Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελληνοτουρκικά: Εντείνονται οι διπλωματικές διεργασίες για τις επικίνδυνες διευθετήσεις με ευρωατλαντική σφραγίδα

Σε μπα­ράζ διπλω­μα­τι­κών επα­φών με τους ευρω­ΝΑ­ΤΟι­κούς εταί­ρους και συμ­μά­χους τους, έχουν επι­δο­θεί Αθή­να και Άγκυ­ρα, προ­κει­μέ­νου να δια­μορ­φώ­σουν καλύ­τε­ρους όρους μπρο­στά στις επι­κίν­δυ­νες διευ­θε­τή­σεις και τα σχέ­δια συνεκ­με­τάλ­λευ­σης σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσό­γειο. Το κλί­μα «δια­λό­γου» στή­νε­ται στα ελλη­νο­τουρ­κι­κά, την ώρα που το τουρ­κι­κό ερευ­νη­τι­κό «Oruc Reis» και ο στο­λί­σκος που το συνο­δεύ­ει βρί­σκο­νται για 4η ημέ­ρα στην περιο­χή της παρά­νο­μης τουρ­κι­κής NAVTEX, ενώ χώρες όπως η Γαλ­λία και οι ΗΠΑ εντεί­νουν τη στρα­τιω­τι­κή παρου­σία τους στην περιοχή.

Επαφές Ερντογάν με Μέρκελ και Σαρλ Μισέλ

Τηλε­φω­νι­κές επι­κοι­νω­νί­ες με την καγκε­λά­ριο της Γερ­μα­νί­ας Άγκε­λα Μέρ­κελ και τον πρό­ε­δρο του Ευρω­παϊ­κού Συμ­βου­λί­ου Σαρλ Μισέλ, είχε σήμε­ρα ο Τούρ­κος Πρό­ε­δρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν, που σύμ­φω­να με την επί­ση­μη τουρ­κι­κή ενη­μέ­ρω­ση συζή­τη­σαν για τις εξε­λί­ξεις στην Ανα­το­λι­κή Μεσόγειο.

Σύμ­φω­να με το τουρ­κι­κό γρα­φείο ενη­μέ­ρω­σης, κατά τη διάρ­κεια της τηλε­φω­νι­κής συνο­μι­λί­ας με τη Γερ­μα­νί­δα καγκε­λά­ριο, ο Ερντο­γάν υπο­γράμ­μι­σε ότι «η Τουρ­κία πιστεύ­ει στην επί­λυ­ση των προ­βλη­μά­των στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο υπό το διε­θνές δίκαιο, στη βάση του δια­λό­γου και της ισό­τη­τας». Στο ίδιο μοτί­βο ήταν και η συνο­μι­λία με τον Μισέλ ενό­ψει και της έκτα­κτης τηλε­διά­σκε­ψης των υπουρ­γών Εξω­τε­ρι­κών της ΕΕ αύριο.

Στο πλαί­σιο των επα­φών που κάνει η τουρ­κι­κή κυβέρ­νη­ση, στην προ­σπά­θειά της να δεί­ξει ότι δήθεν υπε­ρα­σπί­ζε­ται το διε­θνές δίκαιο, ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Μεβλούτ Τσα­βού­σο­γλου είχε επι­κοι­νω­νία τόσο με τον επι­κε­φα­λής της ευρω­ε­νω­σια­κής διπλω­μα­τί­ας Ζοζέπ Μπο­ρέλ, αλλά και με ομο­λό­γους του από πολ­λές χώρες της ΕΕ, όπως της Ιτα­λί­ας, Λιθουα­νί­ας, Εσθο­νί­ας Φιν­λαν­δί­ας, Ουγ­γα­ρί­ας, Βουλ­γα­ρί­ας, Ρου­μα­νί­ας, την ώρα που η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση συνε­χί­ζει να καλ­λιερ­γεί την εικό­να της «απο­μο­νω­μέ­νης Τουρκίας».

Διπλωματικές επαφές και από την Ελληνική κυβέρνηση

Τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία με την Άγκε­λα Μέρ­κελ είχε ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης, όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε το από­γευ­μα της Πέμ­πτης από το γρα­φείο Τύπου του πρω­θυ­πουρ­γού. Σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση, ο Κ. Μητσο­τά­κης ενη­μέ­ρω­σε τη Γερ­μα­νί­δα καγκε­λά­ριο για την τουρ­κι­κή προ­κλη­τι­κό­τη­τα ενό­ψει της αυρια­νής έκτα­κτης συνε­δρί­α­σης του Συμ­βου­λί­ου Εξω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων της Ευρω­παϊ­κής Ένωσης.

Σύμ­φω­να με κυβερ­νη­τι­κές πηγές, η τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία έγι­νε μετά την αντί­στοι­χη επι­κοι­νω­νία που είχε ο Τούρ­κος πρόεδρος…

Παράλ­λη­λα, επι­στρέ­φο­ντας από το Ισρα­ήλ, όπου είχε εκτε­νείς συνο­μι­λί­ες με τον πρω­θυ­πουρ­γό Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου και τον ομό­λο­γό του Γκά­μπι Ασκε­νά­ζι, ο Νίκος Δέν­διας είχε δια­δο­χι­κές τηλε­φω­νι­κές συνο­μι­λί­ες με τον ομο­λό­γους του των Ηνω­μέ­νων Αρα­βι­κών Εμι­ρά­των και της Γαλ­λί­ας. Μίλη­σε, επί­σης, με τους Αμε­ρι­κα­νούς Γερου­σια­στές Κρις βαν Χόλεν και Μπόμπ Μενέ­ντεζ. Συνο­μί­λη­σε, ακό­μα, με τον ύπα­το εκπρό­σω­πο της ΕΕ, αρμό­διο για θέμα­τα Εξω­τε­ρι­κών και Ασφά­λειας, Ζ. Μπο­ρέλ, τόσο ενό­ψει του αυρια­νού έκτα­κτου Συμ­βου­λί­ου Εξω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων της ΕΕ, όσο και του προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νου άτυ­που τέτοιου συμ­βου­λί­ου στο Βερο­λί­νο στις 27–28 Αυγούστου.

Αύριο, ο Ν. Δέν­διας θα μετα­βεί στη Βιέν­νη, όπου θα συνα­ντη­θεί με τον Αμε­ρι­κα­νό ομό­λο­γό του Μάικλ Πομπέο. Επι­σή­μως, «οι συζη­τή­σεις θα εστια­σθούν στις εξε­λί­ξεις στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, υπό το φως της κλι­μα­κού­με­νης τουρ­κι­κής παρα­βα­τι­κό­τη­τας». Όλα αυτά στον από­η­χο των νέων προ­κλη­τι­κών δηλώ­σε­ων, τη Δευ­τέ­ρα στην Ουά­σιγ­κτον, όπου αξιω­μα­τού­χος του Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ επα­νέ­φε­ρε την αμε­ρι­κα­νι­κή θέση περί «δια­φι­λο­νι­κού­με­νων υδά­των» στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας την ελλη­νι­κή υφα­λο­κρη­πί­δα και την κυπρια­κή ΑΟΖ, όπου έχουν πλεύ­σει το «Oruc Reis» και τουρ­κι­κά πολε­μι­κά πλοία, περιο­χές όπου Ελλά­δα και Κύπρος «διεκ­δι­κούν δικαιοδοσία»…

Αύριο επί­σης ο Ν. Δέν­διας θα συμ­με­τά­σχει μέσω τηλε­διά­σκε­ψης στο έκτα­κτο Συμ­βού­λιο Εξω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων της ΕΕ, το οποίο συνε­κλή­θη κατό­πιν σχε­τι­κού ελλη­νι­κού αιτή­μα­τος, «προ­κει­μέ­νου να συζη­τη­θούν οι παρά­νο­μες ενέρ­γειες της Τουρ­κί­ας σε περιο­χή ελλη­νι­κής υφα­λο­κρη­πί­δας», όπως ανα­φέ­ρει το ελλη­νι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών. Να σημειω­θεί, πάντως, ότι ο ίδιος ο προ­ε­δρεύ­ων του Συμ­βου­λί­ου Ζ. Μπο­ρέλ, με ανάρ­τη­σή του στο δια­δί­κτυο, βάζει και άλλα θέμα­τα στην ατζέ­ντα του Συμ­βου­λί­ου, υπο­βαθ­μί­ζο­ντας έτσι τη συζή­τη­ση για την Τουρ­κία, την οποία απο­φεύ­γει και να κατο­νο­μά­σει ακό­μα: «Θα συζη­τή­σου­με επεί­γο­ντα θέμα­τα και θα εξε­τά­σου­με την κατά­στα­ση στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, τις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές της Λευ­κο­ρω­σί­ας, καθώς και τις εξε­λί­ξεις στον Λίβα­νο», έγρα­ψε, με δεδο­μέ­νες τις ευρω­ε­νω­σια­κές …παρο­τρύν­σεις να ανοί­ξει ένας «συνο­λι­κός διά­λο­γος» με τη «στρα­τη­γι­κή εταί­ρο» Άγκυρα.

Τέλος, το από­γευ­μα της Πέμ­πτης, έγι­νε στο Μαξί­μου άλλη μια σύσκε­ψη υπό την προ­ε­δρία Μητσο­τά­κη, με τη συμ­με­το­χή των υπουρ­γών Εξω­τε­ρι­κών και Αμυ­νας και του Α/ΓΕΕΘΑ, όπου εξε­τά­στη­κε η τρέ­χου­σα τακτι­κή κατά­στα­ση, μετά της τελευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις και διπλω­μα­τι­κές επαφές.

Προη­γού­με­να ο υπουρ­γός Αμυ­νας Ν. Πανα­γιω­τό­που­λος είχε τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία με τον Αιγύ­πτιο ομό­λο­γό του. Χαρα­κτη­ρι­στι­κά τόνι­σαν ότι είναι «επι­δί­ω­ξη των δύο χωρών να συμ­βάλ­λουν στην προ­ώ­θη­ση συν­θη­κών ασφα­λεί­ας και στα­θε­ρό­τη­τας στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή», προϊ­δε­ά­ζο­ντας για κάποια κοι­νή εμφά­νι­ση επί του πεδί­ου, με όποιο πρό­σχη­μα (π.χ. συνεκ­παί­δευ­ση), όπως έγι­νε χθες με το γαλ­λι­κό ΠΝ, στην όξυν­ση των αντα­γω­νι­σμών για τα μερί­δια της καπι­τα­λι­στι­κής λεί­ας στην Ανατ. Μεσόγειο.

Εντείνεται η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή

Σε αυτό το πλαί­σιο, η συγκέ­ντρω­ση ευρω­ΝΑ­ΤΟι­κών αερο­ναυ­τι­κών δυνά­με­ων στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή, αυξά­νει την ένταση.

Μετά την Γαλ­λία, ο πρέ­σβης των ΗΠΑ στην Ελλά­δα Τζέ­φρι Πάιατ ανα­κοί­νω­σε ότι στην Ελλά­δα θα βρε­θεί το επό­με­νο διά­στη­μα το αμε­ρι­κα­νι­κό ελι­κο­πτε­ρο­φό­ρο «USS Hershel “Woody” Williams», το οποίο σήμε­ρα, Πέμ­πτη, έφτα­σε στο λιμά­νι της Νάπο­λης στην Ιτα­λία όπου θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σει στά­ση για ανεφοδιασμό.

Το ελι­κο­πτε­ρο­φό­ρο είναι ενταγ­μέ­νο στη δύνα­μη του Αμε­ρι­κα­νι­κού 6ου Στό­λου και απο­τε­λεί ένα ακό­μη πλοίο υπο­στή­ρι­ξης πολε­μι­κών επι­χει­ρή­σε­ων που ανα­πτύσ­σε­ται στην περιοχή.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο