Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος: Να αποσυρθεί άμεσα η υπογραφή της Ελλάδας από την απαράδεκτη κοινή δήλωση κατά της Κούβας

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης κατα­δι­κά­ζει την κατά­πτυ­στη κοι­νή δήλω­ση που υπέ­γρα­ψαν κατά της Κού­βας υπουρ­γοί Εξω­τε­ρι­κών, ανά­με­σα τους ο ΥΠΕΞ της Ελλά­δας και καταγ­γέλ­λει τη στά­ση της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης. Εξέ­δω­σε την εξής ανα­κοί­νω­σηκαταγ­γε­λία:

Ο Σύν­δε­σμος καταγ­γέλ­λει τη στά­ση της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης, που συνυ­πο­γρά­φει την κατά­πτυ­στη και προ­κλη­τι­κή κοι­νή δήλω­ση 20 Υπουρ­γών Εξω­τε­ρι­κών κατά της Κού­βας, ανα­μα­σώ­ντας τα κάλ­πι­κα επι­χει­ρή­μα­τα περί δημο­κρα­τί­ας και ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των που τάχα παρα­βιά­ζο­νται από την κου­βα­νι­κή κυβέρνηση.

No mas Bloqueo

Η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση είναι ανε­πα­νόρ­θω­τα εκτε­θει­μέ­νη, σπεύ­δο­ντας να αντα­πο­κρι­θεί στο κάλε­σμα του αμε­ρι­κα­νι­κού Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ και υιο­θε­τώ­ντας τα ψέμα­τα και τις συκο­φα­ντί­ες σε βάρος της Κού­βας. Ανοί­γει επι­κίν­δυ­νους δρό­μους, για­τί στη­ρί­ζει την προ­βο­κά­τσια και την ωμή παρέμ­βα­ση στα εσω­τε­ρι­κά της Κού­βας και μάλι­στα συνυ­πο­γρά­φο­ντας μαζί με τις πλέ­ον αντι­δρα­στι­κές κυβερ­νή­σεις χωρών, όπως του κρά­τους-δολο­φό­νου  Ισρα­ήλ ή των χωρών της Βαλ­τι­κής που πρω­το­στα­τούν στην αντι­κομ­μου­νι­στι­κή υστε­ρία με απα­γο­ρεύ­σεις και διωγ­μούς. Με την υπο­γρα­φή της απο­δει­κνύ­ει πόσο απα­τη­λές είναι οι δια­κη­ρύ­ξεις της περί δημο­κρα­τί­ας και ειρή­νης, πόσο εχθρι­κή είναι η ίδια απέ­να­ντι στα δημο­κρα­τι­κά δικαιώ­μα­τα και τις ελευ­θε­ρί­ες του ελλη­νι­κού λαού.

Ο ελλη­νι­κός λαός εκφρά­ζει δια­χρο­νι­κά την αλλη­λεγ­γύη του απέ­να­ντι στην πάλη και τους αγώ­νες του κου­βα­νι­κού λαού κατά της ιμπε­ρια­λι­στι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας. Η κυβέρ­νη­ση είναι βαθιά υπό­λο­γη απέ­να­ντί του και πρέ­πει να λογοδοτήσει.

Το περί­πτε­ρο του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού στο Φεστι­βάλ 100 χρό­νια ΚΚΕ 50 χρό­νια ΚΝΕ

Απαι­τού­με:

  • Να απο­συρ­θεί άμε­σα η υπο­γρα­φή της Ελλά­δας από την απα­ρά­δε­κτη κοι­νή δήλω­ση κατά της Κού­βας, που εκδό­θη­κε από τις ΗΠΑ και στη­ρί­χτη­κε από την Ευρω­παϊ­κή Ένωση.
  • Να τερ­μα­τι­στεί ο απάν­θρω­πος 60χρονος πολύ­μορ­φος απο­κλει­σμός που έχουν επι­βά­λει οι ΗΠΑ κατά της Κούβας.
  • Να στα­μα­τή­σει κάθε είδους επέμ­βα­ση στις εσω­τε­ρι­κές υπο­θέ­σεις της Κού­βας με οποιο­δή­πο­τε πρόσχημα.

ΕΛΛΗΝΟΚΟΥΒΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ASOCIACION HELENOCUBANA DE AMISTAD Y SOLIDARIDAD
Μπου­μπου­λί­νας 28, 106 82 Αθή­να, τηλ./fax: 210 8214916 e‑mail: [email protected]

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο