Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Καταγγέλλει τις προκλητικές μεθοδεύσεις κατά της Κούβας στο Ευρωκοινοβούλιο

Τις προ­κλη­τι­κές μεθο­δεύ­σεις μελών του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου ενά­ντια στην Κού­βα καταγ­γέλ­λει σε ανα­κοί­νω­ση του ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης. Σημειώ­νε­ται ότι χθες, Τρί­τη 8 Ιού­νη, έπει­τα από αίτη­μα αντι­δρα­στι­κών ευρω­βου­λευ­τών, εισήλ­θε στην ολο­μέ­λεια θέμα συζή­τη­σης για τα «ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα» στην Κού­βα βάζο­ντας και πάλι στο στό­χα­στρο το νησί της Επα­νά­στα­σης και τον λαό του.

Ολό­κλη­ρη η ανα­κοί­νω­ση έχει ως εξής:

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης καταγ­γέλ­λει τις νέες μεθο­δεύ­σεις ενά­ντια στην Κού­βα από το Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο. Χρη­σι­μο­ποιώ­ντας και πάλι το πρό­σχη­μα των «ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των», ομά­δα ευρω­βου­λευ­τών επι­χει­ρεί, για μια ακό­μη φορά, να συκο­φα­ντή­σει και να δυσφη­μί­σει την Κού­βα, διορ­γα­νώ­νο­ντας «συζή­τη­ση» στην ολο­μέ­λεια του Ευρωκοινοβουλίου.

Για ακό­μη μια φορά βρι­σκό­μα­στε στο ίδιο έργο θεα­τές. Η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση και τα θεσμι­κά της όργα­να, με περισ­σή υπο­κρι­σία και θρά­σος, παρεμ­βαί­νουν στα εσω­τε­ρι­κά ζητή­μα­τα της Κού­βας έχο­ντας πολ­λα­πλή στό­χευ­ση: Να συκο­φα­ντή­σουν την Κου­βα­νι­κή Επα­νά­στα­ση και τις κατα­κτή­σεις του σοσια­λι­σμού, να βάλουν εμπό­δια στην σοσια­λι­στι­κή οικο­δό­μη­ση και να διευ­κο­λύ­νουν την δρά­ση μικρών αντε­πα­να­στα­τι­κών μηχα­νι­σμών- ελεγ­χό­με­νων και χρη­μα­το­δο­τού­με­νων από τις ΗΠΑ — στο νησί. Ταυ­τό­χρο­να, επι­χει­ρούν με αυτόν τον τρό­πο να δημιουρ­γή­σουν ευνοϊ­κό­τε­ρες συν­θή­κες για την διείσ­δυ­ση ευρω­παϊ­κών μονο­πω­λί­ων στην Κούβα.

Προς αυτήν την κατεύ­θυν­ση αξιο­ποιεί­ται ως «Δού­ρειος Ίππος» και η περί­φη­μη «Κοι­νή Θέση» της Ε.Ε. για την Κού­βα καθώς και η Συμ­φω­νία ΕΕ-Κού­βας για τον Πολι­τι­κό Διά­λο­γο και την Συνεργασία.

Η κολοσ­σί­αια υπο­κρι­σία όλων αυτών που τάχα κόπτο­νται για τα «ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα» στην Κού­βα δεν μπο­ρεί να κρυ­φτεί. Είναι οι ίδιοι που δεν βγά­ζουν «λέξη» για την κατά­φω­ρη παρα­βί­α­ση κάθε ανθρώ­πι­νου δικαιώ­μα­τος εδώ και 60 χρό­νια από το γενο­κτο­νι­κό οικο­νο­μι­κό, εμπο­ρι­κό και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κό απο­κλει­σμό που έχουν επι­βάλ­λει οι ΗΠΑ στο νησί της Επα­νά­στα­σης. Είναι οι ίδιοι που στη­ρί­ζουν και συμ­με­τέ­χουν στις δολο­φο­νι­κές ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ στη Μέση Ανα­το­λή και αλλού, πάντα υπό το πρό­σχη­μα των «ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των» και της «δημο­κρα­τί­ας». Είναι οι ίδιοι υπο­κρι­τές που καταγ­γέ­λουν την κρα­τι­κή αερο­πει­ρα­τία στην Λευ­κο­ρω­σία αλλά «ξεχνούν» τις αερο­πει­ρα­τί­ες της Ε.Ε και των ΗΠΑ όπως αυτήν του 2017, με την ανα­γκα­στι­κή προ­σγεί­ω­ση στην Αυστρία του αερο­σκά­φους που μετέ­φε­ρε τον Βολι­βια­νό πρό­ε­δρο Έβο Μοράλες.

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης εκφρά­ζει την στή­ρι­ξη και αλλη­λεγ­γύη του στον λαό και την κυβέρ­νη­ση της Κού­βας και κατα­δι­κά­ζει, με τον πλέ­ον ξεκά­θα­ρο και απε­ρί­φρα­στο τρό­πο, τις άθλιες μεθο­δεύ­σεις του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου. Οι προ­σπά­θειες των ιμπε­ρια­λι­στών και των κάθε λογής πραι­τω­ρια­νών τους ενά­ντια στην Κού­βα θα αποτύχουν!

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο