Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΛΜΕ Πειραιά: «Η πρεσβεία των ΗΠΑ δεν έχει καμία δουλειά στα σχολεία μας!»

«Δε δεχό­μα­στε μαθή­μα­τα από όσους αφή­νουν πίσω τους εκα­τομ­μύ­ρια νεκρών, ανα­πή­ρων και τραυ­μα­τι­σμέ­νων ψυχι­κά παι­διών! ». Αυτό τονί­ζει η ΕΛΜΕ Πει­ραιά, καταγ­γέλ­λο­ντας την διορ­γά­νω­ση «επι­μορ­φω­τι­κής ημε­ρί­δας» με τίτλο: «Εντα­ξια­κή Εκπαίδευση/Συμπερίληψη και Ειδι­κή Αγω­γή: Καλές πρα­κτι­κές έγκαι­ρης παρέμ­βα­σης στην Πρω­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση» που διορ­γα­νώ­νει το Εθνι­κό Κέντρο Δημό­σιας Διοί­κη­σης και Αυτο­διοί­κη­σης (ΕΚΔΔΑ) σε συνερ­γα­σία με το Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των και την Πρε­σβεία των ΗΠΑ.

Στην καταγ­γε­λία της η ΕΛΜΕ Πει­ραιά, αναφέρει:

«Προ­κα­λεί η συγκε­κρι­μέ­νη επι­λο­γή του ΥΠΑΙΘ και του ΕΚΔΔΑ να “ξεπλύ­νουν” τις ΗΠΑ, να εξω­ρα­ΐ­σουν τα αίσχη τους, να καλύ­ψουν ακό­μα και τα έκτρο­πα των Αμε­ρι­κά­νων στρα­τιω­τών, όπως αυτές τις μέρες στην Κρή­τη που χτύ­πη­σαν νέες κοπέ­λες, προ­πη­λά­κι­σαν εργα­ζό­με­νους και εισέ­βα­λαν σε γήπε­δο που αθλού­νταν μικρά παι­διά υπό την επή­ρεια αλκοόλ.

Είναι γνω­στές από το παρελ­θόν οι πολ­λές προ­σπά­θειες των ΗΠΑ, μέσω της Πρε­σβεί­ας για παρεμ­βά­σεις στο περιε­χό­με­νο της εκπαι­δευ­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας στα σχο­λεία της χώρας μας: Εκπαι­δευ­τι­κά προ­γράμ­μα­τα για την εκπαί­δευ­ση των προ­σφυ­γό­που­λων (!!) στον Πύρ­γο, Προ­γράμ­μα­τα FlEX αμε­ρι­κα­νι­κής ιστο­ρί­ας, ώστε “μέσα από το εκπαι­δευ­τι­κό σύστη­μα να αμβλυν­θούν τα αισθή­μα­τα αντια­με­ρι­κα­νι­σμού που υπάρ­χουν στην ελλη­νι­κή κοι­νω­νία”, όπως ανέ­φε­ρε το ίδιο το State Department.

Αυτές οι πρω­το­βου­λί­ες δεν είναι τυχαί­ες. Έρχο­νται σε μια περί­ο­δο που εντεί­νο­νται οι αντα­γω­νι­σμοί στην περιο­χή μας, με αφορ­μή τον πόλε­μο στην Ουρα­νία, ανά­με­σα σε ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ και Ρωσία, σε μια περί­ο­δο που βαθαί­νει επι­κίν­δυ­να η εμπλο­κή της χώρας μας στον πόλε­μο με την απο­στο­λή πολε­μι­κού υλι­κού, τη μετα­τρο­πή όλης της χώρας σε μια απέ­ρα­ντη βάση. Οι πρω­το­βου­λί­ες της πρε­σβεί­ας των ΗΠΑ, σε από­λυ­τη συνερ­γα­σία με την κυβέρ­νη­ση και το ΥΠΑΙΘ, με τον μαν­δύα της «παρέμ­βα­σης για εκπαι­δευ­τι­κά ζητή­μα­τα», μόνο εκπαι­δευ­τι­κό σκο­πό δεν έχει. Είναι τμή­μα των επι­χει­ρή­σε­ων προ­πα­γάν­δας αμε­ρι­κα­ΝΑ­ΤΟι­κών και της κυβέρ­νη­σης, προ­κει­μέ­νου να αλλά­ξει το κλί­μα στην Ελλά­δα, η πλειο­ψη­φι­κή αντί­θε­ση του λαού στην εμπλο­κή της χώρας μας στον πόλε­μο.

Ανα­ρω­τιό­μα­στε για ποιες μαθη­σια­κές δυσκο­λί­ες αγω­νία η κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ;

Για αυτές που προ­κά­λε­σε με τις επεμ­βά­σεις της στο Ιράκ, η οποία σύμ­φω­να με διά­φο­ρες πηγές (Iraq BodyCount) άφη­σε πίσω της πάνω από ένα εκα­τομ­μύ­ριο νεκρούς Ιρακινούς;

Για τη συμ­βο­λή της στον κατα­στρο­φι­κό πόλε­μο στη Συρία, στην οποία σύμ­φω­να με τις εκτι­μή­σεις του Γρα­φεί­ου Συντο­νι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Υπο­θέ­σε­ων του ΟΗΕ (Ocha), «2,9 εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι ζουν με μια μόνι­μη αναπηρία»;

Μήπως άρα­γε εμείς οι εκπαι­δευ­τι­κοί δε ζού­με μέσα στις τάξεις, στα μάτια των παι­διών μας τις τερά­στιες μαθη­σια­κές και άλλες ψυχο­λο­γι­κές δυσκο­λί­ες που βιώ­νουν πρό­σφυ­γες μαθη­τές από τη Συρία, το Αφγα­νι­στάν και άλλες χώρες όπου επι­χεί­ρη­σαν να φέρουν τη “δημο­κρα­τία και την ελευ­θε­ρία” οι ΗΠΑ;

Μήπως θέλει η αμε­ρι­κα­νι­κή πρε­σβεία και η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση να μας δεί­ξουν πως η γενι­κευ­μέ­νη αστυ­νο­μι­κή κατα­στο­λή ακό­μα και μέσα στις σχο­λι­κές τάξεις στις ΗΠΑ και η χρή­ση όπλων ακό­μα και από παι­διά δημο­τι­κού απο­τε­λεί μια ακό­μα καλή πρακτική;

Αρκε­τά πια! Οι γονείς δεν ανε­χό­μα­στε μαθή­μα­τα παι­δα­γω­γι­κής από την πολι­τι­κή μιας χώρας που, εκτός του ότι σκορ­πά πολέ­μους σε όλο τον κόσμο, θέλει να μας επι­στρέ­ψει στο μεσαί­ω­να ακό­μα και με την απα­γό­ρευ­ση των αμβλώ­σε­ων; Μια πολι­τι­κή που οξύ­νει τις ανι­σό­τη­τες και τις κοι­νω­νι­κές παθο­γέ­νειες στα σχολεία.

Κατα­δι­κά­ζου­με αυτά τα προγράμματα. 

Κανείς καθη­γη­τής της ειδι­κής αγω­γής, κανέ­να στέ­λε­χος εκπαί­δευ­σης να μη συμ­με­τέ­χει σε αυτά! 

Οι εκπαι­δευ­τι­κοί είμα­στε παι­δα­γω­γοί και έχου­με ευθύ­νη για τη νέα γενιά. 

Κανέ­νας καθη­γη­τής δεν μπο­ρεί να μένει αδιά­φο­ρος, δεν μπο­ρεί να συναι­νέ­σει στο ξέπλυ­μα μιας πολι­τι­κής που γεν­νά θανά­τους, ανα­πη­ρί­ες και ψυχι­κά και μαθη­σια­κά τραύ­μα­τα σε εκα­τομ­μύ­ρια μικρών παιδιών! 

Απαι­τού­με να ακυ­ρω­θεί το σεμι­νά­ριο με την Πρε­σβεία των ΗΠΑ».

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο