Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΚΕ: Επιβεβαίωση των αγωνιστικών δεσμών με τον λαό, νέες δυνατότητες για τη διεύρυνσή τους

Η δια­κρι­τή εκλο­γι­κή άνο­δος του ΚΚΕ σε ψήφους και ποσο­στά είναι το πιο ελπι­δο­φό­ρο, το πιο αισιό­δο­ξο μήνυ­μα της εκλο­γι­κής μάχης που ολο­κλη­ρώ­θη­κε την περα­σμέ­νη Κυριακή.

Το ΚΚΕ ανέ­βα­σε το ποσο­στό του από το 2019 κατά 2,5%, κατα­γρά­φο­ντας 7,7%, ξεπέ­ρα­σε τις 400.000 ψήφους, κερ­δί­ζο­ντας 100.000 παρα­πά­νω απ’ όσες την ίδια χρο­νιά, και εξέ­λε­ξε 6 περισ­σό­τε­ρους βου­λευ­τές, φτά­νο­ντας τους 21, οι οποί­οι ήδη βρί­σκο­νται στο πλάι του λαού και της νεολαίας.

Η άνο­δος του ΚΚΕ είναι πανελ­λα­δι­κή και αυτό έχει ιδιαί­τε­ρη σημα­σία. Κατα­γρά­φε­ται στο σύνο­λο των 13 διοι­κη­τι­κών περι­φε­ρειών της χώρας, καθώς επί­σης στις 52 από τις 53 εκλο­γι­κές ενό­τη­τες (εξαί­ρε­ση απο­τε­λεί η Ροδό­πη). Σημα­ντι­κά είναι τα απο­τε­λέ­σμα­τα και στις κάλ­πες του εξω­τε­ρι­κού, ειδι­κά της Ευρώ­πης, όπου οι Έλλη­νες μετα­νά­στες ψήφι­σαν μαζι­κά το Κόμ­μα (βλ. ανα­λυ­τι­κά στη σελ. 17).

Θετι­κά και ελπι­δο­φό­ρα συμπε­ρά­σμα­τα προ­κύ­πτουν και από τα ποιο­τι­κά στοι­χεία της ψήφου στο ΚΚΕ, όπου κατα­γρά­φε­ται άνο­δος σε εργα­το­ϋ­παλ­λή­λους του ιδιω­τι­κού και του δημό­σιου τομέα, σε βιο­πα­λαι­στές αγρό­τες και ΕΒΕ, στη νεολαία.

Είναι όλα αυτά τα στοι­χεία που επι­βε­βαιώ­νουν ότι η εκλο­γι­κή ενί­σχυ­ση του Κόμ­μα­τος δεν είναι συγκυ­ρια­κή, δεν είναι κεραυ­νός εν αιθρία. Αντί­θε­τα, ότι μέσα στον συνο­λι­κά αρνη­τι­κό πολι­τι­κό συσχε­τι­σμό — που βέβαια παρα­μέ­νει μετά τις εκλο­γές — εκφρά­ζει συγκε­κρι­μέ­να ποιο­τι­κά στοι­χεία, που επι­βε­βαιώ­νουν την αύξη­ση του κύρους του Κόμ­μα­τος στους εργα­ζό­με­νους, στα λαϊ­κά στρώματα.

Κύρος που κατα­κτιέ­ται κατά κύριο λόγο από την πρω­το­πό­ρα δρά­ση του ΚΚΕ, των χιλιά­δων μελών και φίλων του Κόμ­μα­τος, για την οργά­νω­ση της πάλης του λαού σε όλα τα μέτω­πα, όπως έγι­νε και όλη την προη­γού­με­νη τετρα­ε­τία και μάλι­στα σε σύν­θε­τες και απαι­τη­τι­κές συν­θή­κες, με παν­δη­μία, οικο­νο­μι­κή κρί­ση, ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο κ.λπ.

Ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα

Η επι­βε­βαί­ω­ση της 3ης θέσης του ΚΚΕ στην Αττι­κή, με συνο­λι­κή αύξη­ση ψήφων 41.191 από το 2019 (+36%), εκφρά­ζει θετι­κές διερ­γα­σί­ες και απο­τε­λεί επι­στέ­γα­σμα της αυξη­μέ­νης εμπι­στο­σύ­νης που εμπνέ­ει το ΚΚΕ σε λαϊ­κές δυνά­μεις, με τις οποί­ες το προη­γού­με­νο διά­στη­μα συνα­ντή­θη­κε σε μεγά­λους εργα­τι­κούς — λαϊ­κούς αγώ­νες και σε σπου­δαί­ες στιγ­μές της πολι­τι­κής δρά­σης του.

Οι εμβλη­μα­τι­κοί αγώ­νες στην COSCO, στην «e‑food», στη Ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κή Ζώνη, σε μεγά­λα κατα­σκευα­στι­κά έργα, οι εικό­νες από τις συγκε­ντρώ­σεις για την Εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά και για τον γιορ­τα­σμό του Πολυ­τε­χνεί­ου μέσα στην παν­δη­μία, που τσα­λά­κω­σαν τις απα­γο­ρεύ­σεις του κρά­τους, οι δεκά­δες κινη­το­ποι­ή­σεις ενά­ντια σε πλει­στη­ρια­σμούς και δια­κο­πές ρεύ­μα­τος στις εργα­το­γει­το­νιές της Αττι­κής, οι μεγα­λειώ­δεις συγκε­ντρώ­σεις και απερ­γί­ες για να μην ξεχα­στεί το προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο έγκλη­μα των Τεμπών, έπαι­ξαν σημα­ντι­κό ρόλο για να δουν ακό­μα περισ­σό­τε­ροι στο ΚΚΕ τη δύνα­μη εκεί­νη που μπο­ρεί αδια­πραγ­μά­τευ­τα, με ανι­διο­τέ­λεια και απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα, να υπε­ρα­σπί­ζε­ται το δίκιο και τα πραγ­μα­τι­κά τους συμφέροντα.

Την τετρα­ε­τία που μας πέρα­σε δεκά­δες χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι στή­ρι­ξαν τα ψηφο­δέλ­τια όπου συμ­με­τέ­χουν οι κομ­μου­νι­στές και άλλοι αγω­νι­στές σε σωμα­τεία και μαζι­κούς φορείς, ανα­δει­κνύ­ο­ντας τις ταξι­κές — αγω­νι­στι­κές δυνά­μεις πρώ­τη δύνα­μη στα Εργα­τι­κά Κέντρα Αθή­νας, Πει­ραιά και Λαυ­ρί­ου — Ανα­το­λι­κής Αττι­κής. Επί­σης, χιλιά­δες φοι­τη­τές με την ψήφο τους έφε­ραν την «Παν­σπου­δα­στι­κή» πρώ­τη δύνα­μη στα 7 από τα 9 Πανε­πι­στη­μια­κά Ιδρύ­μα­τα της Αττικής.

Μόνο τυχαίο και συγκυ­ρια­κό δεν είναι λοι­πόν ότι το ΚΚΕ κατέ­λα­βε την τρί­τη θέση στις 7 από τις 8 εκλο­γι­κές περι­φέ­ρειες της Αττι­κής, αφού έπια­σε διψή­φια ποσο­στά στις μισές και τα αύξη­σε παντού, εκλέ­γο­ντας τελι­κά 10 βου­λευ­τές (από 6 το 2019). Συγκε­κρι­μέ­να, από δύο βου­λευ­τές στις περι­φέ­ρειες Βόρειου Τομέα Αθη­νών και Νότιου Τομέα Αθη­νών και από έναν βου­λευ­τή σε Α’ Αθη­νών, Δυτι­κού Τομέα Αθη­νών, Α’ Πει­ραιώς, Β’ Πει­ραιώς, Ανα­το­λι­κής Αττι­κής, Δυτι­κής Αττικής.

Αντί­στοι­χα παρα­δείγ­μα­τα μπο­ρεί να αντλή­σει κανείς από το απο­τέ­λε­σμα των εκλο­γών σε όλα τα μεγά­λα αστι­κά κέντρα — στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, στην Πάτρα, στη Λάρι­σα, στα Γιάν­νε­να και αλλού.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, για παρά­δειγ­μα, όπου επί­σης ανα­πτύ­χθη­καν σοβα­ροί αγώ­νες το προη­γού­με­νο διά­στη­μα, με δια­κρι­τή τη σφρα­γί­δα του ΚΚΕ στην οργά­νω­σή τους, το Κόμ­μα ανα­δεί­χθη­κε τρί­τη δύνα­μη στην Α’ εκλο­γι­κή περι­φέ­ρεια του νομού, με ποσο­στό 8,17%, από 5,3% το 2019, σημειώ­νο­ντας άνο­δο ιδιαί­τε­ρα στις δυτι­κές συνοικίες.

Από το συνο­λι­κά θετι­κό, ελπι­δο­φό­ρο απο­τέ­λε­σμα ξεχω­ρί­ζει η άνο­δος σε ορι­σμέ­νες περιο­χές όπου το προη­γού­με­νο διά­στη­μα το ΚΚΕ πρω­το­στά­τη­σε σε αγώ­νες που είχαν πανελ­λα­δι­κή εμβέ­λεια και απήχηση.

Τέτοια είναι π.χ. η περιο­χή της Στε­ρε­άς Ελλά­δας και Εύβοιας. Στη μεν Στε­ρεά, ο αγώ­νας των εργα­ζο­μέ­νων της ΛΑΡΚΟ συγκί­νη­σε και συγκι­νεί το πανελ­λή­νιο για τη διάρ­κεια, τη μαχη­τι­κό­τη­τα και τη συνέ­πειά του, με τους κομ­μου­νι­στές να πρω­το­στα­τούν στο εργο­στά­σιο και στη γύρω περιο­χή. Οι δεσμοί του Κόμ­μα­τος με τους εργα­ζό­με­νους, τις οικο­γέ­νειές τους και τους βιο­πα­λαι­στές στα μεγα­λο­χώ­ρια γύρω από τη ΛΑΡΚΟ απο­τυ­πώ­νο­νται και στο εκλο­γι­κό απο­τέ­λε­σμα: Το ποσο­στό του Κόμ­μα­τος στο Μαρ­τί­νο και στη Λάρυ­μνα ξεπερ­νά το 18%!

Αλλά και στη Βόρεια Εύβοια, όπου στις πυρ­κα­γιές του 2021 γεν­νή­θη­κε το σύν­θη­μα «Μόνο ο λαός σώζει τον λαό», με μεγά­λη συμ­βο­λή των κομ­μου­νι­στών στην οργά­νω­ση του αγώ­να και της αλλη­λεγ­γύ­ης στους πυρό­πλη­κτους, το ΚΚΕ κατέ­γρα­ψε ποσο­στό 12,64% στον δήμο Μαντου­δί­ου — Λίμνης — Αγί­ας Αννας και άγγι­ξε το 10% στον δήμο Ιστιαί­ας — Αιδη­ψού. Επί­σης, ανα­δεί­χθη­κε και αυτήν τη φορά πρώ­τη ή δεύ­τε­ρη δύνα­μη σε μια σει­ρά ρετσι­νο­χώ­ρια, κατα­γρά­φο­ντας ποσο­στά από 30% έως 40%.

Τέλος, δεν μπο­ρεί να μη στα­θεί κανείς στη μεγά­λη μάχη που δόθη­κε για την επα­νε­κλο­γή κομ­μου­νι­στή βου­λευ­τή εκεί όπου στις εκλο­γές του Μάη το ΚΚΕ έχα­σε έδρα ή εξέ­λε­ξε βου­λευ­τή για πρώ­τη φορά μετά από πολ­λά χρό­νια, αλλά με το καλ­πο­νο­θευ­τι­κό εκλο­γι­κό σύστη­μα του Ιού­νη κιν­δύ­νευε σοβα­ρά να τον χάσει.

Στη Λέσβο, όπου το ΚΚΕ κατέ­λα­βε τελι­κά τη 2η θέση, αφή­νο­ντας πίσω του τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ο λαός του νησιού πανη­γύ­ρι­σε την περα­σμέ­νη Κυρια­κή την επα­νε­κλο­γή κομ­μου­νί­στριας βου­λευ­τή, έχο­ντας δώσει μια μεγά­λη μάχη τον μήνα που μεσο­λά­βη­σε από τις εκλο­γές του Μάη, όταν η έδρα είχε χαθεί από το ΠΑΣΟΚ. Το ΚΚΕ κατέ­γρα­ψε στην εκλο­γι­κή περι­φέ­ρεια Λέσβου ποσο­στό 14,64% (από 13% τον Μάη), σημειώ­νο­ντας άνο­δο μεγα­λύ­τε­ρη της μιά­μι­σης ποσο­στιαί­ας μονά­δας, με σχε­δόν 300 ψήφους περισσότερες.

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι το 2019 το ΚΚΕ ήταν 3η δύνα­μη στην περι­φέ­ρεια, με 5.839 ψήφους και ποσο­στό 10,04%.

Αλλά και στην Κοζά­νη, όπου τελι­κά η έδρα χάθη­κε για το ΚΚΕ, το Κόμ­μα αύξη­σε τις δυνά­μεις του κατά περί­που 400 ψήφους ανά­με­σα στις εκλο­γές του Μάη και του Ιού­νη και πάνω από μία μονά­δα το ποσο­στό του.

Διαμορφώνονται νέες δυνατότητες

Πολ­λοί απ’ αυτούς που ψήφι­σαν το ΚΚΕ στις εκλο­γές δεν συμ­φω­νούν σε όλα μαζί του, δια­τη­ρούν δια­φω­νί­ες ή και ερω­τή­μα­τα για την πολι­τι­κή του, το Πρό­γραμ­μά του, τον άλλο δρό­μο που προ­τεί­νει στον λαό.

Η συμπό­ρευ­σή τους όμως με το ΚΚΕ στα διά­φο­ρα μέτω­πα πάλης και το βήμα που έκα­ναν, να στη­ρί­ξουν και εκλο­γι­κά το Κόμ­μα, φανε­ρώ­νουν μια δυνα­μι­κή και επι­βε­βαιώ­νουν τις μεγά­λες δυνα­τό­τη­τες που υπάρ­χουν το επό­με­νο διά­στη­μα να βαθύ­νει η συζή­τη­ση με αυτόν τον κόσμο, καθώς και η κοι­νή δρά­ση στο κίνη­μα.

Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από τον «Ριζο­σπά­στη του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο