Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 19 Ιουνίου στο Εργατικό Κέντρο

Την Κυρια­κή 19 Ιου­νί­ου, στις 11 πμ, στο Εργα­τι­κό Κέντρο Θεσ­σα­λο­νί­κης θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η Εκλο­γο­α­πο­λο­γι­στι­κή Γενι­κή Συνέ­λευ­ση του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Συν­δέ­σμου Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσσαλονίκης.

Η πρό­σκλη­ση του Συν­δέ­σμου αναφέρει:

Το Δ.Σ. του Συν­δέ­σμου καλεί τα μέλη του και τους φίλους του Κου­βα­νι­κού λαού στην Εκλο­γο­α­πο­λο­γι­στι­κή Γενι­κή Συνέ­λευ­ση την Κυρια­κή 19 Ιου­νί­ου 2022 στο Εργα­τι­κό Κέντρο Θεσ/νίκης στις 11:00 π.μ με θέματα:

1. Διοι­κη­τι­κός και Οικο­νο­μι­κός Απο­λο­γι­σμός Δ.Σ

2. Εκλο­γή νέου Δ.Σ και Ε.Ε.

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Ο ΑΔΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο