Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελληνοκουβανικός Θεσσαλονίκης: Κάθε απόπειρα ενάντια στην Κούβα θα έχει την τύχη που είχε η απόβαση στον Κόλπο των Χοίρων!

Σε ανα­κοί­νω­σή του για τις πρό­σφα­τες προ­βο­κα­τό­ρι­κες, αντε­πα­να­στα­τι­κές ενέρ­γειες ενά­ντια στην Κού­βα, ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης σημειώνει:

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης καταγ­γέλ­λει και κατα­δι­κά­ζει με τον πλέ­ον κατη­γο­ρη­μα­τι­κό τρό­πο τη νέα, ενορ­χη­στρω­μέ­νη από τις ΗΠΑ, αντε­πα­να­στα­τι­κή ενέρ­γεια κατά της Κού­βας που βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη τις τελευ­ταί­ες ώρες.

Για άλλη μια φορά, η κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ, σε συνερ­γα­σία με την αντι­κου­βα­νι­κή μαφία του Μαϊ­ά­μι και αντε­πα­να­στα­τι­κά στοι­χεία εντός της Κού­βας, επι­χει­ρεί να δημιουρ­γή­σει καθε­στώς απο­στα­θε­ρο­ποί­η­σης στο νησί της Επα­νά­στα­σης και ανα­τρο­πή της κυβέρ­νη­σης. Το έργο το έχου­με ξανα­δεί. Οι ΗΠΑ στή­νουν δια­μαρ­τυ­ρί­ες πλη­ρω­μέ­νων «αντι­φρο­νού­ντων», ψευ­δο­λο­γούν ασύ­στο­λα για δήθεν «κατα­πά­τη­ση δικαιω­μά­των» και εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται τα υπαρ­κτά προ­βλή­μα­τα που οι ίδιοι έχουν προ­κα­λέ­σει με τον μακρο­χρό­νιο απο­κλει­σμό, προ­κει­μέ­νου να προ­κα­λέ­σουν εσω­τε­ρι­κή ανα­τα­ρα­χή, ενώ δε διστά­ζουν να καλούν και σε ιμπε­ρια­λι­στι­κή «ανθρω­πι­στι­κή επέμ­βα­ση»! Όλο αυτό το αισχρό αντε­πα­να­στα­τι­κό θέα­τρο, οι ΗΠΑ και οι θλι­βε­ρές μαριο­νέ­τες τους επι­χει­ρούν να το παρου­σιά­σουν ως δήθεν «ανθρω­πι­στι­κή κρί­ση» και «εξέ­γερ­ση», δια­στρε­βλώ­νο­ντας πλή­ρως τα πραγ­μα­τι­κά γεγονότα.

Η ιμπε­ρια­λι­στι­κή προ­πα­γάν­δα επι­χει­ρεί να παρου­σιά­σει τις ελλεί­ψεις που αντι­με­τω­πί­ζει η Κού­βα ως απο­τέ­λε­σμα της πολι­τι­κής της Κου­βα­νι­κής κυβέρ­νη­σης. Η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα είναι ότι βασι­κή αιτία των προ­βλη­μά­των είναι ο βάρ­βα­ρος και γενο­κτο­νι­κός οικο­νο­μι­κός, εμπο­ρι­κός και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κός απο­κλει­σμό που εδώ και 60 χρό­νια έχουν επι­βάλ­λει όλες οι κυβερ­νή­σεις των ΗΠΑ. Σε αυτόν τον απο­κλει­σμό έχουν προ­στε­θεί και τα 242 μέτρα ενά­ντια στην Κού­βα, που πήρε η κυβέρ­νη­ση Τραμπ και που εφαρ­μό­ζει σήμε­ρα η κυβέρ­νη­ση του Τζο Μπάιντεν.

Απο­δει­κνύ­ε­ται για άλλη μια φορά πως, είτε με Δημο­κρα­τι­κό, είτε με Ρεπου­μπλι­κά­νο πρό­ε­δρο, η εγκλη­μα­τι­κή ιμπε­ρια­λι­στι­κή πολι­τι­κή των ΗΠΑ ενά­ντια στο νησί της Επα­νά­στα­σης δεν αλλά­ζει. Το αφή­γη­μα για τον «δημο­κρα­τι­κό Μπάι­ντεν» που δήθεν θα έφερ­νε θετι­κές εξε­λί­ξεις στην εξω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή των ΗΠΑ έχει καταρ­ρεύ­σει παταγωδώς.

Οι προ­βο­κα­τό­ρι­κες επι­θε­τι­κές ενέρ­γειες κατά της Κού­βας απο­δει­κνύ­ουν τον φόβο των ιμπε­ρια­λι­στών για όλα όσα σημα­το­δο­τεί δεκα­ε­τί­ες τώρα η Κου­βα­νι­κή Επα­νά­στα­ση, για την διε­θνι­στι­κή δρά­ση της Κού­βας, για τις τερά­στιες κατα­κτή­σεις του λαού της και της σοσια­λι­στι­κής οικο­δό­μη­σης στο νησί. Κατα­κτή­σεις που έλαμ­ψαν στις συν­θή­κες της παν­δη­μί­ας, όταν η μικρή Κού­βα των 11 εκα­τομ­μυ­ρί­ων κατοί­κων κατά­φε­ρε, μέσα σε συν­θή­κες απο­κλει­σμού, να κατα­σκευά­σει πέντε εμβό­λια και να στεί­λει ιατρι­κή βοή­θεια σε σχε­δόν 40 χώρες.

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης δια­τρα­νώ­νει την αμέ­ρι­στη αλλη­λεγ­γύη του στον λαό και την κυβέρ­νη­ση της Κού­βας. Να είναι βέβαιοι οι ιμπε­ρια­λι­στές πως κάθε από­πει­ρα ενά­ντια στην Κού­βα θα έχει την τύχη που είχε η από­βα­ση στον Κόλ­πο των Χοί­ρων πριν από 60 χρό­νια με την ταπει­νω­τι­κή ήττα των ΗΠΑ και των μισθο­φό­ρων συμ­μά­χων τους!

Καλού­με τους εργα­ζό­με­νους, τη νεο­λαία, το λαό της πόλης μας και ευρύ­τε­ρα της Βόρειας Ελλά­δας να κατα­δι­κά­σουν μαζι­κά τα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια των ΗΠΑ ενά­ντια στην Κού­βα και να στα­θούν στο πλευ­ρό του κου­βα­νι­κού λαού και της Κου­βα­νι­κής επανάστασης.

Η Κού­βα δεν είναι μόνη της, οι νέες προ­βο­κά­τσιες δε θα περάσουν!
Με την αλλη­λεγ­γύη των λαών η Κού­βα θα νικήσει!

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο