Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσ/νίκης: Καταδικάζει το πραξικόπημα των ιμπεριαλιστών στη Βενεζουέλα, καλεί σε διεθνιστική αλληλεγγύη

Με αφορ­μή τα γεγο­νό­τα στη Βενε­ζου­έ­λα και το επι­χει­ρού­με­νο πρα­ξι­κό­πη­μα των ιμπε­ρια­λι­στών και του αχυ­ραν­θρώ­που τους Χουάν Γκουαϊ­δό, ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης εξέ­δω­σε την παρα­κά­τω ανακοίνωση:

«Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης κατα­δι­κά­ζει με τον πλέ­ον κατη­γο­ρη­μα­τι­κό τρό­πο τη νέα από­πει­ρα πρα­ξι­κο­πή­μα­τος στη Βενε­ζου­έ­λα που στο­χεύ­ει στην ανα­τρο­πή της νόμι­μα εκλεγ­μέ­νης κυβέρ­νη­σης της χώρας.

Για ακό­μη μια φορά μέσα σε λίγους μήνες, οι ιμπε­ρια­λι­στές των ΗΠΑ, της ΕΕ και των συμ­μα­χι­κών τους κυβερ­νή­σε­ων, δια μέσου του προ­έ­δρου-μαριο­νέ­τα που έχουν διο­ρί­σει, του Χουάν Γκουαϊ­δό, επι­χει­ρούν να αιμα­το­κυ­λί­σουν το λαό της Βενε­ζου­έ­λας προ­κει­μέ­νου να βάλουν χέρι στις πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κές πηγές της λατι­νο­α­με­ρι­κά­νι­κης χώρας.

Καταγ­γέλ­λου­με την στά­ση της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης, της ΝΔ και των άλλων αστι­κών κομ­μά­των που τάσ­σο­νται, απρο­κά­λυ­πτα ή συγκε­κα­λυμ­μέ­να, υπέρ της ανα­τρο­πής της νόμι­μα εκλεγ­μέ­νης κυβέρ­νη­σης του Νικο­λάς Μαδού­ρο. Η στά­ση τους αυτή συνι­στά ευθεία αμφι­σβή­τη­ση του δικαιώ­μα­τος του λαού της Βενε­ζου­έ­λας να απο­φα­σί­ζει, χωρίς ξένες επεμ­βά­σεις, για τις πολι­τι­κές και κοι­νω­νι­κές εξε­λί­ξεις στη χώρα του.

Εκφρά­ζου­με τη διε­θνι­στι­κή μας αλλη­λεγ­γύη στο μαχό­με­νο λαό της Βενε­ζου­έ­λας, που είναι ο μόνος αρμό­διος να επι­λέ­ξει την πορεία της χώρας του και καλού­με τον ελλη­νι­κό λαό να κατα­δι­κά­σει απο­φα­σι­στι­κά τα βρώ­μι­κα σχέ­δια των ιμπε­ρια­λι­στών ΗΠΑ-ΕΕ και των κάθε λογής αχυ­ραν­θρώ­πων τους».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο