Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελληνοκουβανικός Θεσσαλονίκης: «‘Υβρη και πρόκληση» η υπογραφή Δένδια στην κατάπτυστη Κοινή Δήλωση κατά της Κούβας

Με ανα­κοί­νω­σή του, ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης καταγ­γέλ­λει και κατα­δι­κά­ζει την Κοι­νή Δήλω­ση των 21 Υπουρ­γών Εξω­τε­ρι­κών, μετα­ξύ αυτών και της Ελλά­δας, κατά της Κού­βας. Χαρα­κτη­ρί­ζει δε «ύβρη και πρό­κλη­ση» απέ­να­ντι στον ελλη­νι­κό λαό την υπο­γρα­φή του Έλλη­να ΥΠΕΞ Ν. Δέν­δια και υπο­γραμ­μί­ζει ότι «οι δεσμοί μετα­ξύ του Κου­βα­νι­κού και του Ελλη­νι­κού λαού είναι δεσμοί μπο­λια­σμέ­νοι με τα ιδα­νι­κά της διε­θνι­στι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης και της πάλης ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­σμό. Γι’ αυτό και δεν πρό­κει­ται να σπά­σουν όσες άθλιες, αμε­ρι­κα­νι­κής έμπνευ­σης, δια­κη­ρύ­ξεις κι’ αν συνυ­πο­γρά­ψει η Ελλη­νι­κή Κυβέρνηση».

Ολό­κλη­ρη η ανα­κοί­νω­ση έχει ως εξής:

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης καταγ­γέλ­λει και κατα­δι­κά­ζει την άθλια και κατά­πτυ­στη Κοι­νή Δήλω­ση κατά της Κού­βας που συνυ­πέ­γρα­ψαν 21 Υπουρ­γοί Εξω­τε­ρι­κών, μετα­ξύ των οποί­ων και ο ΥΠΕΞ της Ελλά­δας Ν. Δένδιας.

Η Κοι­νή Δήλω­ση, που επα­να­λαμ­βά­νει τις γνω­στές απα­ρά­δε­κτες συκο­φα­ντί­ες των ΗΠΑ ενά­ντια στην Κού­βα, απο­τε­λεί μνη­μείο υπο­κρι­σί­ας και θρά­σους. Μιλούν για ανθρώ­πι­να και δημο­κρα­τι­κά «δικαιώ­μα­τα» οι ιμπε­ρια­λι­στές και οι σύμ­μα­χοί τους που έχουν αιμα­το­κυλ­λή­σει την ανθρω­πό­τη­τα. Κόπτο­νται τάχα για τις «ελεύ­θε­ρί­ες» του Κου­βα­νι­κού λαού οι ίδιοι που έχουν επι­βάλ­λει και στη­ρί­ζουν τον γενο­κτο­νι­κό οικο­νο­μι­κό, εμπο­ρι­κό και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κό απο­κλει­σμό που εδώ και πάνω από έξι δεκα­ε­τί­ες έχουν επι­βάλ­λει οι αμε­ρι­κα­νι­κές κυβερ­νή­σεις ενά­ντια στην Κούβα.

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι την κατά­πτυ­στη δήλω­ση του Αμε­ρι­κα­νι­κού ΥΠΕΞ συνυ­πο­γρά­φουν οι κυβερ­νή­σεις χωρών όπως η Βρα­ζι­λία του ακρο­δε­ξιού Μπολ­σο­νά­ρο, η Κολομ­βία του εγκλη­μα­τία Ιβ. Ντού­κε, η Αυστρία του ακρο­δε­ξιού Σεμπά­στιαν Κουρτς, οι χώρες της Βαλ­τι­κής, η Πολω­νία και η Ουκρα­νία που πρω­το­στα­τούν στις διώ­ξεις κομ­μου­νι­στών. Υπο­γρά­φει επί­σης η κυβέρ­νη­ση του Ισρα­ήλ που δεν έχει στα­μα­τή­σει να πραγ­μα­το­ποιεί καθη­με­ρι­νά εγκλή­μα­τα κατά του λαού της Παλαι­στί­νης, καθώς και το κρα­τί­διο-προ­τε­κτο­ρά­το του ΝΑΤΟ- ονό­μα­τι Κόσοβο.

Η υπο­γρα­φή του κ. Δέν­δια εκ μέρους της Ελλη­νι­κής Κυβέρ­νη­σης, που έσπευ­σε να αντα­πο­κρι­θεί στο κάλε­σμα των υπε­ρα­τλα­ντι­κών συμ­μά­χων, απο­τε­λεί ύβρη και πρό­κλη­ση για τον ελλη­νι­κό λαό. Η ίδια κυβέρ­νη­ση άλλω­στε, του κ. Δέν­δια, έχει φρο­ντί­σει να δεί­ξει το πως αντι­λαμ­βά­νε­ται τα «δημο­κρα­τι­κά δικαιώ­μα­τα» του λαού, στέλ­νο­ντας τα ΜΑΤ να δια­λύ­σουν ειρη­νι­κές δια­δη­λώ­σεις, παρα­βιά­ζο­ντας το πανε­πι­στη­μια­κό άσυ­λο, κάνο­ντας τα «στρα­βά μάτια» σε περι­πτώ­σεις αστυ­νο­μι­κής βίας και αυθαι­ρε­σί­ας, χτυ­πώ­ντας το δικαί­ω­μα στην απερ­γία και την συν­δι­κα­λι­στι­κή δράση.

Η υπο­γρα­φή της Ελλά­δας σε αυτό το κατά­πτυ­στο κεί­με­νο απο­τε­λεί άλλη μια μελα­νή κηλί­δα στην σύγ­χρο­νη εξω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή της χώρας. Απο­τε­λεί δε άλλη μια από­δει­ξη των δεσμεύ­σε­ων που έχει ανα­λά­βει η κυβέρ­νη­ση απέ­να­ντι στους ιμπε­ρια­λι­στές των ΗΠΑ.

Οφεί­λουν όμως να ξέρουν το εξής: Οι δεσμοί μετα­ξύ του Κου­βα­νι­κού και του Ελλη­νι­κού λαού είναι δεσμοί μπο­λια­σμέ­νοι με τα ιδα­νι­κά της διε­θνι­στι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης και της πάλης ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­σμό. Γι’ αυτό και δεν πρό­κει­ται να σπά­σουν όσες άθλιες, αμε­ρι­κα­νι­κής έμπνευ­σης, δια­κη­ρύ­ξεις κι’ αν συνυ­πο­γρά­ψει η Ελλη­νι­κή Κυβέρνηση.

Εκφρά­ζου­με την αμέ­ρι­στη αλλη­λεγ­γύη μας στον Κου­βα­νι­κό λαό και την κυβέρ­νη­ση της Κού­βας και απαιτούμε:

  • Την άμεση απόσυρση της υπογραφής της Ελλάδας από το κατάπτυστο κείμενο της Κοινής Δήλωσης που συντάχθηκε στην Ουάσινγκτον και στηρίχθηκε από την ΕΕ,

  • Τον τερματισμό κάθε είδους εξωτερικής επέμβασης στα εσωτερικά ζητήματα της Κούβας,

  • Τον τερματισμό του άδικου οικονομικού, εμπορικού και χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού που οι ΗΠΑ έχουν επιβάλλει ενάντια στην Κούβα εδώ και πάνω από 60 χρόνια.

Καλού­με τους εργα­ζό­με­νους, τους νέους και τις νέες, συνο­λι­κά το λαό της Θεσ­σα­λο­νί­κης και της Βόρειας Ελλά­δας, να κατα­δι­κά­σουν τις νέες προ­βο­κα­τό­ρι­κες ενέρ­γειες κατά της Κού­βας και να στα­θούν αλλη­λέγ­γυοι με τον περή­φα­νο και ηρω­ϊ­κό Κου­βα­νι­κό λαό!

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο