Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Να τερματιστεί η σφαγή στη Γάζα – Αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό!

Τον τερ­μα­τι­σμό της Ισραη­λι­νής σφα­γής και κατο­χής στην Λωρί­δα της Γάζας ζητά σε ανα­κοί­νω­σή του ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης, εκφρά­ζο­ντας την αμέ­ρι­στη αλλη­λεγ­γύη και συμπα­ρά­στα­σή του στον δοκι­μα­ζό­με­νο λαό της Παλαιστίνης.

Ολό­κλη­ρη η ανα­κοί­νω­ση έχει ως εξής:

Να τερματιστεί η σφαγή στη Γάζα – Αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό!

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης κατα­δι­κά­ζει τις νέες βάρ­βα­ρες επι­θέ­σεις των ισραη­λι­νών ενό­πλων δυνά­με­ων κατά του παλαι­στι­νια­κού λαού στην Λωρί­δα της Γάζας και την Ιερου­σα­λήμ, που έχει ως απο­τέ­λε­σμα δεκά­δες νεκρούς – ανά­με­σά τους πολ­λά παι­διά — και εκα­το­ντά­δες τραυματίες.

Η κλι­μά­κω­ση της ισραη­λι­νής επι­θε­τι­κό­τη­τας, που πραγ­μα­το­ποιεί­ται με την ανο­χή των ΗΠΑ και της ΕΕ, ενι­σχύ­θη­κε από την από­φα­ση της αμε­ρι­κά­νι­κης κυβέρ­νη­σης και άλλων κρα­τών να ανα­γνω­ρί­σουν την Ιερου­σα­λήμ ως πρω­τεύ­ου­σα του Ισρα­ήλ και να μετα­φέ­ρουν εκεί τις πρε­σβεί­ες τους.

Σε αυτό το πλαί­σιο, τερά­στιες ευθύ­νες φέρει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ η οποία, ακο­λου­θώ­ντας την πολι­τι­κή των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, συνε­χί­ζει και ανα­βαθ­μί­ζει την οικο­νο­μι­κή, πολι­τι­κή και στρα­τιω­τι­κή συνερ­γα­σία με το κρά­τος του Ισρα­ήλ. Την ίδια στιγ­μή δεν κάνει καμία κίνη­ση προς την κατεύ­θυν­ση της υλο­ποί­η­σης της ομό­φω­νης από­φα­σης της ελλη­νι­κής Βου­λής, που πάρ­θη­κε τον Δεκέμ­βριο του 2015, για ανα­γνώ­ρι­ση ανε­ξάρ­τη­του Παλαι­στι­νια­κού κράτους.

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης εκφρά­ζει την αμέ­ρι­στη αλλη­λεγ­γύη και συμπα­ρά­στα­σή του στον δοκι­μα­ζό­με­νο λαό της Παλαι­στί­νης και στη­ρί­ζει τον αγώ­να του για τον τερ­μα­τι­σμό της παρά­νο­μης κατο­χής και των εποι­κι­σμών στη Δυτι­κή Όχθη και την Ιερουσαλήμ.

Απαι­τού­με τον τερ­μα­τι­σμό της Ισραη­λι­νής σφα­γής και κατο­χής. Την άμε­ση απε­λευ­θέ­ρω­ση όλων των Παλαι­στι­νί­ων και άλλων πολι­τι­κών κρα­του­μέ­νων στις Ισραη­λι­νές φυλα­κές. Τη δημιουρ­γία ενιαί­ου ανε­ξάρ­τη­του Παλαι­στι­νια­κού κρά­τους, με πρω­τεύ­ου­σα την Ανα­το­λι­κή Ιερου­σα­λήμ, στα σύνο­ρα του 1967, με το λαό νοι­κο­κύ­ρη στον τόπο του. Το δικαί­ω­μα επι­στρο­φής όλων των Παλαι­στι­νί­ων προ­σφύ­γων στις εστί­ες τους, με βάση τις σχε­τι­κές Απο­φά­σεις του ΟΗΕ. Την άμε­ση ανα­γνώ­ρι­ση του Παλαι­στι­νια­κού κρά­τους από την Ελλη­νι­κή Κυβέρνηση.

Καλού­με τα Μέλη και τους Φίλους του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Συν­δέ­σμου Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης να συμ­με­τέ­χουν στη δια­μαρ­τυ­ρία κατά της δολο­φο­νι­κής επί­θε­σης του Ισρα­ήλ ενά­ντια στον παλαι­στι­νια­κό λαό το Σάβ­βα­το, 15 Μάη 2021, 12:00μ στο Κέντρο της Θεσ­σα­λο­νί­κης (Τσι­μι­σκή και Αρι­στο­τέ­λους) που διορ­γα­νώ­νει η Παλαι­στι­νια­κή Παροι­κία Θεσ­σα­λο­νί­κης και η Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη Θεσ­σα­λο­νί­κης (ΕΔΥΕΘ).

Επί­σης να συμ­με­τέ­χουν στις Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κές — Αντι­πο­λε­μι­κές δρά­σεις της ΕΔΥΕΘ, 22 Μάη κατά­θε­ση στε­φα­νιών στο μνη­μείο του Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη και 29 Μάη στη συγκέ­ντρω­ση στο 3ο Σώμα Στρα­τού και πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ ΛΑΟ!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο