Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Ανακοίνωση για την συνάντηση Μητσοτάκη-Γκουαϊδό στο Νταβός

Σε ανα­κοί­νω­ση του ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης χαρα­κτη­ρί­ζει «ωμή παρέμ­βα­ση ενά­ντια στη βού­λη­ση του λαού της Βενε­ζου­έ­λας» τις δηλώ­σεις του Κυριά­κου Μητσο­τά­κη κατά την συνά­ντη­ση του με τον πρα­ξι­κο­πη­μα­τία Χουάν Γκουαϊ­δό, προ­σθέ­το­ντας, μετα­ξύ άλλων, ότι η υπο­στή­ρι­ξη της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ τόσο στον Γκουαϊ­δό όσο και στην επεμ­βα­τι­κή πολι­τι­κή των ΗΠΑ-ΕΕ στη Βενε­ζου­έ­λα «ντρο­πιά­ζει τη χώρα και το λαό μας».

Ανα­λυ­τι­κά η ανακοίνωση:

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης καταγ­γέλ­λει τις απα­ρά­δε­κτες δηλώ­σεις του Έλλη­να Πρω­θυ­πουρ­γού Κυριά­κου Μητσο­τά­κη κατά τη διάρ­κεια της συνά­ντη­σης του στο Ντα­βός με τον πρα­ξι­κο­πη­μα­τία- μαριο­νέ­τα των ΗΠΑ- Χουάν Γκουαϊ­δό, που απο­τε­λούν ωμή παρέμ­βα­ση ενά­ντια στη βού­λη­ση του λαού της Βενεζουέλας.

Μόνο ως υπο­κρι­σία μπο­ρεί να εκλη­φθεί το «ενδια­φέ­ρον» του κ. Μητσο­τά­κη για τα δημο­κρα­τι­κά δικαιώ­μα­τα και τις ελευ­θε­ρί­ες του λαού της Βενε­ζου­έ­λας, την ίδια ώρα που η κυβέρ­νη­σή του στην Ελλά­δα εφαρ­μό­ζει το δόγ­μα «νόμος και τάξη» ενά­ντια στους εργα­τι­κούς-λαϊ­κούς αγώ­νες, που προ­ω­θεί μέτρα περιο­ρι­σμού των δια­δη­λώ­σε­ων, της συν­δι­κα­λι­στι­κής δρά­σης και του δικαιώ­μα­τος στην απεργία.

Η υπο­στή­ρι­ξη της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ στον πρα­ξι­κο­πη­μα­τία Γκουαϊ­δό και στην επεμ­βα­τι­κή πολι­τι­κή των ΗΠΑ-ΕΕ στη Βενε­ζου­έ­λα ντρο­πιά­ζει τη χώρα και το λαό μας. Ο ελλη­νι­κός λαός έχει εξαι­ρε­τι­κά πικρή εμπει­ρία από τέτοιου είδους αμε­ρι­κα­νο­κί­νη­τα πρα­ξι­κο­πή­μα­τα, όπως αυτά που οι Αμε­ρι­κα­νο­ευ­ρω­παί­οι ιμπε­ρια­λι­στές και οι σύμ­μα­χοί τους προ­ω­θούν σε χώρες της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής (Βολι­βία, Βενεζουέλα).

Καλού­με το αντι-ιμπε­ρια­λι­στι­κό, φιλει­ρη­νι­κό κίνη­μα του τόπου μας, τους εργα­ζό­με­νους και τη νεο­λαία, να στα­θούν αλλη­λέγ­γυοι στο πλευ­ρό του λαού της Βενε­ζου­έ­λας, ο οποί­ος είναι ο μόνος υπεύ­θυ­νος να καθο­ρί­σει τις πολι­τι­κές και κοι­νω­νι­κές εξε­λί­ξεις στη χώρα του.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο