Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Αμέριστη αλληλεγγύη προς τον περήφανο και γενναίο κουβανικό λαό

Ανακοίνωση για τις προκλήσεις της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στην Κούβα.

Το Μαϊ­ά­μι, το επί δεκα­ε­τί­ες άντρο της αντε­πα­να­στα­τι­κής κου­βα­νι­κής μαφί­ας, διά­λε­ξε ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Ντό­ναλντ Τραμπ να δώσει μια κακο­παιγ­μέ­νη παρά­στα­ση, κατά την οποία ανα­κοί­νω­σε τη ακύ­ρω­ση της συμ­φω­νί­ας που είχε κατα­λή­ξει η πρώ­ην κυβέρ­νη­ση Ομπά­μα με την κυβέρ­νη­ση της Κού­βας για την απο­κα­τά­στα­ση των σχέ­σε­ων Ουά­σιγ­κτον και Αβά­νας, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας τη «φρι­κτή» και «λαν­θα­σμέ­νη». Σε ένα ρεσι­τάλ αλα­ζο­νεί­ας και αντι­κομ­μου­νι­σμού, υπό το πρό­σχη­μα των «ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των», ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος ανα­κοί­νω­σε, ότι θα εντεί­νει τον απο­κλει­σμό «ώστε να μην πηγαί­νουν τα αμε­ρι­κα­νι­κά δολά­ρια στο αυταρ­χι­κό καθε­στώς και τον στρα­τό που κατα­πιέ­ζει το λαό», όπως σημείωσε.

Οι δια­κη­ρύ­ξεις του προ­έ­δρου των ΗΠΑ απο­τε­λούν ωμή πρό­κλη­ση ενά­ντια στον κου­βα­νι­κό λαό ο οποί­ος για περισ­σό­τε­ρο από 55 χρό­νια ζει τις συνέ­πειες του απα­ρά­δε­κτου, γενο­κτο­νι­κού οικο­νο­μι­κού απο­κλει­σμού (εμπάρ­γκο), που έχουν επι­βάλ­λει οι αμε­ρι­κα­νι­κές κυβερ­νή­σεις. Ο οικο­νο­μι­κός απο­κλει­σμός της Κού­βας απο­τε­λεί κατά­φω­ρη, μαζι­κή και συστη­μα­τι­κή παρα­βί­α­ση των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των ενός ολό­κλη­ρου λαού, είναι αντί­θε­τος με το Διε­θνές Δίκαιο, κατα­τάσ­σε­ται σαν πρά­ξη γενο­κτο­νί­ας με την έννοια της Συν­θή­κης του 1948 για την Πρό­λη­ψη και Κατα­δί­κη του Εγκλή­μα­τος της Γενο­κτο­νί­ας, ενώ απο­τε­λεί το πρω­ταρ­χι­κό εμπό­διο για την οικο­νο­μι­κή και κοι­νω­νι­κή ανά­πτυ­ξη του κου­βα­νι­κού λαού.

Η κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ συνε­χί­ζει προ­κλη­τι­κά να αγνο­εί τα συνε­χή ψηφί­σμα­τα για την άρση του εμπάρ­γκο που έχουν εγκρι­θεί από τον ΟΗΕ. Οι ίδιοι που μακε­λεύ­ουν τους λαούς, στην Κορε­α­τι­κή Χερ­σό­νη­σο, στην Ινδο­κί­να, στα Βαλ­κά­νια, στη Μέση Ανα­το­λή και τη Βόρεια Αφρι­κή, σε άλλα αμέ­τρη­τα μέρη του κόσμου είναι οι ίδιοι που προ­σπα­θούν να τρο­μο­κρα­τή­σουν τον κου­βα­νι­κό λαό με οικο­νο­μι­κά μέτρα και αποκλεισμούς.

Οι δηλώ­σεις Τραμπ απο­δει­κνύ­ουν, ότι η εκά­στο­τε αμε­ρι­κα­νι­κή διοί­κη­ση για το μόνο που ενδια­φέ­ρε­ται είναι για την προ­ώ­θη­ση των συμ­φε­ρό­ντων των μονο­πω­λί­ων των ΗΠΑ, και για την καλύ­τε­ρη εξυ­πη­ρέ­τη­σή τους θα συνε­χί­σει να στρέ­φε­ται ενά­ντια σε κάθε λαό του πλα­νή­τη, ακό­μη κι ενά­ντια στον ίδιο τον λαό της χώρας της.

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­μος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης κατα­δι­κά­ζει απε­ρί­φρα­στα τη νέα πρό­κλη­ση της κυβέρ­νη­σης των ΗΠΑ και εκφρά­ζει την αμέ­ρι­στη αλλη­λεγ­γύη του προς τον περή­φα­νο και γεν­ναίο κου­βα­νι­κό λαό. Καλού­με τους εργα­ζό­με­νους της χώρας μας, το ταξι­κό εργα­τι­κό κίνη­μα, τη νεο­λαία, να δια­τρα­νώ­σουν την αλλη­λεγ­γύη τους, να κατα­δι­κά­σουν τις νέες προ­κλή­σεις. Η διε­θνι­στι­κή αλλη­λεγ­γύη με τους λαούς που αγω­νί­ζο­νται, είναι ανε­κτί­μη­το όπλο του ευρύ­τε­ρου αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού-αντι­πο­λε­μι­κού κινή­μα­τος της χώρας μας.

Καμιά ανα­μο­νή και καμιά επα­νά­παυ­ση! Εντεί­νου­με τη δρά­ση μας ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­σμό, τον κοι­νό εχθρό των λαών και της ειρήνης. 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο