Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: «Η Κουβανική Επανάσταση απέδειξε ότι το βάρβαρο καπιταλιστικό σύστημα δεν είναι ανίκητο»

Ανα­κοί­νω­ση για την 60η επέ­τειο της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης εξέ­δω­σε ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης. Η ανα­κοί­νω­ση του Συν­δέ­σμου έχει ως εξής:

«Το Δ.Σ. του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Συν­δέ­σμου Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης χαι­ρε­τί­ζει την συμπλή­ρω­ση 60 χρό­νων από τη μεγά­λη νίκη της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης την 1η Γενά­ρη 1959.

Η Κου­βα­νι­κή Επα­νά­στα­ση απο­τέ­λε­σε ένα από τα κορυ­φαία γεγο­νό­τα του 20ου αιώ­να και η πρώ­τη σοσια­λι­στι­κή επα­νά­στα­ση στην Αμε­ρι­κά­νι­κη ήπει­ρο. Απο­τέ­λε­σε και συνε­χί­ζει να απο­τε­λεί σημείο ανα­φο­ράς και ορό­ση­μο για το εργα­τι­κό-λαϊ­κό κίνη­μα τόσο των λαών της Αμε­ρι­κής όσο και ολό­κλη­ρου του κόσμου.

Η Κου­βα­νι­κή Επα­νά­στα­ση ενέ­πνευ­σε την πάλη της εργα­τι­κής τάξης, των κατα­πιε­σμέ­νων σε όλο τον κόσμο, απο­δει­κνύ­ο­ντας στην πρά­ξη ότι το βάρ­βα­ρο εκμε­ταλ­λευ­τι­κό καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα δεν είναι ανί­κη­το. Πατώ­ντας στα βήμα­τα του Χοσέ Μαρ­τί και των ηρώ­ων του αγώ­να της ανε­ξαρ­τη­σί­ας και με οδη­γό την Μαρ­ξι­στι­κή-Λενι­νι­στι­κή κοσμο­θε­ω­ρία, ο Φιντέλ, ο Τσε, ο Ραούλ, ο Καμί­λο Σιεν­φου­έ­γος και οι σύντρο­φοι τους στά­θη­καν πραγ­μα­τι­κοί ηγέ­τες του επα­να­στα­τη­μέ­νου λαού, έδω­σαν ηχη­ρή απά­ντη­ση στη μοι­ρο­λα­τρία και τον συμ­βι­βα­σμό, ανα­τρέ­πο­ντας την καπι­τα­λι­στι­κή βαρβαρότητα.

Στην Σοσια­λι­στι­κή Κού­βα, που γεν­νή­θη­κε από την Επα­νά­στα­ση του 1959, έγι­ναν πραγ­μα­τι­κό­τη­τα σπου­δαί­ες κοι­νω­νι­κές κατα­κτή­σεις σε μια σει­ρά τομείς, από την Υγεία και την Παι­δεία μέχρι τον Πολι­τι­σμό και τον Αθλη­τι­σμό, που σε άλλους λαούς της αμε­ρι­κα­νι­κής ηπεί­ρου φαντά­ζουν και σήμε­ρα άπια­στο όνει­ρο. Οι κατα­κτή­σεις αυτές της σοσια­λι­στι­κής ανά­πτυ­ξης στην Κού­βα την ανέ­δει­ξαν ως πρό­τυ­πο, ανα­γνω­ρι­σμέ­νο από διε­θνείς οργα­νι­σμούς, όπως για παρά­δειγ­μα στον τομέα της δημό­σιας Υγείας.

Εξή­ντα χρό­νια τώρα, η σοσια­λι­στι­κή Κού­βα στή­ρι­ξε με ανι­διο­τέ­λεια μια σει­ρά εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κά κινή­μα­τα σε όλο τον κόσμο, κάνο­ντας πρά­ξη τον προ­λε­τα­ρια­κό διεθνισμό.

Η Κου­βα­νι­κή Επα­νά­στα­ση, με την εξου­σία στα χέρια του λαού, απέ­δει­ξε την ανθε­κτι­κό­τη­τά της απέ­να­ντι στις αντε­πα­να­στα­τι­κές και ιμπε­ρια­λι­στι­κές επι­θέ­σεις. Ο κου­βα­νι­κός λαός άντε­ξε και οικο­δό­μη­σε το σοσια­λι­σμό παρά τον γενο­κτο­νι­κό οικο­νο­μι­κό και εμπο­ρι­κό απο­κλει­σμό, που της επι­βλή­θη­κε και συνε­χί­ζει να βρί­σκε­ται σε ισχύ, από τη ισχυ­ρό­τε­ρη ιμπε­ρια­λι­στι­κή δύνα­μη, τις ΗΠΑ. Απέ­κρου­σε επι­τυ­χώς πολ­λα­πλές οργα­νω­μέ­νες επι­θέ­σεις μισθο­φό­ρων της CIA και του αμε­ρι­κα­νι­κού στρα­τού, απο­δει­κνύ­ο­ντας πως η πίστη και η ενό­τη­τα ενός λαού στα ιδα­νι­κά της Επα­νά­στα­σης είναι ισχυ­ρό­τε­ρη από τις κάνες των ιμπεριαλιστών.

Σήμε­ρα, η στή­ρι­ξη στις αρχές και τις αξί­ες της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης κρί­νε­ται πιο επι­τα­κτι­κή από ποτέ. Σε μια περί­ο­δο λυσ­σα­λέ­ας επί­θε­σης των αστι­κών και οπορ­του­νι­στι­κών δυνά­με­ων διε­θνώς με σκο­πό να συκο­φα­ντη­θεί η προ­σφο­ρά του σοσια­λι­σμού του 20ου αιώ­να στην ανθρω­πό­τη­τα, είναι ανα­γκαία η ανά­δει­ξη, η δια­φύ­λα­ξη και το βάθε­μα των σπου­δαί­ων κατα­κτή­σε­ων της σοσια­λι­στι­κής οικο­δό­μη­σης στην Κούβα.

Σήμε­ρα, 60 χρό­νια από το θρί­αμ­βο της Επα­νά­στα­σης, ο λαός της Κού­βας χρειά­ζε­ται την ολό­πλευ­ρη στή­ρι­ξη και αλλη­λεγ­γύη μας, ώστε να συνε­χί­σει να προ­ο­δεύ­ει στο σοσια­λι­στι­κό δρό­μο ανά­πτυ­ξης, με οδη­γό τις αρχές του Μαρ­ξι­σμού-Λενι­νι­σμού και του προ­λε­τα­ρια­κού διεθνισμού».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο