Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΛΛΗΝΟΚΟΥΒΑΝΙΚΟΣ: Εκδήλωση Αλληλεγγύη στον λαό της Κούβας

Πλή­θος κόσμου έδω­σε το «παρών»  το από­γευ­μα της Τετάρ­της στο Πάρ­κο Ελευ­θε­ρί­ας, στο αίθριο των γρα­φεί­ων του ΣΦΕΑ 1967–1974 (πρώ­ην ΕΑΤ-ΕΣΑ), συμ­με­τέ­χο­ντας στην εκδή­λω­ση αλλη­λεγ­γύ­ης στον λαό της Κού­βας που οργά­νω­σε ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλληλεγγύης.Εκδήλωση ΣΦΕΑ Por Cuba 26 Julio Moncada

Η εκδή­λω­ση οργα­νώ­θη­κε με αφορ­μή τα 68 χρό­νια από την επί­θε­ση στο στρα­τώ­να Μον­κά­δα στο Σαντιά­γο της Κού­βας στις 26/7/1953, ενώ όπως ήταν φυσι­κό πήρε χαρα­κτή­ρα κατα­δί­κης του εξε­λισ­σό­με­νου νέου ιμπε­ρια­λι­στι­κού σχε­δί­ου των ΗΠΑ κατά της Κού­βας, δίνο­ντας συνέ­χεια στις πολύ­μορ­φες πρω­το­βου­λί­ες συμπα­ρά­στα­σης στον κου­βα­νι­κό λαό που οργα­νώ­θη­καν τις προη­γού­με­νες μέρες στη χώρα μας.

Ομι­λή­τριες στην εκδή­λω­ση ήταν πρέ­σβης της Κού­βας στην Ελλά­δα, Σέλ­μις Μαρία Ντο­μίν­γκες Κορ­τί­να και η Α’ αντι­πρό­ε­δρος του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Συν­δέ­σμου, Κατε­ρί­να Γεράκη.

Σύντο­μο χαι­ρε­τι­σμό απηύ­θυ­νε επί­σης ο πρό­ε­δρος του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Συν­δέ­σμου, Νίκος Καραν­δρέ­ας, ανα­δει­κνύ­ο­ντας μετα­ξύ άλλων την ιστο­ρι­κή σημα­σία της επί­θε­σης στον στρα­τώ­να Μον­κά­δα που παρά την απο­τυ­χία της απο­τέ­λε­σε το θεμέ­λιο λίθο για την Κου­βα­νι­κή Επα­νά­στα­ση στη συνέ­χεια, αλλά και τη σημα­σία της μάχης που δίνε­ται και σήμε­ρα ενά­ντια στις επί­μο­νες προ­σπά­θειες των ΗΠΑ κατά της Κού­βας, Επι­πλέ­ον, ενώ ποί­η­μα που έγρα­ψε ειδι­κά για την εκδή­λω­ση απήγ­γει­λε το μέλος του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Μπά­μπης Ζαφειράτος.

Τους συμ­με­τέ­χο­ντες στην εκδή­λω­ση καλω­σό­ρι­σε ο αντι­πρό­ε­δρος του Συν­δέ­σμου Φυλα­κι­σθέ­ντων Εξο­ρι­σθέ­ντων Αγω­νι­στών 1967 — 1974, Σπύ­ρος Χαλ­βα­τζής, εκφρά­ζο­ντας την αλλη­λεγ­γύη εκ μέρους των αντι­δι­κτα­το­ρι­κών αγω­νι­στών προς τον λαό του νησιού της Επα­νά­στα­σης. Ανα­δει­κνύ­ο­ντας τις προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης Μπάι­ντεν να γονα­τί­σει τον λαό και την κυβέρ­νη­ση της Κού­βας, τόνι­σε η νέα και σχε­δια­σμέ­νη από και­ρό επί­θε­ση των ΗΠΑ απο­τε­λεί μέρος ενός «βρώ­μι­κου, υβρι­δι­κού, αντι­συμ­βα­τι­κού πολέ­μου». «Σε μας πέφτει το καθή­κον στή­ρι­ξης του κου­βα­νι­κού λαού και της επα­νά­στα­σης» κατέ­λη­ξε, επα­να­λαμ­βά­νο­ντας το αίτη­μα για άρση του αποκλεισμού.

Στην εκδή­λω­ση παρα­βρέ­θη­καν ο Γιώρ­γος Μαρί­νος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, ο Κώστας Παπα­δά­κης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και ευρω­βου­λευ­τής, ο Σταύ­ρος Τάσ­σος, πρό­ε­δρος της ΕΕΔΥΕ, ο Πρό­ε­δρος της ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ Γιώρ­γος Κατη­μερ­τζής και η Κων­στα­ντί­να Κού­νε­βα, συν­δι­κα­λί­στρια και πρώ­ην ευρωβουλευτής

Zelmys Maria Dominguez CortinaΟ κουβανικός λαός δεν θα σταματήσει να αντιστέκεται

Στην ομι­λία της, η πρέ­σβει­ρα της Κού­βας επι­σή­μα­νε τη σημα­σία της εκδή­λω­σης για να κατα­πο­λε­μη­θούν οι εκστρα­τεί­ες ψευ­δών ειδή­σε­ων ενά­ντια στην Κου­βα­νι­κή Επα­νά­στα­ση, σε μία περί­ο­δο κατά την οποία κάποιοι επι­διώ­κουν, όπως τόνι­σε, να εμφα­νί­σουν την Κού­βα σαν μια χώρα που έχει καταρ­ρεύ­σει ώστε να αιτιο­λο­γή­σουν μια εξω­τε­ρι­κή επέμ­βα­ση, μια δήθεν «ανθρω­πι­στι­κή παρέμ­βα­ση» των ΗΠΑ, όπως έχουν κάνει σε άλλες χώρες.
Σημεί­ω­σε πως μετά τον θρί­αμ­βο του 1959, οι δια­δο­χι­κές κυβερ­νή­σεις των ΗΠΑ προ­σπα­θούν «να ανα­τρέ­ψουν την κου­βα­νι­κή κυβέρ­νη­ση, να ξεμπερ­δεύ­ουν με τον σοσια­λι­σμό και να ανα­κτή­σουν την ηγε­μο­νία και επι­κυ­ριαρ­χία τους επί της Κού­βας», χρη­σι­μο­ποιώ­ντας δια­φό­ρους διαύ­λους «με βασι­κό­τε­ρο τον οικο­νο­μι­κό, εμπο­ρι­κό και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κό απο­κλει­σμό, που απο­τε­λεί και το κύριο εμπό­διο στην ανά­πτυ­ξη της Κούβας».

Ιδιαί­τε­ρη ανα­φο­ρά έκα­νε στην ενί­σχυ­ση του απο­κλει­σμού από την κυβέρ­νη­ση Τραμπ, με μέτρα που δια­τη­ρεί και η κυβέρ­νη­ση Μπάι­ντεν, «με στό­χο να βλά­ψει την κάλυ­ψη των βασι­κών ανα­γκών του κου­βα­νι­κού λαού και τις καθη­με­ρι­νές του δρα­στη­ριό­τη­τες και να επιρ­ρί­ψει την ευθύ­νη γι’ αυτό στην κου­βα­νι­κή κυβέρνηση».
Υπο­γράμ­μι­σε ακό­μα το ρόλο της ΕΕ ενά­ντια στην Κού­βα, τονί­ζο­ντας πως «έχει χρη­σι­μο­ποι­ή­σει και εξα­κο­λου­θεί να χρη­σι­μο­ποιεί πολύ έντο­να την ιδε­ο­λο­γι­κή υπο­νό­μευ­ση, ενώ επι­νο­εί ψευ­δείς προ­φά­σεις για να μας κατα­τά­ξει σε άδι­κες λίστες, διε­νερ­γεί εκστρα­τεί­ες κατά των ιατρών μας, κατά των ηγε­τών μας, κατά των επι­τευγ­μά­των και των δρά­σε­ων της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης, και πλά­θει δήθεν θύμα­τα και δήθεν παρα­βιά­σεις των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των προ­κει­μέ­νου να αμαυ­ρώ­σει την εικό­να της Επανάστασης».Zelmys Maria Dominguez Cortina Ελληνοκουβανικός εκδήλωση ΣΦΕΑ

Δεν παρέ­λει­ψε να ανα­φερ­θεί στις βρώ­μι­κες εκστρα­τεί­ες των ΗΠΑ σε Μέσα Κοι­νω­νι­κής Δικτύ­ω­σης και Μέσα Επι­κοι­νω­νί­ας με “ψεύ­δη και παρερ­μη­νεί­ες περί της κου­βα­νι­κής πραγ­μα­τι­κό­τη­τας, με παρα­πλη­ρο­φό­ρη­ση, με απα­ξί­ω­ση της κου­βα­νι­κής κυβέρ­νη­σης. Σημεί­ω­σε πως οι ΗΠΑ ποδη­γε­τούν διαρ­κώς την ενη­μέ­ρω­ση για να υπο­νο­μεύ­σουν την Κου­βα­νι­κή Επα­νά­στα­ση και να επιρ­ρί­ψουν στην κου­βα­νι­κή κυβέρ­νη­ση την ευθύ­νη για τις οικο­νο­μι­κές δυσχέ­ρειες σε και­ρούς παν­δη­μί­ας, δίχως να λαμ­βά­νουν υπ’ όψιν τις συνέ­πειες του απο­κλει­σμού, που απο­τε­λεί τη βασι­κή αιτία των δυσχερειών”.Todo el pueblo se levanta por la soberanía la defensa y la seguridad de Cuba Fidel Castro

Υπεν­θύ­μι­σε πρό­σφα­τες δηλώ­σεις του Κου­βα­νού προ­έ­δρου Μιγκέλ Δίας-Κανέλ πως «τα αφε­ντι­κά αυτών των δικτύ­ων, οι δικτά­το­ρες των αλγο­ρίθ­μων τους, άνοι­ξαν στο μίσος, δίχως τον ελά­χι­στο δεο­ντο­λο­γι­κό έλεγ­χο, τις πύλες κάθε ισχυ­ρής πλατ­φόρ­μας τους». Τόνι­σε την αγά­πη του κου­βα­νι­κού λαού για την ειρή­νη δια­μη­νύ­ο­ντας πως δεν θα στα­μα­τή­σει να αντι­στέ­κε­ται ούτε θα παραι­τη­θεί από την οικο­δό­μη­ση μιας σοσια­λι­στι­κής κοι­νω­νί­ας πολυ­συλ­λε­κτι­κής, δημο­κρα­τι­κής, με ευη­με­ρία και βιω­σι­μό­τη­τα, με όλους μαζί και για το καλό όλων.

Εξέ­φρα­σε τέλος τις ευχα­ρι­στί­ες της κου­βα­νι­κής κυβέρ­νη­σης και λαού για τις πολυά­ριθ­μες εκδη­λώ­σεις υπο­στή­ρι­ξης από φίλους της χώρας σε όλον τον κόσμο,κάνοντας ιδιαί­τε­ρη μνεία στους Ελλη­νες “που από διά­φο­ρες πολι­τι­κές δυνά­μεις και τομείς της κοι­νω­νί­ας, όπως και ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης, απέ­δει­ξαν ενερ­γά την αλλη­λεγ­γύη τους και την υπο­στή­ρι­ξή τους στην Κου­βα­νι­κή Επα­νά­στα­ση, δια­κη­ρύσ­σο­ντας την αλή­θεια και κατα­δι­κά­ζο­ντας τις πλά­γιες ενέρ­γειες του ιμπε­ρια­λι­σμού ενα­ντί­ον της Κού­βας, και τους ευχα­ρι­στού­με βαθιά”. Ιδιαί­τε­ρη ανα­φο­ρά έκα­νε στο ΚΚΕ και την ΚΝΕ για την αλλη­λεγ­γύη και την υπο­στή­ρι­ξή τους στο λαό της Κού­βας, προ­κα­λώ­ντας το θερ­μό χει­ρο­κρό­τη­μα των παρευρισκομένων.

PDF LogoZelmys Maria Dominguez Cortina — La revolución cubana lucha contra el bloqueo y las campañas de mentiras en tiempos de pandemia

ellhnokouvnikos syndesmos Κ. Γεράκη«Κάτω τα χέρια από την Κούβα! Δεν ήταν και δεν είναι μόνη! Θα νικήσει!»

Η πρώ­τη αντι­πρό­ε­δρος του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Συν­δέ­σμου, Κατε­ρί­να Γερά­κη, παίρ­νο­ντας το λόγο έκα­νε μία ιστο­ρι­κή ανα­δρο­μή στην προ 68 ετών επί­θε­ση στην Μον­κά­δα, σημειώ­νο­ντας ότι το κίνη­μα, που φού­ντω­σε μετά από την απο­τυ­χη­μέ­νη επί­θε­ση στο στρα­τώ­να του Σαντιά­γο, ξεσή­κω­σε τον βασα­νι­σμέ­νο λαό της Κού­βας και κατέ­λη­ξε στη νίκη της Επα­νά­στα­σης την 1 η Γενά­ρη 1959 και την ανα­κή­ρυ­ξη του σοσια­λι­στι­κού της χαρα­κτή­ρα στις 16 Απρι­λί­ου 1961.

Εξή­γη­σε ότι από τότε μέχρι και σήμε­ρα, κάθε χρό­νο, στην Κού­βα αλλά και παγκό­σμια, το διε­θνές κίνη­μα αλλη­λεγ­γύ­ης, τιμά αυτή την επέ­τειο με εκδη­λώ­σεις, κινη­το­ποι­ή­σεις, άλλες πρω­το­βου­λί­ες. Τόνι­σε πως ο γιορ­τα­σμός αυτός δεν έχει μόνο επε­τεια­κό χαρα­κτή­ρα, αλλά, και ανά­λο­γα με την εκά­στο­τε συγκυ­ρία, εκφρά­ζει την ατα­λά­ντευ­τη αλλη­λεγ­γύη στον περή­φα­νο κου­βα­νι­κό λαό που δίνει έναν ηρω­ι­κό διαρ­κή αγώ­να απέ­να­ντι στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή επιθετικότητα.

«Φέτος, η σημε­ρι­νή μας εκδή­λω­ση είναι πρώ­τα απ’ όλα εκδή­λω­ση αλλη­λεγ­γύ­ης στην Κού­βα, που δίνει για ακό­μα μια φορά έναν άνι­σο, μα δίκαιο, αγώ­να ενά­ντια στη νέα επι­χεί­ρη­ση ιμπε­ρια­λι­στι­κής επέμ­βα­σης στο εσω­τε­ρι­κό της, που ενορ­χη­στρώ­θη­κε από τις ΗΠΑ, την αντι­κου­βα­νι­κή μαφία του Μαϊ­ά­μι και τις μισθο­φο­ρι­κές αντε­πα­να­στα­τι­κές δυνά­μεις τους στο νησί και βρή­κε πρό­θυ­μους συμπα­ρα­στά­τες στην ΕΕ, τις αστι­κές κυβερ­νή­σεις και τα ΜΜΕ σε όλο τον κόσμο» σημεί­ω­σε χαρακτηριστικά.

Πρό­σθε­σε πως οι προ­σπά­θειες αυτές συνά­ντη­σαν «την πιο πλα­τιά αντί­στα­ση από τον ίδιο τον κου­βα­νι­κό λαό, που αντα­πο­κρί­θη­κε άμε­σα στο κάλε­σμα για την υπε­ρά­σπι­ση της Επα­νά­στα­σης και των κατα­κτή­σε­ων της, με μαζι­κές δια­δη­λώ­σεις». Επι­σή­μα­νε δε πως τα σχέ­δια αυτά συνά­ντη­σαν και “την πιο πλα­τιά κατα­δί­κη από τους λαούς σε όλο τον πλα­νή­τη, από 74 κομ­μου­νι­στι­κά κόμ­μα­τα που απαί­τη­σαν να τερ­μα­τι­στεί άμε­σα ο αμε­ρι­κα­νι­κός απο­κλει­σμός και να στα­μα­τή­σει κάθε είδους ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμβαση.

Σε ό,τι αφο­ρά τις προ­σπά­θειες της κυβέρ­νη­σης Μπάι­ντεν κατά της κου­βα­νι­κής επα­νά­στα­σης, η Κατε­ρί­να Γερά­κη υπο­γράμ­μι­σε πως πρό­κει­ται για σχέ­διο ιμπε­ρια­λι­στι­κής επί­θε­σης που προ­ε­τοι­μά­ζε­ται εδώ και και­ρό. Πρό­κει­ται είπε για «μια εκστρα­τεία ακρι­βο­πλη­ρω­μέ­νης και καλά συντο­νι­σμέ­νης προ­πα­γάν­δας, που περι­λαμ­βά­νει εκα­τομ­μύ­ρια μηνύ­μα­τα σε σελί­δες κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης από αυτο­μα­το­ποι­η­μέ­να ρομπότ, ψεύ­τι­κες ειδή­σεις, και hashtags».
Επι­σή­μα­νε πως οι γνω­στοί — άγνω­στοι αγα­να­κτι­σμέ­νοι αντι­φρο­νού­ντες που βγή­καν στους δρό­μους, ζητώ­ντας την ανα­τρο­πή της κυβέρ­νη­σης, «δεν δίστα­σαν να προ­χω­ρή­σουν σε βαν­δα­λι­σμούς σπι­τιών, να προ­κα­λέ­σουν ζημιές στο δίκτυο ηλε­κτρι­σμού, να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν επι­θέ­σεις με πέτρες και μαχαίρια».

Ανα­φέρ­θη­κε εκτε­νώς και στις παρα­ποι­η­μέ­νες εικό­νες σε αστι­κά ΜΜΕ, που παρου­σί­α­ζαν τις μαζι­κές δια­δη­λώ­σεις στή­ρι­ξης της Επα­νά­στα­σης με τις σημαί­ες της Κού­βας και του Κινή­μα­τος της 26 της Ιού­λη σαν…«αντικυβερνητικές»!
Πρό­σθε­σε πως και σε αυτή την προ­σπά­θεια, οι ΗΠΑ χρη­σι­μο­ποί­η­σαν το γνω­στό, τετριμ­μέ­νο πρό­σχη­μα περί δήθεν «κατα­πά­τη­σης ανθρώ­πι­νων δικαιω­μά­των και ελευ­θε­ριών» από το δήθεν «κατα­πιε­στι­κό καθε­στώς της δικτα­το­ρί­ας» του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Κού­βας και άλλα γνω­στά χιλιοει­πω­μέ­να και μπαγιάτικα.
Από κοντά και η ΕΕ, που χρη­σι­μο­ποιεί τα ίδια προ­σχή­μα­τα και θέλου­με να καταγ­γεί­λου­με το πρό­σφα­το ψήφι­σμα του ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου που ανα­μα­σά τα περί «ανθρω­πί­νων δικαιωμάτων».

Απα­ντώ­ντας δε στην προ­πα­γάν­δα των ΗΠΑ, η Κ. Γερά­κη ξεκα­θά­ρι­σε ότι στην Κού­βα οι όποιες ελλεί­ψεις στην Ενέρ­γεια, σε φάρ­μα­κα, τρό­φι­μα και άλλα είδη, έχουν προ­κλη­θεί από τον αμε­ρι­κα­νι­κό απάν­θρω­πο και βάρ­βα­ρο οικο­νο­μι­κό απο­κλει­σμό. Επι­σή­μα­νε πως παρό­λα αυτά στην Κού­βα κατα­γρά­φε­ται ο μικρό­τε­ρος αριθ­μός θανά­των από τον κορο­νο­ϊό, ενώ από την πρώ­τη στιγ­μή δια­τέ­θη­καν πάνω από 20 φάρ­μα­κα, κατα­σκευά­στη­καν νέα για την αντι­με­τώ­πι­ση της λοί­μω­ξης από ιό,ενώ ανα­πτύ­χθη­καν πέντε εμβό­λια, νέες δια­γνω­στι­κές μέθο­δοι και πάνω από 80 ερευ­νη­τι­κά προγράμματα!
Σε σχέ­ση με τα περί «δημο­κρα­τί­ας» που λέει η προ­πα­γάν­δα των ΗΠΑ απά­ντη­σε πως στην Κού­βα σε όλες τις εκλο­γι­κές δια­δι­κα­σί­ες στην Κού­βα το ποσο­στό συμ­με­το­χής φτά­νει το 97%-98%.ellhnokouvnikos syndesmos Μαρίνος Παπαδάκης Τάσος

Επι­ση­μαί­νο­ντας πως ο καπι­τα­λι­σμός δεν εξαν­θρω­πί­ζε­ται, ανε­ξάρ­τη­τα από το προ­σω­πείο του εκά­στο­τε προ­έ­δρου των ΗΠΑ, τόνι­σε πως αυτό που επι­βε­βαιώ­νε­ται είναι το πόσο ανα­γκαί­ος και επί­και­ρος είναι ο σοσιαλισμός.

Και κατέ­λη­ξε σημειώ­νο­ντας πως «διεκ­δι­κού­με:

  • Την παύ­ση του απάν­θρω­που αμε­ρι­κά­νι­κου απο­κλει­σμού που συνε­χί­ζε­ται μέχρι σήμε­ρα με ανυ­πο­λό­γι­στες συνέ­πειες, κοστί­ζο­ντας πάνω από 145 δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια σε βάρος του κου­βα­νι­κού λαού.
  • Την επι­στρο­φή του εδά­φους της βάσης του Γκουα­ντά­να­μο που παρά­νο­μα κατέ­χουν οι ΗΠΑ.
  • Την άρση κάθε είδους κυρώ­σε­ων και προ­κλη­τι­κών δρά­σε­ων, να στα­μα­τή­σουν κάθε είδος επεμ­βά­σεις στις εσω­τε­ρι­κές υπο­θέ­σεις της Κού­βας. Ο λαός της έχει εκφρά­σει τη θέλη­σή του έχει επι­λέ­ξει το δρό­μο του.

Κάτω τα χέρια από την Κούβα!
Δεν ήταν και δεν είναι μόνη! 

Θα νικήσει!


Κατερίνα Γεράκη — 68η Επέτειος της επίθεσης στους στρατώνες Μονκάδα

Πηγή-περισσότερα


Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο