Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Καταγγέλλει τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στην Συρία

Σε ανα­κοί­νω­ση του ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης κατα­δι­κά­ζει τους πρό­σφα­τους βομ­βαρ­δι­σμούς των ΗΠΑ στην Συρία, εκφρά­ζει την αλλη­λεγ­γύη του στον δοκι­μα­ζό­με­νο λαό της Συρία και τονί­ζει την ανά­γκη να δυνα­μώ­σει το αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό αντι­πο­λε­μι­κό κίνη­μα στη χώρα μας.

Ολό­κλη­ρη η ανα­κοί­νω­ση έχει ως εξής:

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης καταγ­γέλ­λει και κατα­δι­κά­ζει με τον πλέ­ον κατη­γο­ρη­μα­τι­κό τρό­πο τη νέα δολο­φο­νι­κή αερο­πο­ρι­κή επι­δρο­μή των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών στην Ανα­το­λι­κή Συρία με κόστος δεκά­δες ανθρώ­πι­νες ζωές.

Η πρά­ξη αυτή της νέας κυβέρ­νη­σης των ΗΠΑ, υπό την προ­ε­δρία του Τζο Μπάι­ντεν, έρχε­ται να δια­ψεύ­σει όλους όσους καλ­λιερ­γού­σαν ψεύ­τι­κες προσ­δο­κί­ες για δήθεν αλλα­γή της Αμε­ρι­κά­νι­κης εξω­τε­ρι­κής πολι­τι­κής. Οι βομ­βαρ­δι­σμοί στην Συρία έρχο­νται να προ­στε­θούν στην μακρά αλυ­σί­δα της επι­θε­τι­κής στρα­τη­γι­κής των ΗΠΑ, όπως και του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, στην περιο­χή της Μέσης Ανα­το­λής και του Περ­σι­κού Κόλ­που, στο πλαί­σιο της αντι­πα­ρά­θε­σης με το Ιράν και με φόντο την καπι­τα­λι­στι­κή οικο­νο­μι­κή κρίση.

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος εκφρά­ζει την αλλη­λεγ­γύη και συμπα­ρά­στα­ση του στον δοκι­μα­ζό­με­νο λαό της Συρί­ας και τονί­ζει την ανά­γκη ενδυ­νά­μω­σης του αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού αντι­πο­λε­μι­κού κινή­μα­τος στην χώρα μας. Καλεί τους εργα­ζό­με­νους, τη νεο­λαία, το λαό της Θεσ­σα­λο­νί­κης και της Βόρειας Ελλά­δας να αντι­τα­χθούν στην εμπλο­κή της Ελλά­δας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ και να συστρα­τευ­τούν στον αγώ­να για την ακύ­ρω­ση της Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής Στρα­τιω­τι­κής Συμ­φω­νί­ας για τις βάσεις και το κλεί­σι­μο όλων των Αμε­ρι­κα­νο­να­τοϊ­κών βάσε­ων, από την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη μέχρι την Σούδα.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ!

ΟΥΤΕ ΓΗ ΟΥΤΕ ΝΕΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ.

Η ανακοίνωση σε PDF

PDF Logo

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο