Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελληνοκουβανικός Θεσσαλονίκης: Καλεί στην θεατρική παράσταση «El Che» στις 22 και 23 Μαρτίου

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Αλλη­λεγ­γύ­ης και Φιλί­ας Θεσ­σα­λο­νί­κης καλεί τα μέλη και τους φίλους του να παρα­κο­λου­θή­σουν την θεα­τρι­κή παρά­στα­ση «El Che» του Βασί­λη Κυρια­κού και σκη­νο­θε­σία Γιάν­νη Σταματίου.

Το έργο βασί­ζε­ται στη ζωή και τη δρά­ση του μεγά­λου επα­να­στά­τη της Κού­βας Ερνέ­στο Τσε Γκε­βά­ρα. Και όπως ανα­φέ­ρει ο συγ­γρα­φέ­ας και ο ερμη­νευ­τής του έργου : « Μπο­ρεί να έχουν περά­σει 55 χρό­νια από τον θάνα­τό του, αλλά η φιγού­ρα του Τσε συνε­χί­ζει να «μεγα­λώ­νει» και να εμπνέ­ει τους λαούς στους αγώ­νες τους.»

ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 22&23 ΜΑΡΤΙΟΥ , ΩΡΑ 9:00 μμ

Στο θέα­τρο «SUREAL Art Space» (Χρι­στο­πού­λου 12, ΑΝAΜΕΣΑ Ιασω­νί­δου & Φιλίπ­που τηλ. Επι­κοι­νω­νί­ας 6973560432).

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο