Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Η Κούβα πρωταθλήτρια στη διεθνιστική αλληλεγγύη- Να τερματιστεί το εμπάργκο

Σε ανα­κοί­νω­ση του ανα­φο­ρι­κά με τις πρό­σφα­τες εξε­λί­ξεις ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης αναφέρει:

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης χαι­ρε­τί­ζει με περη­φά­νια την πολύ­πλευ­ρη συμ­βο­λή της Δημο­κρα­τί­ας της Κού­βας στη μάχη ενά­ντια στην παν­δη­μία του κορο­νοϊ­ού (COVID-19).

Σε μια ιδιαί­τε­ρα δύσκο­λη περί­ο­δο για τους λαούς του κόσμου, η μικρή Κού­βα των 11 εκα­τομ­μυ­ρί­ων κατοί­κων ανα­δει­κνύ­ε­ται, για άλλη μια φορά, πρω­τα­θλή­τρια στη διε­θνι­στι­κή αλλη­λεγ­γύη, στέλ­νο­ντας για­τρούς και νοση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό σε μια σει­ρά χώρες (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της γει­το­νι­κής μας Ιτα­λί­ας) ακό­μα και σε αυτές που οι κυβερ­νή­σεις τους εφαρ­μό­ζουν μέτρα ενα­ντί­ον της, προ­κει­μέ­νου να συμ­βάλ­λουν στην αντι­με­τώ­πι­ση της πανδημίας.

Πριν λίγες ημέ­ρες, η Κού­βα δέχθη­κε, φιλο­ξέ­νη­σε και περιέ­θαλ­ψε τους επι­βά­τες του βρε­τα­νι­κού κρουα­ζιε­ρό­πλοιου MS Braemar το οποίο έπλεε ανοι­χτά της Καραϊ­βι­κής και στο οποίο είχαν εντο­πι­στεί κρού­σμα­τα κορο­νοϊ­ού, ενώ μια σει­ρά χώρες, μετα­ξύ των οποί­ων και οι ΗΠΑ, είχαν αρνη­θεί τον ελι­με­νι­σμό του πλοίου.

Η Κού­βα πρω­το­στα­τεί στον τομέα της ιατρι­κής επι­στή­μης και έρευ­νας, με χαρα­κτη­ρι­στι­κό το παρά­δειγ­μα φαρ­μά­κου το οποίο χρη­σι­μο­ποιεί­ται επι­τυ­χώς στην Κίνα και άλλες χώρες για την κατα­πο­λέ­μη­ση των συμ­πτω­μά­των του κορονοϊού.

Σε αυτήν τη χρο­νι­κή συγκυ­ρία, γίνε­ται ακό­μη πιο επι­τα­κτι­κό και ανα­γκαίο το αίτη­μα για τον τερ­μα­τι­σμό του απα­ρά­δε­κτου και γενο­κτο­νι­κού οικο­νο­μι­κού, εμπο­ρι­κού και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού απο­κλει­σμού που οι ΗΠΑ έχουν επι­βάλ­λει στην Κού­βα εδώ και 60 χρό­νια. Η κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ, με την στή­ρι­ξη και ανο­χή της ΕΕ, ακο­λου­θεί την ίδια εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή και απέ­να­ντι στο λαό της Βενε­ζου­έ­λας, με την επι­βο­λή κυρώ­σε­ων που εμπο­δί­ζουν τη χώρα να αγο­ρά­σει φάρ­μα­κα και άλλα ζωτι­κής σημα­σί­ας προϊόντα.

Καλού­με τους εργα­ζό­με­νους„ συνο­λι­κά τον ελλη­νι­κό λαό, να ενώ­σει τη φωνή του μαζί μας για να τερ­μα­τι­στεί ο άδι­κος οικο­νο­μι­κός, εμπο­ρι­κός και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κός απο­κλει­σμός της σοσια­λι­στι­κής Κού­βας, μιας χώρας-πρό­τυ­πο στη διε­θνι­στι­κή αλλη­λεγ­γύη και ανι­διο­τε­λή προ­σφο­ρά στους λαούς του κόσμου.

ellinokoubanikos

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο