­ού­νται από τις απει­λές, δεν σκιά­ζο­νται από τις επι­θέ­σεις ενα­ντί­ον τους. Δηλώ­νουν με απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα ότι στέ­κο­νται στο πλευ­ρό του λαού της Παλαι­στί­νης, φωνά­ζουν ότι ο λαός αυτός είναι που πρέ­πει να δικαιω­θεί και όχι τα ισραη­λι­νά μονο­πώ­λια, απαι­τούν να στα­μα­τή­σει εδώ και τώρα αυτός ο κατά­φω­ρα άδι­κος πόλεμος.

Ενώ­νου­με κι εμείς τη φωνή μας με τις φωνές εκεί­νων που απαι­τούν να δικαιω­θεί ο Παλαι­στι­νια­κός λαός για να μπο­ρέ­σει να απο­κτή­σει τη δική του ανε­ξάρ­τη­τη, ελεύ­θε­ρη, κυρί­αρ­χη πατρί­δα στα σύνο­ρα του ’67 με πρω­τεύ­ου­σα την Ανα­το­λι­κή Ιερουσαλήμ.

Η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή Διε­θνούς Δημο­κρα­τι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης (ΕΕΔΔΑ) χαι­ρε­τί­ζει την πρω­το­βου­λία των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων για τις ολο­νύ­χτιες συγκε­ντρώ­σεις δια­μαρ­τυ­ρί­ας και αλλη­λεγ­γύ­ης για τον λαό της Παλαι­στί­νης, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν στις 13 Μάη.

Η Ιστορία έχει μια σωστή πλευρά,
με την Παλαιστίνη ως τη Λευτεριά!

Ακολουθήστε το Ατέχνως σε
Google News, Facebook _ Twitter

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο