Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΛΛΗΝΟΚΟΥΒΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΙΑΣ: Εκδήλωση για τα 70 χρόνια από την επίθεση στην Μονκάδα στις 26 Ιούλη

Εκδή­λω­ση για τα 70 χρό­νια από την επί­θε­ση στον Στρα­τώ­να Μον­κά­δα, διορ­γα­νώ­νει ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης, την Τετάρ­τη 26 Ιού­λη, στις 8 μ.μ. στο προ­αύ­λιο του Μου­σεί­ου Μακρο­νή­σου της ΠΕΚΑΜ (Αγιών Ασω­μά­των 31, Θησείο).

Στο Santiago de Cuba, οι κεντρι­κές εκδη­λώ­σεις του νησιού της επα­νά­στα­σης για την επέ­τειο της επί­θε­σης στη Moncada

Θα χαι­ρε­τί­σει η Κατε­ρί­να Γερά­κη, αντι­πρό­ε­δρος του Συν­δέ­σμου. Θα μιλή­σει ο Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου — Αλα­βά­νος, ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ.

Θα ακο­λου­θή­σει πάρ­τι με κου­βα­νέ­ζι­κη μουσική!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο