Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελληνικό: ασύλληπτα κέρδη πριν καν ξεκινήσει το έργο — νέο θεσμικό πλαίσιο για τις επενδύσεις

Ενώ το πλιά­τσι­κο υπέρ του μεγά­λου κεφα­λαί­ου καλά κρα­τεί, καται­γι­στι­κές είναι οι εξε­λί­ξεις των τελευ­ταί­ων ημε­ρών στο χώρο του Ελλη­νι­κού (παρα­λία, πρώ­ην αερο­δρό­μιο, πρώ­ην αμε­ρι­κα­νι­κή βάση) με τους επεν­δυ­τές να τρί­βουν τα χέρια τους και την πολι­τι­κή ηγε­σία (ΝΔ-Συρι­ζα & ΚινΑλ) να δια­γω­νί­ζε­ται ποιος τα έκα­νε ή «θα» τα έκα­νε καλύτερα.

Με μεγά­λο θρά­σος οι “όλοι_μαζί_μπορούμε”  υπο­στη­ρί­ζουν πως ο βια­σμός μιας ολό­κλη­ρης περιο­χής, με πρω­τό­γνω­ρες φαρα­ω­νι­κές κατα­σκευ­ές για τους παρα­λή­δες του πλα­νή­τη ‑που θα ζήλευε ακό­μη και το Ντου­μπάι, γίνο­νται για το συμ­φέ­ρον του ελλη­νι­κού λαού! Marina Galleria Lamda Development

Ανα­φέ­ρου­με επιγραμματικά:

 • Οδ. Αθα­να­σί­ου  (Chief CEO της Lamda Development): Πωλή­σεις και προ­πω­λή­σεις 1,2 δισ. ευρώ το 2021 στο Ελλη­νι­κό (σσ. θυμί­ζου­με πως η έναρ­ξη κατα­σκευ­ής των έργων υπο­δο­μών –ξεκι­νά­ει, το νωρί­τε­ρο στο πρώ­το 6μηνο του 2022 και της κατα­σκευ­ής των κτη­ρί­ων στο δεύ­τε­ρο, με ορί­ζο­ντα το 2025).
 • Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης: Στην εμπει­ρία του Ελλη­νι­κού βασί­ζε­ται το νέο θεσμι­κό πλαί­σιο για τις επεν­δύ­σεις.
  «Είμα­στε έτοι­μοι για το νέο θεσμι­κό πλαί­σιο για τις επεν­δύ­σεις που βασί­ζε­ται στην εμπει­ρία του Ελληνικού.
  Με το νέο νόμο κάθε επεν­δυ­τής θα διευ­κο­λύ­νε­ται για την επέν­δυ­σή του» τόνι­σε ο υπουρ­γός Ανά­πτυ­ξης και Επεν­δύ­σε­ων, μιλώ­ντας στο συνέ­δριο του Economist.
  Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι το υπουρ­γείο Ανά­πτυ­ξης ετοι­μά­ζε­ται το επό­με­νο διά­στη­μα να φέρει δύο νομο­θε­τή­μα­τα για τη βελ­τί­ω­ση του επεν­δυ­τι­κού περι­βάλ­λο­ντος και την προ­σέλ­κυ­ση επεν­δύ­σε­ων, τη λεγό­με­νη «Βίβλο» των στρα­τη­γι­κών επεν­δύ­σε­ων και τον νέο Ανα­πτυ­ξια­κό Νόμο.
  Όσον αφο­ρά στο Ελλη­νι­κό ο υπουρ­γός τόνι­σε ότι θα αλλά­ξει την εικό­να της Ελλά­δας, θα δημιουρ­γη­θεί μια νέα μικρή πρω­τεύ­ου­σα μέσα στην πρω­τεύ­ου­σα.
  (και το «τυρά­κι»…)
  Θα δημιουρ­γη­θούν –είπε 10.000 θέσεις εργα­σί­ας κατά τη διάρ­κεια της κατα­σκευ­ής και 70.000 θέσεις κατά τη φάση της πλή­ρους λει­τουρ­γί­ας του. «Είναι ένα έργο που έχει σημα­ντι­κό κοι­νω­νι­κό και οικο­νο­μι­κό απο­τύ­πω­μα, που τα θετι­κά του δεν αφο­ρούν μόνο την περιο­χή στην οποία ανα­πτύσ­σε­ται αλλά ολό­κλη­ρη την Ελλά­δα αλλά και την Ε.Ε. (κι άλλο «τυρά­κι»)
  Είναι ένα πρά­σι­νο έργο που καλύ­πτει όλα τα στά­νταρ προ­στα­σί­ας του περι­βάλ­λο­ντος, που αλλά­ζει τα δεδο­μέ­να. Θα αλλά­ξει η ζωή των κατοί­κων της περιοχής.
  Οι όμο­ροι δήμοι θα ωφε­λη­θούν για­τί θα αυξη­θεί η αξία της γης. Που­λή­σα­με το έργο 1 δισ. ευρώ και τα χρή­μα­τα αυτά θα τα δώσου­με σε όλους τους Έλλη­νες πολίτες».
 • Mega deal Lamda – Τρά­πε­ζα Πει­ραιώς ΑE: μνη­μό­νιο μετα­ξύ των δύο μερών υπε­γρά­φη στις 14–7 για την «από­κτη­ση από την Τρά­πε­ζα γρα­φεί­ων 40.000 τ.μ., για μελ­λο­ντι­κή μετε­γκα­τά­στα­ση στο υπερ­σύγ­χρο­νο Επι­χει­ρη­μα­τι­κό Κέντρο της Λεω­φό­ρου Βου­λιαγ­μέ­νης», της Lamda Development, εντός του Ελληνικού.
 • Malls επί malls της Lamda Development–Ελληνικό και στο «βάθος» Χρη­μα­τι­στή­ριο: πλάι στα οικι­στι­κά projects με τις (άγνω­στο πόσες) παρα­λια­κές βίλες και τον «πρά­σι­νο» ουρα­νο­ξύ­στη «κεντρί­ζουν το ενδια­φέ­ρον της αγο­ράς»  οι ανα­πτύ­ξεις των malls (το Vouliagmeni Mall και η Marina Galleria), που θα προ­στε­θούν στο «καλά­θι» του ομί­λου με στό­χο την από­σχι­ση από τη «μητέ­ρα» και την εισα­γω­γή στο ελλη­νι­κό και διε­θνές χρη­μα­τι­στή­ριο της «Lamda Malls».
 • Η εκτι­μώ­με­νη συνο­λι­κή καθα­ρή εσω­τε­ρι­κή αξία (NAV) της Lamda Development το 2025 θα ανέλ­θει στα 3 — 3,2 δισ. ευρώ, δηλα­δή εκτι­μά­ται ότι το NAV της εται­ρεί­ας σχε­δόν θα 3πλασιαστεί κατά την πρώ­τη 5ετία της επέν­δυ­σης στο Ελλη­νι­κό, σε σχέ­ση με την υφι­στά­με­νη (διό­λου ευκα­τα­φρό­νη­τη 1,1 δις).
 • Το κτι­ρια­κό ορι­στι­κο­ποιεί­ται (αλλά αν χρεια­στεί να προ­σαρ­μο­στεί προς τα πάνω βλέ­που­με…) σε 1.200 (!!) κύριες οικι­στι­κές μονά­δες, συνο­λι­κής έκτα­σης 108.000 τμ., με τιμή πώλη­σης 5.500–6.500 ευρώ|τμ. και προσ­δο­κώ­με­να έσο­δα της τάξης των 600–700.000.000€.
  Από το πακέ­το αυτό ανα­μέ­νε­ται δημιουρ­γία NAV 330–365.000.000€.

EllHnikon ΕλληνικόΧορός δισεκατομμυρίων

Νού­με­ρα που «προ­κα­λούν ιδιαί­τε­ρη αίσθη­ση» απο­κά­λυ­ψε ο διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος της Lamda Development, Οδυσ­σέ­ας Αθα­να­σί­ου, για το project στο Ελλη­νι­κό σε επεν­δυ­τι­κή ημε­ρί­δα που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε χτες, την οποία είχε οργα­νώ­σει η Goldman Sachs με τις τέσ­σε­ρις συστη­μι­κές τράπεζες.
Επι­σή­μα­νε ότι οι ταμεια­κές ροές είναι θετι­κές πριν ακό­μη αρχί­σει το έργο και έκα­νε λόγο για ασύλ­λη­πτο επί­πε­δο προ­πω­λή­σε­ων για την τρέ­χου­σα χρο­νι­κή περί­ο­δο του έργου.Ελληνικό -ασύλληπτα κέρδη πριν ξεκινήσει το έργο

Πηγή-Περισσότερα


Δεί­τε επίσης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο