Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελληνική Κυβέρνηση: Πρωταθλήτρια και πάλι στις ΝΑΤΟικές δαπάνες — 7,5 δισ. ευρώ ετησίως

Με τα «σκή­πτρα» της «πρω­τα­θλή­τριας» σε ΝΑΤΟι­κές δαπά­νες (ως ποσο­στό του ΑΕΠ) και με «υψω­μέ­νη τη σημαία» της εμπλο­κής στα δολο­φο­νι­κά σχέ­δια προ­σέρ­χε­ται για μια ακό­μα φορά η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση στη Σύνο­δο του ΝΑΤΟ, την ώρα μάλι­στα που η ιμπε­ρια­λι­στι­κή συμ­μα­χία δίνει κι άλλο «αέρα στα πανιά» της τουρ­κι­κής επιθετικότητας.

Συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με τα στοι­χεία που παρου­σί­α­σε χτες ο γγ της λυκο­συμ­μα­χί­ας, Γ. Στόλ­τεν­μπεργκ, η Ελλά­δα εμφα­νί­ζε­ται και φέτος (όπως και το 2021) πρω­τα­θλή­τρια σε αυτές τις δαπά­νες καθώς υπερ­κα­λύ­πτει (σχε­δόν στο διπλά­σιο) τη νόρ­μα του ΝΑΤΟ το 2% του ετή­σιου ΑΕΠ να πηγαί­νει για στρα­τιω­τι­κές δαπά­νες. Συγκε­κρι­μέ­να, δίνει το 3,76%, ξεπερ­νώ­ντας ξανά τις ΗΠΑ (3,47%) και όταν μόλις 9 κρά­τη — μέλη πιά­νουν αυτόν τον στόχο.

Η χώρα το …απο­γειώ­νει και στον δεύ­τε­ρο ΝΑΤΟι­κό στό­χο, του­λά­χι­στον το 20% αυτού του 2% του ΑΕΠ να πηγαί­νει για μεί­ζο­νες εξο­πλι­σμούς. Συγκε­κρι­μέ­να, εμφα­νί­ζε­ται τρί­τη στη σχε­τι­κή λίστα, με 45,3%, με βάση τα κον­δύ­λια που δεσμεύ­ο­νται για μαχη­τι­κά, φρε­γά­τες, ελι­κό­πτε­ρα κ.λπ.

Σύμ­φω­να πάντα με τα ΝΑΤΟι­κά στοι­χεία, η χώρα εμφα­νί­ζε­ται να δεσμεύ­ει 7,445 δισ. ευρώ φέτος για στρα­τιω­τι­κές δαπά­νες από 6,764 πέρυ­σι και 4,812 το 2020, ενώ ο κάθε Ελλη­νας πολί­της εμφα­νί­ζε­ται να κατα­βάλ­λει 730 δολά­ρια φέτος γι’ αυτές τις δαπά­νες, από 696 πέρυ­σι και 504 πρόπερσι.

Φυσι­κά, δεν περ­νά απα­ρα­τή­ρη­το ότι η αύξη­ση των στρα­τιω­τι­κών δαπα­νών συνε­χί­στη­κε απρό­σκο­πτα και στα χρό­νια της δια­κυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ, όταν, σημειω­τέ­ον, προ­ε­τοι­μά­στη­κε η νέα Συμ­φω­νία για τις Βάσεις, απο­φα­σί­στη­καν μια σει­ρά εξο­πλι­σμών, όπως οι ανα­βαθ­μί­σεις των αερο­σκα­φών «P3» και «F‑16» και παράλ­λη­λα υλο­ποι­ή­θη­κε ο πρώ­τος γύρος Στρα­τη­γι­κού Δια­λό­γου μετα­ξύ Αθή­νας και Ουά­σιγ­κτον. Ειδι­κό­τε­ρα, το 2015 δαπά­νη­σαν 4,073 δισ. ευρώ, το 2016 4,190, το 2017 4,208 και το 2018 4,560.

Αλλω­στε, η κυβέρ­νη­ση, με τη στή­ρι­ξη του ΣΥΡΙΖΑ και των υπό­λοι­πων αστι­κών κομ­μά­των, προ­σέρ­χε­ται στη Σύνο­δο με «τσε­κα­ρι­σμέ­να τα κου­τά­κια» της εμπλο­κής σε όλα τα θέμα­τα που συζητούνται:

Πέραν του Ουκρα­νι­κού και του οπλι­σμού που έχει ήδη στεί­λει, με βάση και τη νέα κατά­πτυ­στη Συμ­φω­νία για τις βάσεις, έχει στη διά­θε­ση των Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών τις βάσεις σε Σού­δα, Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, Στε­φα­νο­βί­κειο, Λάρι­σα και Ακτιο, όπως και όποια άλλη υπο­δο­μή τής ζητη­θεί. Παράλ­λη­λα, συνει­σφέ­ρει στη Δύνα­μη Ταχεί­ας Από­κρι­σης, ενώ στο νεό­τευ­κτο Βattlegroup που έστη­σε το ΝΑΤΟ στη Βουλ­γα­ρία η κυβέρ­νη­ση ενέ­τα­ξε Τμή­μα Αντιαρ­μα­τι­κών, απο­τε­λού­με­νο από μία διμοι­ρία με 4 στοι­χεία τέτοιου όπλου, συν ένα στοι­χείο Τεχνι­κής Υπο­στή­ρι­ξης.

Επι­πλέ­ον, επι­ση­μο­ποί­η­σε ότι «θα συμ­με­τά­σχει στις δρα­στη­ριό­τη­τες έγκαι­ρης προει­δο­ποί­η­σης του ΝΑΤΟ με ένα αερο­σκά­φος αερο­με­τα­φε­ρό­με­νου συστή­μα­τος έγκαι­ρης προει­δο­ποί­η­σης και ελέγ­χου, το οποίο θα επι­χει­ρή­σει σε περιο­χές του βουλ­γα­ρι­κού FIR», συλ­λέ­γο­ντας εικό­να από τις κινή­σεις των ρωσι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων στη Μαύ­ρη Θάλασ­σα και, φυσι­κά, μπαί­νο­ντας στο στό­χα­στρό τους. Εξάλ­λου, πλοία, υπο­βρύ­χια, αερο­σκά­φη και προ­σω­πι­κό είναι προς διά­θε­ση στις ναυ­τι­κές αρμά­δες του ΝΑΤΟ, SNMG2 και SNMCMG2, όπως και για την ευρω­α­τλα­ντι­κή απο­στο­λή στη Μεσό­γειο «Sea Guardian».

Στο ενδιά­με­σο, τα αντί­στοι­χα τμή­μα­τα των ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων προ­σαρ­μό­ζο­νται (με νέες Διευ­θύν­σεις, ή ανα­διά­τα­ξη υφι­στα­μέ­νων) σε κρί­σι­μα για τη λυκο­συμ­μα­χία ζητού­με­να, όπως οι ειδι­κές επι­χει­ρή­σεις, η αντι­πυ­ραυ­λι­κή — αντια­ε­ρο­πο­ρι­κή άμυ­να, ο κυβερ­νο­πό­λε­μος, οι επι­χει­ρή­σεις στο Διά­στη­μα, ενώ συμ­με­τέ­χουν και στο ΝΑΤΟι­κό «Ταμείο Καινοτομίας».

(Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από τον «Ριζο­σπά­στη»)

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο