Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Κάτω τα χέρια απ’ την Κούβα! Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ είναι ο αρχιτρομοκράτης των λαών

Την από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης των ΗΠΑ να συμπε­ρι­λά­βουν την Κού­βα στην λίστα των «κρα­τών-χορη­γών τρο­μο­κρα­τί­ας» κατα­δι­κά­ζει με ανα­κοί­νω­ση του ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης. Ολό­κλη­ρη η ανα­κοί­νω­ση έχει ως εξής:

Κάτω τα χέρια απ’ την Κούβα!

Καταδίκη της απόφασης των ΗΠΑ να συμπεριλάβουν την Κούβα στην λίστα των «κρατών-χορηγών τρομοκρατίας»

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης κατα­δι­κά­ζει, με τον πλέ­ον σαφή και κατη­γο­ρη­μα­τι­κό τρό­πο, την πρό­σφα­τη από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης των ΗΠΑ να συμπε­ρι­λά­βει την Κού­βα στην περί­φη­μη λίστα των «κρα­τών-χορη­γών τρο­μο­κρα­τί­ας» που συντάσ­σει το Αμε­ρι­κα­νι­κό Υπουρ­γείο Εξωτερικών.

Πρό­κει­ται για πρά­ξη θρα­σύ­τα­τη και προ­κλη­τι­κή, δεδο­μέ­νου ότι οι κυβερ­νή­σεις των ΗΠΑ είναι αυτές που, εδώ και πολ­λές δεκα­ε­τί­ες, απο­τε­λούν τον μεγά­λο αρχι­τρο­μο­κρά­τη των λαών, με ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις, πολέ­μους και πρα­ξι­κο­πή­μα­τα σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Η Κού­βα και ευρύ­τε­ρα οι λαοί της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής είναι θύμα­τα της ιμπε­ρια­λι­στι­κής τρο­μο­κρα­τί­ας των ΗΠΑ που ευθύ­νε­ται για εκα­το­ντά­δες στρα­τιω­τι­κές επεμ­βά­σεις, ανα­τρο­πές νόμι­μα εκλεγ­μέ­νων κυβερ­νή­σε­ων, στή­ρι­ξη δικτα­το­ρι­κών καθε­στώ­των, χρη­μα­το­δό­τη­ση τρο­μο­κρα­τι­κών οργα­νώ­σε­ων, κ.α.

Κυρί­αρ­χο ζήτη­μα είναι η χρο­νι­κή περί­ο­δος που επι­λέ­γει η απερ­χό­με­νη κυβέρ­νη­ση Τραμπ για να δημο­σιο­ποι­ή­σει την απα­ρά­δε­κτη αυτή από­φα­ση. Στο φόντο των πρό­σφα­των γεγο­νό­των στο Καπι­τώ­λιο και εγκλω­βι­σμέ­νη στις ενδο­α­στι­κές κόντρες που εξε­λίσ­σο­νται στο εσω­τε­ρι­κό των ΗΠΑ, η Αμε­ρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση επι­χει­ρεί για άλλη μια φορά να συκο­φα­ντή­σει την Κούβα.

Δεν είναι διό­λου τυχαίο ότι αυτό συμ­βαί­νει σε μια περί­ο­δο που η Κού­βα χαί­ρει διε­θνούς προ­βο­λής και ανα­γνώ­ρι­σης τόσο για την επι­τυ­χή αντι­με­τώ­πι­ση της Παν­δη­μί­ας στο εσω­τε­ρι­κό της, όσο και για την σημα­ντι­κή διε­θνι­στι­κή της προ­σφο­ρά μέσω της Ιατρι­κής Μπρι­γά­δας «Henry Reeve». Επι­πλέ­ον, η Κού­βα των 11 εκα­τομ­μυ­ρί­ων κατοί­κων που εδώ και πάνω από 60 χρό­νια βιώ­νει τον οικο­νο­μι­κό, εμπο­ρι­κό και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κό απο­κλει­σμό των ΗΠΑ, είναι η μονα­δι­κή χώρα της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής που, παρ’ όλες τις αντι­ξο­ό­τη­τες, βρί­σκε­ται στην δια­δι­κα­σία παρα­γω­γής εμβο­λί­ου για τον Κορωνοϊό.

Αυτό είναι που «τρο­μο­κρα­τεί» τους ιμπε­ρια­λι­στές των ΗΠΑ και τους συμ­μά­χους τους: Η ανά­δει­ξη της ανω­τε­ρό­τη­τας του σοσια­λι­στι­κού κεντρι­κού σχε­δια­σμού και της ύπαρ­ξης ενός δημό­σιου, καθο­λι­κά προ­σβά­σι­μου συστή­μα­τος Υγεί­ας σε αντι­δια­στο­λή με τα «συντρίμ­μια» της εμπο­ρευ­μα­το­ποι­η­μέ­νης-ιδιω­τι­κο­ποι­η­μέ­νης υγεί­ας και πρό­νοιας που κυριαρ­χούν σε ΗΠΑ, ΕΕ και τις λοι­πές καπι­τα­λι­στι­κές χώρες.

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης εκφρά­ζει την αμέ­ρι­στη αλλη­λεγ­γύη του στον λαό και την κυβέρ­νη­ση της Κού­βας και καλεί τους εργα­ζό­με­νους, τη νεο­λαία, συνο­λι­κά τον λαό της πόλης και της Βόρειας Ελλά­δας να στα­θούν στο πλευ­ρό του Κου­βα­νι­κού λαού, κατα­δι­κά­ζο­ντας την επι­θε­τι­κή και προ­κλη­τι­κή πολι­τι­κή των ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση σε PDF

PDF Logo

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο