Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελληνικό: Κινητοποίηση καταδίκης των φασιστών και της δημοτικής αρχής που τους «ξεπλένει» (ΦΩΤΟ)

Με μαζι­κή και μαχη­τι­κή κινη­το­ποί­η­ση απά­ντη­σαν σήμε­ρα το από­γευ­μα οι Οργα­νώ­σεις Ελλη­νι­κού — Αργυ­ρού­πο­λης — Γλυ­φά­δας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ και το τοπι­κό Παράρ­τη­μα της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ στην προ­κλη­τι­κή ενέρ­γεια της δημο­τι­κής αρχής Αργυ­ρού­πο­λης — Ελλη­νι­κού να ανα­θέ­σει το άνοιγ­μα της παρέ­λα­σης της 28ης Οκτω­βρί­ου σε σχη­μα­τι­σμό φασι­στι­κού συνον­θυ­λεύ­μα­τος ένστολων.

Με συν­θή­μα­τα ενά­ντια στο φασι­σμό και το σύστη­μα που τον γεν­νά, αλλά και ενά­ντια στις δυνά­μεις που τον «ξεπλέ­νουν», όπως η δημο­τι­κή αρχή, μέλη και φίλοι του ΚΚΕ, από­γο­νοι αντι­στα­σια­κών, εργα­ζό­με­νοι και κάτοι­κοι δια­δή­λω­σαν στις γει­το­νιές της πόλης, καλώ­ντας το λαό να κατα­δι­κά­σει αυτές τις ενέρ­γειες. Η συγκέ­ντρω­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην πλα­τεία Ηρώ­ων Πολυ­τε­χνεί­ου και οι δια­δη­λω­τές με πορεία κατευ­θύν­θη­καν στο Δημαρ­χείο, φωνά­ζο­ντας συν­θή­μα­τα όπως «Είστε η σαπί­λα όλου του ντου­νιά — Μπλό­κο στους φασί­στες σε κάθε γει­το­νιά» και «Φασί­στες, τσι­ρά­κια των αφε­ντι­κών, ξανά θα σας τσα­κί­σει η πάλη των λαών».

elliniko2

Θυμί­ζου­με ότι η ακρο­δε­ξιά ομά­δα «ΟΔΕΥΩ (Ομά­δα Δυνα­μι­κών Εξορ­μή­σε­ων Υψί­στης Ωφε­λεί­ας)» είχε προ­σκλη­θεί από τη δημο­τι­κή αρχή Αργυ­ρού­πο­λης — Ελλη­νι­κού για να ανοί­ξει την παρέ­λα­ση της πρό­σφα­της επε­τεί­ου, φορώ­ντας στο­λές παραλ­λα­γής, ενώ κάποιοι από αυτούς ήταν καλυμ­μέ­νοι με φού­μο και φώνα­ζαν τα γνω­στά απα­ρά­δε­κτα αλυ­τρω­τι­κά συν­θή­μα­τα για τη Μακε­δο­νία. Οι συγκε­κρι­μέ­νοι στο παρελ­θόν έχουν εμπλα­κεί σε ρατσι­στι­κές και εθνι­κι­στι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες, όπως στην κατά­λη­ψη του χώρου που προ­ο­ρί­ζε­ται για μου­σουλ­μα­νι­κό τέμε­νος στην Αθή­να, στην περι­φρού­ρη­ση του εθνι­κι­στι­κού συλ­λα­λη­τη­ρί­ου για το Σκο­πια­νό στο Σύνταγ­μα, ενώ δια­φη­μί­ζουν στο δια­δί­κτυο ασκή­σεις παρα­στρα­τιω­τι­κού τύπου που διορ­γα­νώ­νουν σε βου­νά, ποτά­μια κ.α.

Η δημο­τι­κή αρχή, υπε­ρα­σπι­ζό­με­νη την επι­λο­γή της, που έχει προ­κα­λέ­σει κύμα αντι­δρά­σε­ων, χαρα­κτή­ρι­σε το συγκε­κρι­μέ­νο τάγ­μα εφό­δου «έλλη­νες πολί­τες», που «παρέ­λα­σαν περή­φα­να»! Η αντι­δρα­στι­κή της ρητο­ρεία φτά­νει να χαρα­κτη­ρί­ζει «εθνο­μη­δε­νι­στές» και «ανθρώ­πους που ονει­ρεύ­ο­νται νέο εμφύ­λιο» όσους κατήγ­γει­λαν το ξέπλυ­μα που κάνει στους ακρο­δε­ξιούς. Ο δε αντι­δή­μαρ­χος της πόλης συνε­χά­ρη τα φασι­στοει­δή για τον «άψο­γο σχη­μα­τι­σμό» τους!

Σε ανα­κοί­νω­σή τους οι Οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ σημειώ­νουν μετα­ξύ άλλων: «Η διοί­κη­ση του δήμου επέ­λε­ξε να καλέ­σει τους απο­γό­νους των ταγ­μα­τα­σφα­λι­τών, αυτών που συνερ­γά­στη­καν με τους κατα­κτη­τές, την ημέ­ρα του τιμά­με το ΟΧΙ του ελλη­νι­κού λαού ενά­ντια στο φασι­σμό. Η συγκε­κρι­μέ­νη ομά­δα δεν είναι τυχαία, έχει δεί­ξει ρατσι­στι­κή και εθνι­κι­στι­κή δρά­ση με την κατά­λη­ψη στο Βοτα­νι­κό, σε χώρο όπου επρό­κει­το να ανε­γερ­θεί τέμε­νος, ανα­λαμ­βά­νο­ντας την περι­φρού­ρη­ση εθνι­κι­στι­κών συλ­λα­λη­τη­ρί­ων, οργα­νώ­νο­ντας παρα­στρα­τιω­τι­κού τύπου ασκήσεις.

elliniko1

Η παρου­σία αυτής της φασι­στι­κής ομά­δας στις εκδη­λώ­σεις για την 28η Οκτω­βρί­ου άνοι­ξε τον “ασκό του Αιό­λου” σε παντός είδους φασί­στες της περιο­χής, με απο­τέ­λε­σμα την επί­θε­ση φασι­στοει­δών στο χώρο “Καλ­λί­πο­λη” στο Ελλη­νι­κό, αλλά και το γρά­ψι­μο φασι­στι­κών συν­θη­μά­των στο ΕΠΑΛ της Αργυρούπολης».

Επι­πλέ­ον όπως επι­ση­μαί­νουν οι Οργα­νώ­σεις του Κόμ­μα­τος και της ΚΝΕ, όλα αυτά γίνο­νται «σε μια περί­ο­δο που η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ στέ­κε­ται σημαιο­φό­ρος στα σχέ­δια των ιμπε­ρια­λι­στών στα Βαλ­κά­νια, για την έντα­ξη των Δυτι­κών Βαλ­κα­νί­ων στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ, με τη Συμ­φω­νία των Πρε­σπών να οξύ­νει τον εθνι­κι­σμό και τον αλυ­τρω­τι­σμό και στις δύο πλευρές».

Με την απο­ψι­νή τους κινη­το­ποί­η­ση, οι Οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ κάλε­σαν το λαό της Αργυ­ρού­πο­λης και του Ελλη­νι­κού να κατα­δι­κά­σει την παρου­σία της συγκε­κρι­μέ­νης φασι­στι­κής ομά­δας, αλλά και να δυνα­μώ­σει την κοι­νή πάλη των λαών ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, όπως και τον αγώ­να για την απο­δέ­σμευ­ση από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, αντι­τασ­σό­με­νος στο φασι­σμό, στον εθνι­κι­σμό και στο ρατσι­σμό και στο σύστη­μα που τους γεννά.

3lliniko3 3lliniko5

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο