Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΛΜΕΠΑ Χανίων: Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ καταψήφισε ψήφισμα στήριξης μαθήτριας που παρενοχλήθηκε από ΝΑΤΟικούς

Τη στά­ση της φοι­τη­τι­κής παρά­τα­ξης της ΝΔ, ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, που κατα­ψή­φι­σε ψήφι­σμα στή­ρι­ξης 14χρονης μαθή­τριας που παρε­νο­χλή­θη­κε από Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς στρα­τιώ­τες, καταγ­γέλ­λουν οι εκλεγ­μέ­νοι με την «Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ» στο ΕΛΜΕΠΑ Χανίων.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι στρα­τιώ­τες, μέλη του πλη­ρώ­μα­τος του αερο­πλα­νο­φό­ρου «Χάρι Τρού­μαν» εισέ­βα­λαν, παρα­βιά­ζο­ντας την πόρ­τα, στο δωμά­τιο του ξενο­δο­χεί­ου που διέ­με­νε η 14χρονη μαθή­τρια μαζί με την οικο­γέ­νεια της, ξάπλω­σαν στο κρε­βά­τι, τρο­μο­κρα­τώ­ντας τη 14χρονη που εκεί­νη την ώρα βρι­σκό­ταν μόνη της και τους φώνα­ζε να απομακρυνθούν!

Σε ανα­κοί­νω­σή τους, οι εκλεγ­μέ­νοι με την «Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ» τονί­ζουν πως «την ίδια ώρα που συμ­βαί­νουν τέτοια περι­στα­τι­κά στην πόλη των Χανί­ων (και που έχουν συμ­βεί αντί­στοι­χα στο παρελ­θόν) η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, η παρά­τα­ξη της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ στα Πανε­πι­στή­μια, κατα­ψη­φί­ζει το ψήφι­σμα στή­ρι­ξης της παρε­νο­χλη­μέ­νης μαθή­τριας, όντας πλέ­ον από­λυ­τα εκτε­θει­μέ­νη μπρο­στά στη δικαιο­λό­γη­ση των ΝΑΤΟι­κών αλη­τών! Αυτή είναι η 1η δύνα­μη στους Φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους! Φυσι­κά δεν μας εκπλήσ­σει η σιγή νεκρο­τα­φεί­ου που δια­τη­ρούν και στο Πολυ­τε­χνείο Κρή­της μπρο­στά στο περι­στα­τι­κό. Εξάλ­λου, είναι οι ίδιοι που πέρυ­σι κατα­ψή­φι­σαν ψήφι­σμα στή­ρι­ξης στην Σοφία Μπε­κα­τώ­ρου! Είναι οι ίδιοι που προ­κει­μέ­νου να “δια­φη­μί­σουν” τα πάρ­τι τους έφτια­χναν αισχρές αφί­σες υπο­τι­μώ­ντας τη γυναι­κεία αξιοπρέπεια!».

Η ανα­κοί­νω­ση συνεχίζει:

«Βέβαια η στά­ση της ΔΑΠ δεν είναι τυχαία, έχει ανα­λά­βει τον ρόλο να συστρα­τεύ­σει τη νεο­λαία, τους φοι­τη­τές με τους σχε­δια­σμούς του ΝΑΤΟ, να θολώ­σει τα νερά. Όλα αυτά τα χρό­νια ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ ευαγ­γε­λί­ζο­νται την “προ­στα­σία” και την “ασφά­λεια” που προ­σφέ­ρει το ΝΑΤΟ στην Ελλά­δα! Όλοι μαζί έχουν βαλ­θεί να πεί­σουν τον χανιώ­τι­κο λαό πως έχει οικο­νο­μι­κό και αμυ­ντι­κό όφε­λος από την ύπαρ­ξη της βάσης της Σού­δας και τη μετα­τρο­πή των Χανί­ων σε “τσι­φλί­κι” του 6ου στό­λου των ΗΠΑ! Όταν βέβαια απο­κα­λύ­πτο­νται οι “προ­στά­τες” με τρα­γι­κά γεγο­νό­τα όπως την παρε­νό­χλη­ση της μαθή­τριας, τους δεκά­δες ξυλο­δαρ­μούς Χανιω­τών, την κατα­στρο­φή της περιου­σί­ας τους, τότε όλα αυτά τα παπα­γα­λά­κια κατα­πί­νουν τη γλώσ­σα τους. 

Η νέα γενιά δεν τρώ­ει κου­τό­χορ­το! Η ανη­συ­χία των φοι­τη­τών για τις εξε­λί­ξεις φαί­νε­ται στη συζή­τη­ση που ανα­πτύσ­σε­ται καθη­με­ρι­νά στα αμφι­θέ­α­τρα, στην αγω­νι­στι­κή τους στά­ση και στη μαζι­κή συμ­με­το­χή στις πρω­το­βου­λί­ες και τις κινη­το­ποι­ή­σεις των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων. Εκεί που η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, η παρά­τα­ξη των κλει­στών Πανε­πι­στη­μί­ων, αγνο­εί­ται εδώ και καιρό…».

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο