Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελπιδοφόρο μήνυμα η ενίσχυση του ΚΚΕ, ανοίγει δρόμο στο αύριο. Συνεχίζουμε δυναμικά!

Πάνω από 420 χιλιάδες κόκκινες ψήφοι
Μεγάλη άνοδος του ΚΚΕ, με ποσοστό 7,23%

Την ώρα που γρά­φο­νταν αυτές οι γραμ­μές (03.00), με ενσω­μα­τω­μέ­νο το 96,62% των απο­τε­λε­σμά­των της επι­κρά­τειας, το ΚΚΕ είχε πάρει 412.726 ψήφους, 113.100 παρα­πά­νω απ’ ό,τι στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές του 2019, κάτι που μετα­φρά­ζε­ται σε άνο­δο ~40% _λίγο αργό­τε­ρα. 425.627Ψ _7,23% χωρίς να ενσω­μα­τω­θούν τα εκλο­γι­κά τμή­μα­τα του Εξω­τε­ρι­κού _εκλέγει 26 βουλευτές.

Επί­σης, ανα­δει­κνυό­ταν τρί­τη δύνα­μη στις περι­φέ­ρειες: Α’ Αθη­νών, Βόρειου Τομέα Αθη­νών, Δυτι­κού Τομέα Αθη­νών, Νότιου Τομέα Αθη­νών, Α’ Πει­ραιώς, Β’ Πει­ραιώς, Β’ Δυτι­κής Αττι­κής, Κεφαλ­λη­νί­ας και Σάμου.

Εκλέ­γει έναν βου­λευ­τή από το ψηφο­δέλ­τιο επι­κρα­τεί­ας και από δύο βου­λευ­τές στις περι­φέ­ρειες: Βόρειου Τομέα Αθη­νών, Δυτι­κού Τομέα Αθη­νών, Νότιου Τομέα Αθη­νών. Ακό­μα, εκλέ­γει από έναν βου­λευ­τή στις περι­φέ­ρειες: Α’ Αθη­νών, Α’ Πει­ραιώς, Β’ Πει­ραιώς, Α’ Ανα­το­λι­κής Αττι­κής, Β’ Δυτι­κής Αττι­κής, Αιτω­λο­α­καρ­να­νί­ας, Αχα­ΐ­ας, Εύβοιας, Ηρα­κλεί­ου, Α’ Θεσ­σα­λο­νί­κης, Β’ Θεσ­σα­λο­νί­κης, Ιωαν­νί­νων, Κοζά­νης, Λάρι­σας, Μαγνη­σί­ας, Μεσ­ση­νί­ας, Τρι­κά­λων, Φθιώ­τι­δας, Χανίων.

Αυτοί είναι οι 26 βου­λευ­τές του ΚΚΕ

Οι υπο­ψή­φιοι που εκλέ­γο­νται με το ΚΚΕ

   • Επι­κρα­τεί­ας
    ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
   • Α’ Αθη­νών
    ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ)
   • Β1′ Βόρειου Τομέα Αθηνών
    ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
    ΚΤΕΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
   • Β2′ Δυτι­κού Τομέα Αθηνών
    ΔΑΓΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ)
    ΠΕΡΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
   • Β3′ Νότιου Τομέα Αθηνών
    ΔΙΓΕΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΣΕΜΙΝΑ) του Αναστασίου
    ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
   • Α’ Πει­ραιώς
    ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
    Β’ Πει­ραιώς
    ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
   • Α’ Ανα­το­λι­κής Αττικής
    ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
    Β’ Δυτι­κής Αττικής
    ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
   • Αιτω­λο­α­καρ­να­νί­ας
    ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
   • Αχα­ΐ­ας
    ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
   • Ευβοί­ας
    ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
   • Ηρα­κλεί­ου
    ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
   • Α’ Θεσ­σα­λο­νί­κης
    ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
    Β’ Θεσ­σα­λο­νί­κης
    ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
   • Ιωαν­νί­νων
    ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΑΚΟΣ)
    Κοζά­νης
   • ΚΟΥΖΙΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΤΙΝΑ (ΤΙΝΑ)
   • Λάρι­σας
    ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
    Μαγνη­σί­ας
    ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
   • Μεσ­ση­νί­ας
    ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
   • Τρι­κά­λων
    ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
    Φθιώ­τι­δας
    ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
   • Χανί­ων
    ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ξανά!

«Το ΚΚΕ θα κατα­θέ­σει τη δύνα­μή του στους λαϊ­κούς αγώ­νες της επό­με­νης μέρας». Με αυτό το πρω­το­σέ­λι­δο έβγαι­νε την επο­μέ­νη των εκλο­γών του 2019 ο «Ριζο­σπά­στης», δίνο­ντας το στίγ­μα για το πού θα βρί­σκε­ται το Κόμ­μα και η δύνα­μη που του έδω­σε ο λαός. Και όντως, 4 χρό­νια μετά, την υπό­σχε­ση αυτή την κρά­τη­σε και με το παρα­πά­νω το ΚΚΕ, κατα­θέ­το­ντας τη δύνα­μή του στους αγώ­νες: Από αυτούς για την υπε­ρά­σπι­ση της Υγεί­ας του λαού στην παν­δη­μία μέχρι τους μεγά­λους εργα­τι­κούς αγώ­νες στο λιμά­νι, στους οικο­δό­μους, στη Ζώνη, στην «e‑food». Και από εκεί­νους ενά­ντια στους πλει­στη­ρια­σμούς μέχρι τους αγώ­νες ενά­ντια στην εμπλο­κή στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία.
Όλα αυτά την ώρα που ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έκα­ναν «εποι­κο­δο­μη­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση» στη ΝΔ, όπως είχαν άλλω­στε δεσμευ­τεί επί­σης από την πρώ­τη στιγ­μή, βάζο­ντας πλά­τη για να περά­σουν πάνω από τα μισά αντι­λαϊ­κά νομο­σχέ­δια, προ­τεί­νο­ντας υπουρ­γούς κοι­νής απο­δο­χής και άλλα τέτοια.
Να λοι­πόν για­τί ο λαός έχει έναν ακό­μα λόγο να χαμο­γε­λά­ει από χτες, με το μεγα­λύ­τε­ρο ποσο­στό του ΚΚΕ.
Να για­τί απέ­να­ντι στην όποια επό­με­νη αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση, το ψηλό­τε­ρο μπόι του ΚΚΕ γίνε­ται μπόι του λαού, για να δυνα­μώ­σει το “αντί­πα­λο δέος” στην επό­με­νη κυβέρ­νη­ση, που έρχε­ται με βαριά αντι­λαϊ­κή ατζέντα.

ΑΥΓH_ιανισμός

Τηρώ­ντας τις προ­ε­κλο­γι­κές του δεσμεύ­σεις, ο ΣΥΡΙΖΑ εμμέ­νει στον εμε­τι­κό του αυρια­νι­σμό απέ­να­ντι στο ΚΚΕ. Τελευ­ταίο κρού­σμα απο­τε­λεί ο τίτλος που επέ­λε­ξε η εφη­με­ρί­δα του ΣΥΡΙΖΑ στην ηλε­κτρο­νι­κή της έκδο­ση ανα­φο­ρι­κά με τη δήλω­ση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ για το εκλο­γι­κό απο­τέ­λε­σμα. Γρά­φει η «Αυγή»: «Ο ΓΓ του ΚΚΕ χαρα­κτή­ρι­σε το απο­τέ­λε­σμα των εκλο­γών ως καρ­πό της πεί­ρας των εργα­τι­κών — λαϊ­κών δυνά­με­ων», δια­στρε­βλώ­νο­ντας το περιε­χό­με­νο της δήλω­σης του Δ. Κου­τσού­μπα, ο οποί­ος προσ­διό­ρι­σε συγκε­κρι­μέ­να την άνο­δο του ΚΚΕ ως «καρ­πό της πεί­ρας των εργα­τι­κών — λαϊ­κών δυνά­με­ων». Το γαρ πολύ της θλί­ψε­ως γεν­νά παρα­φρο­σύ­νη… Ο αυρια­νι­σμός του ΣΥΡΙΖΑ δεν ακο­λου­θεί την πορεία των ποσο­στών του… Λογικό!

Δ. Κου­τσού­μπας: Σημα­ντι­κή άνο­δος στο ΚΚΕ

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ. Κου­τσού­μπας έκα­νε την ακό­λου­θη δήλω­ση χτες βράδυ:

«Εκ μέρους της ΚΕ του ΚΚΕ χαι­ρε­τί­ζου­με πραγ­μα­τι­κά τους χιλιά­δες εργα­ζό­με­νους, τους χιλιά­δες νέους και νέες, που έκα­ναν αυτό το βήμα σήμε­ρα και ψήφι­σαν το ΚΚΕ, δίνο­ντάς του σημα­ντι­κή άνοδο.
Θέλου­με να συγ­χα­ρού­με τα χιλιά­δες μέλη και στε­λέ­χη του ΚΚΕ, τα μέλη και τα στε­λέ­χη της ΚΝΕ που έδω­σαν τον καλύ­τε­ρο εαυ­τό τους, συμ­βάλ­λο­ντας στο εκλο­γι­κό αποτέλεσμα.

Το απο­τέ­λε­σμα αυτό είναι καρ­πός της πεί­ρας των εργα­τι­κών — λαϊ­κών δυνά­με­ων, που πήραν μέρος όλα τα προη­γού­με­να χρό­νια σε αγώ­νες, σε σημα­ντι­κές δρά­σεις μαζί με τους κομ­μου­νι­στές και τις κομμουνίστριες.

Ιδιαί­τε­ρα θέλου­με να ευχα­ρι­στή­σου­με όσους και όσες συμπο­ρεύ­τη­καν μαζί μας σε αυτή την εκλο­γι­κή μάχη, είτε ως υπο­ψή­φιοι είτε με την προ­σω­πι­κή τους πολύ­πλευ­ρη συνει­σφο­ρά για την ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ.
Οι νέες δυνά­μεις στο πλάι των παλιών, που συσπει­ρώ­θη­καν γύρω από το Κόμ­μα μας, μπο­ρούν σήμε­ρα να τρο­φο­δο­τή­σουν μια νέα δυνα­μι­κή στον δρό­μο της λαϊ­κής αντε­πί­θε­σης, της μαζι­κής, ταξι­κής πάλης, της ανα­σύ­ντα­ξης συνο­λι­κά του εργα­τι­κού συν­δι­κα­λι­στι­κού κινή­μα­τος, της προ­ώ­θη­σης της κοι­νω­νι­κής συμ­μα­χί­ας ενά­ντια στα μονο­πώ­λια, το κεφά­λαιο, τον καπιταλισμό.

Η ενί­σχυ­ση της πολι­τι­κής επιρ­ρο­ής του ΚΚΕ, ιδιαί­τε­ρα σε σημα­ντι­κά αστι­κά κέντρα της χώρας, σε εργα­τι­κές γει­το­νιές των μεγά­λων πόλε­ων, σε περιο­χές όπου συγκε­ντρώ­νε­ται μεγά­λο μέρος του βιο­μη­χα­νι­κού και γενι­κό­τε­ρα του εργα­τι­κού δυνα­μι­κού, όπως για παρά­δειγ­μα στην Αττι­κή, είναι ελπι­δο­φό­ρα μηνύ­μα­τα, που ανοί­γουν δρό­μο στο αύριο.

Ο συσχε­τι­σμός που πρό­κυ­ψε από τις σημε­ρι­νές εκλο­γές, μετα­ξύ των αστι­κών κομ­μά­των, της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, δεί­χνει όχι μόνο τις δυνα­τό­τη­τες σχη­μα­τι­σμού μιας κυβέρ­νη­σης που μπο­ρεί να συνε­χί­σει στην ίδια αντι­λαϊ­κή κατεύ­θυν­ση, αλλά και μιας συναί­νε­σης ταυ­τό­χρο­να και στή­ρι­ξης από δυνά­μεις που θα βρί­σκο­νται στην αντι­πο­λί­τευ­ση, προς όφε­λος του μεγά­λου κεφα­λαί­ου και σε βάρος των εργα­τών του ιδιω­τι­κού και δημό­σιου τομέα, των αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων επαγ­γελ­μα­τιών, των επι­στη­μό­νων, των αγρο­τών, των συντα­ξιού­χων, της νεο­λαί­ας μας.

Είναι ξεκά­θα­ρο αυτό που επε­σή­μα­νε το ΚΚΕ όλο αυτό το διά­στη­μα, ότι παρά τις επι­μέ­ρους δια­φο­ρές τους, τις αντι­πα­ρα­θέ­σεις τους, συγκλί­νουν σε βασι­κές στρα­τη­γι­κές πολι­τι­κές, σε βασι­κές κατευ­θύν­σεις. Και όχι μόνο αυτό. Κυρί­ως ο ΣΥΡΙΖΑ, πρώ­τα ως κυβέρ­νη­ση και αυτή την τετρα­ε­τία ως αντι­πο­λί­τευ­ση, απο­τέ­λε­σε βασι­κό φορέα συντη­ρη­τι­κο­ποί­η­σης ανθρώ­πων, τρο­φο­δο­τώ­ντας τελι­κά την επι­κρά­τη­ση της ΝΔ. Ετσι από αύριο ο ελλη­νι­κός λαός και η νεο­λαία θα βρί­σκο­νται απέ­να­ντι σε νέο κύμα επί­θε­σης για την υλο­ποί­η­ση των νέων μνη­μο­νια­κών προ­α­παι­τού­με­νων του Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης, με νέο γύρο περι­κο­πών και λιτό­τη­τας, με αυστη­ρή δημο­σιο­νο­μι­κή πολι­τι­κή, με ανοι­χτό το ενδε­χό­με­νο μιας νέας οικο­νο­μι­κής κρί­σης, τις επι­κίν­δυ­νες εξε­λί­ξεις από το μέτω­πο του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρα­νία με μεγα­λύ­τε­ρη εμπλο­κή της Ελλά­δας, αλλά και με τις αρνη­τι­κές διευ­θε­τή­σεις που φέρ­νει η ΝΑΤΟι­κή ομπρέ­λα στα Ελλη­νο­τουρ­κι­κά. Αυτά θα υλο­ποι­ή­σει η νέα αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση που θα προ­κύ­ψει. Καμιά στή­ρι­ξη, καμιά ανο­χή, κανέ­νας συμ­βι­βα­σμός σε όλες αυτές τις αντι­λαϊ­κές πολιτικές!

Το ΚΚΕ θα ασκεί τη μόνη ελπιδοφόρα για τον λαό μας αντιπολίτευση και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή στο μετερίζι των ταξικών, λαϊκών αγώνων, για την προστασία της ζωής, για την προστασία του εισοδήματος, όλων των δικαιωμάτων του λαού και της νεολαίας.

Οι σκέ­ψεις και τα σενά­ρια για επα­νά­λη­ψη των εκλο­γών, για προ­σφυ­γή σε νέες κάλ­πες, γίνο­νται όχι για­τί δεν μπο­ρεί να σχη­μα­τι­στεί κυβέρ­νη­ση, αλλά για­τί θέλουν να αλλοιώ­σουν την ψήφο του λαού με εκβια­στι­κά διλήμ­μα­τα με την υφαρ­πα­γή και των ψήφων και των βου­λευ­τι­κών εδρών με βάση τον νέο εκλο­γι­κό νόμο. Συνε­πώς σε αυτή την περί­πτω­ση απαι­τεί­ται από τώρα να ετοι­μα­στού­με για μια ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρη ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ, αφού η αντι­λαϊ­κή ατζέ­ντα τους είναι κάτι παρα­πά­νω από δεδο­μέ­νη. Για­τί το ΚΚΕ θα αξιο­ποι­ή­σει αυτή τη δύνα­μη που του έδω­σε ο λαός στην κάλ­πη, για να συμ­βά­λει και μέσα στη Βου­λή και στους δρό­μους του αγώ­να για την οργά­νω­ση της λαϊ­κής αντί­στα­σης, της αντε­πί­θε­σης στον δρό­μο της ανα­τρο­πής. Οι βου­λευ­τές του ΚΚΕ θα είναι πραγ­μα­τι­κά στη­ρίγ­μα­τα των λαϊ­κών διεκ­δι­κή­σε­ων, των διεκ­δι­κή­σε­ων, περισ­σό­τε­ρες φωνές υπε­ρά­σπι­σης και ανά­δει­ξης των λαϊ­κών συμ­φε­ρό­ντων και μέσα στη Βου­λή και παντού.

Συνε­χί­ζου­με δυνα­τά, δυνα­μι­κά, έτσι όπως ξεκι­νή­σα­με, και το επό­με­νο διά­στη­μα».

Αλ. Τσίπρας
Αμηχανία για τη βαριά ήττα,
στα όργανα παραπέμπεται η αποτίμηση

Σε εμφα­νή αμη­χα­νία, ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Τσί­πρας προ­έ­βη χτες βρά­δυ σε δήλω­ση για το εκλο­γι­κό απο­τέ­λε­σμα, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντάς το «εξαι­ρε­τι­κά αρνη­τι­κό για τον ΣΥΡΙΖΑ». Οπως είπε, «οι αγώ­νες έχουν και νίκες και ήττες» και παρέ­πεμ­ψε τη συζή­τη­ση στα όργα­να του κόμ­μα­τος. Την ίδια στιγ­μή μάλι­στα που η ΝΔ εδώ και 4 χρό­νια απο­λάμ­βα­νε την ουσια­στι­κή στή­ρι­ξη του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει ψηφί­σει πάνω από τα μισά της νομο­σχέ­δια, βρί­σκο­ντας έτσι «άλλο­θι» στη δική του πολι­τι­κή, στε­λέ­χη του έδει­χναν ως «φταί­χτες» της συντρι­βής του τη μη «στή­ρι­ξή» του από άλλα κόμματα.

Ο Αλ. Τσί­πρας έκα­νε λόγο για «αλλα­γές που χρειά­ζο­νται», όμως όπως είπε επει­δή ο εκλο­γι­κός κύκλος δεν έχει τελειώ­σει, «δεν έχου­με περι­θώ­ριο χρό­νου», ενώ από σήμε­ρα συνε­δριά­ζουν τα όργα­να του κόμ­μα­τος για την απο­τί­μη­ση. «Τα συλ­λο­γι­κά μας όργα­να θα συγκλη­θούν άμε­σα ώστε να απο­τι­μή­σουν τα απο­τε­λέ­σμα­τα», ανέ­φε­ρε, προ­σθέ­το­ντας ωστό­σο πως η όποια απο­τί­μη­ση θα πρέ­πει να υπο­τα­χτεί στις νέες εκλο­γές, καθώς όπως είπε «ο εκλο­γι­κός κύκλος δεν έχει ακό­μα τελειώσει».

Σε κλίμα αγωνιστικής αισιοδοξίας 
ψήφισαν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες του εξωτερικού

ΚΚΕ και ξερό ψωμί!

Αττι­κή τρί­το κόμ­μα ξανά το ΚΚΕ, με αυξη­μέ­να ποσο­στά και ψήφους!
Στο μεγα­λύ­τε­ρο αστι­κό κέντρο.
Εκεί που ζει ο μισός πλη­θυ­σμός της χώρας και παρά­γε­ται το μισό και παρα­πά­νω ΑΕΠ.
Ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρη άνο­δος στις εργα­το­γει­το­νιές.

ΚΚΕ δυνα­τό, η ελπί­δα είναι εδώ!
Για­τί έχου­με αγώ­νες μπρο­στά μας.

Αφε­ντι­κά να κάνουν «υπο­δεί­ξεις» on camera …εξα­γο­ρές με τσου­βά­λια λεφτά.
Η αστι­κή δημο­κρα­τία στο από­γειό της να μοι­ρά­ζει «δικαιο­σύ­νη παντού».
Άλλος ένας λόγος που το χτε­σι­νό απο­τέ­λε­σμα μετρά­ει «δύο φορές» για τον λαό …με τους δεκά­δες χιλιά­δες περισ­σό­τε­ρους που έκα­ναν το βήμα και ψήφι­σαν ΚΚΕ προ­σπερ­νώ­ντας εκβια­σμούς και κάθε λογής μηχα­νι­σμούς.

Πρώ­τες μετε­κλο­γι­κές αντιδράσεις:

 • ΝΔ: Ο λαός έδω­σε εντο­λή συνέ­χι­σης των μεταρρυθμίσεων
 • ΣΥΡΙΖΑ: Η πολυ­διά­σπα­ση της αντι­δε­ξιάς ψήφου έβγα­λε ισχυ­ρή τη ΝΔ.

Δηλα­δή:
Είτε έγκρι­ση της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής και πρά­σι­νο φως για κλιμάκωση…
είτε ανα­μα­σή­μα­τα για «αντι­δε­ξιές προ­ο­δευ­τι­κές συμ­μα­χί­ες», για να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ χαλί­φης στη θέση του χαλίφη!
Τα προ­ε­κλο­γι­κά ψευ­το­δι­λήμ­μα­τα σε …μετε­κλο­γι­κή έκδοση.

Οπό­τε, ΚΚΕ και ξερό ψωμί!

Άλλη απο­κα­λυ­πτι­κή μετε­κλο­γι­κή συζήτηση…

 • Βορί­δης (ΝΔ):«Δεν θα σας κάνου­με πρό­τα­ση συγκυ­βέρ­νη­σης, επει­δή με τους όρους που βάζε­τε δεί­χνε­τε ότι δεν θέλετε».
 • Μάν­τζος (ΠΑΣΟΚ):«Εσείς έχε­τε την πρώ­τη διε­ρευ­νη­τι­κή εντο­λή και δεν μας κάνε­τε πρό­τα­ση για­τί θέλε­τε αυτοδυναμία».

Στα προ­γράμ­μα­τα ίδιοι!
Στο …savoir vivre έχουν ένα ζητηματάκι.
Γι’ αυτό οι νέες εκλο­γές.

Το απο­τέ­λε­σμα των εκλο­γών δεν μπο­ρεί να κρύ­ψει το όνει­δος του ΣΥΡΙΖΑ που καλού­σε τα …«παρα­στρα­τη­μέ­να» ορφα­νά του Κασι­διά­ρη να τον ψηφί­σουν για να τα φέρει στον ίσιο δρό­μο!

Τις τελευ­ταί­ες ώρες μάλι­στα γέμι­σε το δια­δί­κτυο από χρυ­σαυ­γί­τι­κα στε­λέ­χη που καλού­σαν τους οπα­δούς της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης να ψηφί­σουν μαζι­κά ΣΥΡΙΖΑ!
Όπως φαί­νε­ται, η «ανα-κατεύ­θυν­ση» των …παρα­στρα­τη­μέ­νων μόνο …αυθόρ­μη­τη δεν ήταν.
Κι αν έτσι έχουν τα πράγ­μα­τα, τι ανταλ­λάγ­μα­τα έκρυ­βε το deal;

* * *

«Ναι αλλά μένε­τε στη βολι­κή θέση της αντι­πο­λί­τευ­σης», έλε­γε χτες βρά­δυ η Τζί­μα στον εκπρό­σω­πο του ΚΚΕ.
Βολι­κό είναι να υπη­ρε­τείς το σύστη­μα, να βάζεις πλά­τη σε όλα τα αντι­λαϊ­κά μέτρα, κι εμείς θα είμα­στε η μόνη δύνα­μη που πηγαί­νει αντί­θε­τα, της απα­ντά­ει αυτός.

«Η επι­τυ­χία φέρ­νει και ευθύ­νες», επα­νέρ­χε­ται ο Πρε­τε­ντέ­ρης.
Τις ανα­λαμ­βά­νου­με και με το παρα­πά­νω, λέει ο εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ. Γι’ αυτό θα είμα­στε μπρο­στά στους αγώ­νες, απέ­να­ντι σε κάθε αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση.

«Αλλά αν είχα­με ενω­θεί οι αρι­στε­ρές δυνά­μεις θα ήμα­σταν πλειο­ψη­φία», λέει ο Σκουρ­λέ­της.
Μπο­ρεί­τε να αθροι­στεί­τε με τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, που ψηφί­σα­τε πάνω από τα μισά νομο­σχέ­δια μαζί τους, απα­ντά­ει ο εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ.

Τρία στα τρία… Καλά πήγε κι αυτό…

* * *

Την ομορ­φιά του προ­ε­κλο­γι­κού αγώ­να που έδω­σε το ΚΚΕ είχε η χτε­σι­νή μέρα.
Πρό­σω­πα φωτει­νά στα εκλο­γι­κά κέντρα.
Κόσμος που ερχό­ταν να πει (φωνα­χτά ή σιγα­νά) ότι ψήφι­σε το Κόμμα.

Ψηφο­δέλ­τια μέχρι την τελευ­ταία ώρα από τα γρα­φεία και τα εκλο­γι­κά περίπτερα.
Και το βρά­δυ, χαμό­γε­λα χαράς και συν­θή­μα­τα αισιοδοξίας.

Όπως ακρι­βώς θα δώσου­με τη μάχη και των νέων εκλο­γών
Για ακό­μα πιο ισχυ­ρό ΚΚΕ!

* * *

«Η στα­θε­ρό­τη­τα και η κανο­νι­κό­τη­τα νίκη­σαν, αυτό είναι το απο­τέ­λε­σμα των εκλο­γών».
           💋  Ποιος το είπε; Ο Πορ­το­σάλ­τε του «ΣΚΑΪ».

Οπό­τε κατα­λα­βαί­νε­τε ποια είναι η «κανο­νι­κό­τη­τα» που έρχεται.
Παρε­μπι­πτό­ντως, ήταν αυτή ακρι­βώς η στιγ­μή που ο Ηλιό­που­λος του ΣΥΡΙΖΑ απο­χώ­ρη­σε μαινόμενος.
Μάλ­λον είχε κι αυτός μια «κανο­νι­κό­τη­τα» να προ­τεί­νει, αλλά δεν πρόλαβε…

💥 Μόνο το ΚΚΕ πραγ­μα­τι­κή αντιπολίτευση
στην οποια­δή­πο­τε κυβέρ­νη­ση σε όσα έρχονται!

Όπως και απέ­να­ντι στην προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, όταν οι άλλοι ψήφι­ζαν το 50% (ΣΥΡΙΖΑ) και το 70% (ΠΑΣΟΚ) της …κανο­νι­κό­τη­τας της ΝΔ.

* * *

«Ο ΣΥΡΙΖΑ υπό­σχο­νταν πράγ­μα­τα που για να γίνουν χρειά­ζο­νταν ρήξη την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δαι­μο­νο­ποί­η­σε».
                  Τάδε έφη Βαρου­φά­κης.

Αλή­θεια: Πόση …ρήξη χρειά­ζε­ται για να παρου­σιά­σεις ένα «κοστο­λο­γη­μέ­νο» πρό­γραμ­μα όπως αυτό του ΣΥΡΙΖΑ;
Προ­φα­νώς, όση …ρήξη χρειά­ζε­ται και για να φτιά­ξεις μια «Δήμη­τρα» όπως αυτή που «αντέ­γρα­ψαν» η ΕΚΤ και η FED.
Φτά­νει! Από την πολ­λή ρήξη, γκώ­σα­με.

* * *

«Πάμε για μια ισχυ­ρή κυβέρ­νη­ση και μια ανί­σχυ­ρη αντι­πο­λί­τευ­ση» είπε ο ανα­λυ­τής στο πάνελ.
Πού την είδε την …ισχυ­ρή αντι­πο­λί­τευ­ση του ΣΥΡΙΖΑ στην προη­γού­με­νη κοι­νο­βου­λευ­τι­κή περίοδο;

Στις προ­τά­σεις για υπουρ­γούς κοι­νής απο­δο­χής; Στις …απει­λές ότι θα «λογα­ρια­στού­με μετά»; Στον μισό νόμο Χατζη­δά­κη που ψήφι­σαν μαζί; Στο χει­ρο­κρό­τη­μα όλων στον Ζελέν­σκι και στους ναζί των Ταγ­μά­των Αζόφ;

Μην τρε­λα­θού­με κιόλας!

* * *

«Ευθύ­νη να πάμε πιο γρή­γο­ρα και πιο τολ­μη­ρά στις δομι­κές μεταρ­ρυθ­μί­σεις που χρειά­ζε­ται η χώρα», συμπλή­ρω­σε η Κερα­μέ­ως.
Εμπρός για την ανα­θε­ώ­ρη­ση του άρθρου 16!
Άλλω­στε, ένα …νεύ­μα κατα­νό­η­σης το έχει κερ­δί­σει η ΝΔ από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για τα ιδιω­τι­κά πανεπιστήμια.

 • Σε θέση μάχης μαθη­τές και φοιτητές!
  Ακό­μα πιο ισχυ­ρό ΚΚΕ για να τους κοπεί ο βήχας!

Αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών
σε όλες τις περιφέρειες της χώρας

Αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών
σε όλους τους δήμους της χώρας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Γιόρτασαν τη σημαντική ενίσχυση του ΚΚΕ

Τη σημα­ντι­κή αύξη­ση των ποσο­στών του ΚΚΕ πανελ­λα­δι­κά και στη Θεσ­σα­λο­νί­κη γιόρ­τα­σαν χτες βρά­δυ τα μέλη, φίλοι και οπα­δοί του Κόμ­μα­τος και της ΚΝΕ, στή­νο­ντας αυθόρ­μη­τα γλέ­ντια σε γει­το­νιές της Θεσσαλονίκης.

Στο κεντρι­κό εκλο­γι­κό κέντρο, δίπλα στα γρα­φεία της ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, στην πλα­τεία του Εύο­σμου, στον Αγιο Θερά­πο­ντα στην Κάτω Τού­μπα, στη Λαμπρά­κη στην Ανω Τού­μπα, στη Χαρι­λά­ου, στην Καλα­μα­ριά και αλλού. Με την επι­στρο­φή των εκλο­γι­κών αντι­προ­σώ­πων από τα εκλο­γι­κά τμή­μα­τα και την ανα­κοί­νω­ση των απο­τε­λε­σμά­των, που απο­τέ­λε­σαν τους πρώ­τους μαζι­κούς πυρή­νες, στα­δια­κά άρχι­σαν να συγκε­ντρώ­νο­νται φίλοι και άλλοι συνα­γω­νι­στές που ήρθαν μαζί με τους κομ­μου­νι­στές να στή­σουν τη δική τους γιορ­τή. Μια γιορ­τή που με τα τρα­γού­δια και τα συν­θή­μα­τα να μπλέ­κουν όμορ­φα, σημα­το­δο­τεί τη συνέ­χεια του αγώ­να μπρο­στά στην πιθα­νή νέα εκλο­γι­κή μάχη, αλλά και στις μάχες παντού, στους χώρους δου­λειάς και μόρ­φω­σης, στις γειτονιές.

Οπως έλε­γαν στις συζη­τή­σεις, χτες έγι­νε ένα μεγά­λο, ένα σημα­ντι­κό βήμα, που το επό­με­νο διά­στη­μα πρέ­πει να μαχη­τι­κο­ποι­η­θεί για να δυνα­μώ­σει ο αγώ­νας του λαού και της νεο­λαί­ας, κόντρα στην πολι­τι­κή που ακο­λού­θη­σαν και η ΝΔ και οι προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Μια πολι­τι­κή φτώ­χειας και εξαθλίωσης.

Χτες λοι­πόν δια­σκέ­δα­σαν, γιόρ­τα­σαν, φορ­τί­ζο­ντας τις μπα­τα­ρί­ες και από σήμε­ρα ξανα­μπαί­νουν στη μάχη, για να δυνα­μώ­σει ο αγώ­νας του λαού με μπρο­στά­ρη το ΚΚΕ. Με αυτο­πε­ποί­θη­ση και μεγα­λύ­τε­ρη δύνα­μη, πεί­σμα και απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα, με σύν­θη­μα «ΚΚΕ δυνα­τό δύνα­μη για τον λαό» και οδη­γό «ένας αιώ­νας αγώ­νας και θυσία, το ΚΚΕ στην πρωτοπορία».

Κομμουνιστής βουλευτής και στα Χανιά!

Με μεγά­λο ενθου­σια­σμό και πανη­γυ­ρι­σμούς τα μέλη και οι φίλοι του Κόμ­μα­τος σε όλη την Κρή­τη υπο­δέ­χτη­καν το θετι­κό απο­τέ­λε­σμα του ΚΚΕ σε πανελ­λα­δι­κό και τοπι­κό επί­πε­δο. Από νωρίς ξεκί­νη­σαν να μαζεύ­ο­νται στα εκλο­γι­κά κέντρα και τα γρα­φεία του Κόμ­μα­τος στή­νο­ντας μικρά γλέ­ντια μέχρι αργά το βρά­δυ. Το θετι­κό εκλο­γι­κό απο­τέ­λε­σμα του Κόμ­μα­τος και σε τοπι­κό επί­πε­δο γέμι­σε ελπί­δα και ανά­τα­ση την εργα­τι­κή τάξη και τον λαό της Κρή­της, όπως και σε όλη τη χώρα. Σε όλους τους νομούς του νησιού το Κόμ­μα είχε αισθη­τή αύξη­ση σε ποσο­στά και ψήφους, με μεγά­λη άνο­δο ιδιαί­τε­ρα στα αστι­κά κέντρα σε όλους τους νομούς του νησιού. Στο 90% της ενσω­μά­τω­σης φαί­νε­ται πως τα Χανιά μετά από δεκα­ε­τί­ες θα εκλέ­ξουν κομ­μου­νι­στή βου­λευ­τή. Τα μέλη, οι φίλοι του Κόμ­μα­τος, περι­μέ­νο­ντας τα τελι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα, έστη­σαν γλέ­ντι στα γρα­φεία του ΚΚΕ στον Κου­μπέ, με τον κόσμο διαρ­κώς να πυκνώ­νει και τους διερ­χό­με­νους να συμ­με­τέ­χουν στη μεγά­λη γιορ­τή κορνάροντας.

ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Πανηγυρικό κλίμα και για την εκλογή βουλευτή

Πανη­γυ­ρι­κό ήταν το κλί­μα στα γρα­φεία της ΤΕ Μεσ­ση­νί­ας του ΚΚΕ το βρά­δυ της Κυρια­κής στην Καλα­μά­τα. Από νωρίς, μέλη, στε­λέ­χη, αλλά και φίλοι και οπα­δοί του Κόμ­μα­τος γιόρ­τα­σαν την άνο­δο του ΚΚΕ σε ψήφους αλλά και ποσο­στά στον νομό, που συνο­δεύ­τη­κε από την εκλο­γή κομ­μου­νι­στή βου­λευ­τή στον νομό.

«Η άνο­δος που συνο­δεύ­τη­κε και από την εκλο­γή βου­λευ­τή, σημαί­νει ότι ο λαός της Μεσ­ση­νί­ας μπο­ρεί να είναι πιο δυνα­τός την επό­με­νη μέρα των εκλο­γών», τόνι­σε ο Νίκος Κου­του­μά­νος, που με βάση το απο­τέ­λε­σμα εκλέ­γε­ται, σημειώ­νο­ντας: «Τη δύνα­μή μας ως Κόμ­μα θα την κατα­θέ­σου­με στους αγώ­νες των εργα­ζο­μέ­νων, των βιο­πα­λαι­στών αγρο­τών, των μικρών επαγ­γελ­μα­τιών και της νεο­λαί­ας και στον νομό μας. Οπως πορευ­τή­κα­με όλο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα στο πλευ­ρό του, θα συνε­χί­σου­με, με ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρη απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα. Καλού­με τους εργα­ζό­με­νους, τον λαό, το βήμα που έκα­νε να το συνε­χί­σει και το επό­με­νο διά­στη­μα σε συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ και τους κομ­μου­νι­στές, που στά­θη­καν, είναι και θα παρα­μεί­νουν στο πλευ­ρό του».

Μεγάλα χαμόγελα σε όλο τον κάμπο
Βουλευτές σε Λάρισα, 
αλλά και σε Βόλο και Τρίκαλα, 
μετά από χρόνια

Γεμά­τοι αισιο­δο­ξία και γνω­ρί­ζο­ντας τις νέες μεγα­λύ­τε­ρες ευθύ­νες που επω­μί­ζο­νται με την αυξη­μέ­νη εμπι­στο­σύ­νη που έδει­ξε στο ΚΚΕ ο εργα­ζό­με­νος λαός της Λάρι­σας, οι νεο­λαί­οι της ΚΝΕ και τα μέλη του ΚΚΕ μαζεύ­τη­καν στο εκλο­γι­κό περί­πτε­ρο του ΚΚΕ στην κεντρι­κή πλα­τεία χτες βρά­δυ, αφού ανα­κοι­νώ­θη­καν τα απο­τε­λέ­σμα­τα, χαμο­γε­λώ­ντας πλα­τιά και φωνά­ζο­ντας συν­θή­μα­τα. Αντί­στοι­χο ήταν το κλί­μα σε κωμο­πό­λεις του νομού Λάρι­σας αλλά και σε Βόλο, Τρί­κα­λα, όπου το ΚΚΕ εξέ­λε­ξε βου­λευ­τή, μετά από πολ­λά χρόνια.

Τρίτη δύναμη το ΚΚΕ στην Αττική, 
με πολύ μεγάλη αύξηση

Διψήφια ποσοστά στις εργατικές — λαϊκές γειτονιές, 
δεκάδες χιλιάδες παραπάνω ψήφοι στα ψηφοδέλτια του Κόμματος

 • Τρί­τη δύνα­μη στην Αττι­κή ανα­δει­κνύ­ε­ται το ΚΚΕ, αυξά­νο­ντας αισθη­τά τα ποσο­στά του στο μεγα­λύ­τε­ρο αστι­κό κέντρο της χώρας, με τα εκα­τομ­μύ­ρια των εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων και των φτω­χών αυτοαπασχολούμενων.
 • Στην Αττι­κή των μεγά­λων εργα­τι­κών αγώ­νων, των εμβλη­μα­τι­κών στιγ­μών της προη­γού­με­νης τετρα­ε­τί­ας, το ΚΚΕ είναι στην τρί­τη θέση, στις 7 από τις 8 εκλο­γι­κές περι­φέ­ρειες στις οποί­ες κατα­νέ­με­ται ο νομός και σε πολ­λές εργα­τι­κές — λαϊ­κές γει­το­νιές παίρ­νει διψή­φια ποσοστά.
 • Εκπέ­μπει έτσι τον αγω­νι­στι­κό παλ­μό για την επό­με­νη μέρα, σημα­το­δο­τεί ένα κόκ­κι­νο ρήγ­μα στην επί­θε­ση που στο­χεύ­ει τη ζωή του λαού και της νεολαίας.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, στις εκλο­γι­κές περι­φέ­ρειες της Αττι­κής, με ενσω­μά­τω­ση 92%, το ΚΚΕ κατα­γρά­φει τα εξής:

 • Α’ Αθη­νών 8,65% (από 6,37% στις εκλο­γές του 2019), άνο­δος 2,28%.
 • Β1 Βόρειου Τομέα 8,65% (από 6,19%), άνο­δος 2,46%.
 • Β2 Δυτι­κού Τομέα 11,36% (από 8,64%), άνο­δος 2,72%.
 • Β3 Νότιου Τομέα 9,75% (από 7,13%), άνο­δος 2,62%.
 • Α’ Πει­ραιά 7,42% (από 5,51%), άνο­δος 1,91%.
 • Β’ Πει­ραιά 10,95% (από 8,02%), άνο­δος 2,93%.
 • Β’ Δυτι­κής Αττι­κής 9,21% (από 5,93%), άνο­δος 3,28%.

Στην περι­φέ­ρεια Α’ Ανα­το­λι­κής Αττι­κής το ΚΚΕ αυξά­νει επί­σης το ποσο­στό του στο 6,84% (από 4,96%), άνο­δος 1,88%, και κατα­τάσ­σε­ται στην 4η θέση.
Επί­σης, το ΚΚΕ εκλέ­γει βου­λευ­τές σε όλες τις εκλο­γι­κές περι­φέ­ρειες της Αττι­κής, ενώ στον Βόρειο, στον Νότιο και στον Δυτι­κό Τομέα Αθη­νών εκλέ­γει από 2 βουλευτές.

Ενθουσιασμός
για την πολύ μεγάλη άνοδο στο 
μεγαλύτερο αστικό κέντρο

Το ελπι­δο­φό­ρο αυτό απο­τέ­λε­σμα, στο μεγα­λύ­τε­ρο αστι­κό κέντρο της χώρας, σκόρ­πι­σε ενθου­σια­σμό σε όλες τις εργα­το­γει­το­νιές, απ’ άκρη σ’ άκρη σε όλη την Αττική.
Μέλη του Κόμ­μα­τος και της ΚΝΕ, οπα­δοί και φίλοι συγκε­ντρώ­θη­καν σε δήμους και γει­το­νιές της Αττι­κής, με τα γέλια και τα συν­θή­μα­τα να δίνουν και να παίρνουν.

Η αισιο­δο­ξία άλλω­στε ήταν διά­χυ­τη από το θετι­κό απο­τέ­λε­σμα που σημεί­ω­σε το Κόμ­μα πανελ­λα­δι­κά όσο και από την κατά­λη­ψη της 3ης θέσης στον πολυ­πλη­θέ­στε­ρο νομό της χώρας. Συνε­χώς κατέ­φθα­νε κόσμος, έπαιρ­νε μια σημαία στα χέρια και γινό­ταν ένα με τους υπό­λοι­πους. Τα «μπρά­βο» και τα χει­ρο­κρο­τή­μα­τα ακού­γο­νταν συχνά — πυκνά κατά την παρα­κο­λού­θη­ση των εκλο­γι­κών απο­τε­λε­σμά­των. Παράλ­λη­λα δεν άργη­σαν να ξεκι­νή­σουν η μου­σι­κή και οι χοροί, ενώ βέβαια υπήρ­χαν και οι απα­ραί­τη­τοι μεζέδες.
Ετσι πανη­γυ­ρι­κά έκλει­σε η χτε­σι­νή βρα­διά, αλλά με κοι­νή πεποί­θη­ση όλων πως από σήμε­ρα ξανα­ρι­χνό­μα­στε στη μάχη και τους αγώ­νες, με ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρη αισιοδοξία.

Δυνατό ΚΚΕ απ’ άκρη σ’ άκρη 
της Ανατολικής Στερεάς — Εύβοιας

Και δεύ­τε­ρη έδρα για το Κόμ­μα, με μπρο­στά­ρη­δες στο απο­τέ­λε­σμα τους εργα­ζό­με­νους στη ΛΑΡΚΟ, στη Λάρυ­μνα, στο Μαρτίνο.
Μεγά­λη αύξη­ση σε ποσο­στά και ψήφους κατέ­γρα­ψε το ΚΚΕ απ’ άκρη σ’ άκρη της Στε­ρε­άς Ελλά­δας και της Εύβοιας, κερ­δί­ζο­ντας δεύ­τε­ρη έδρα, αυτήν τη φορά στον νομό της Φθιώ­τι­δας, όπου επι­κε­φα­λής του ψηφο­δελ­τί­ου ήταν ο ΓΓ της ΚΕ Δημή­τρης Κουτσούμπας.
Ενα ιδιαί­τε­ρα θετι­κό απο­τέ­λε­σμα, που απο­τε­λεί επι­στέ­γα­σμα της δρά­σης και των αγώ­νων που έχει δώσει το ΚΚΕ μαζί με τους εργα­ζό­με­νους και τον λαό σε κάθε γωνιά της Στε­ρε­άς Ελλά­δας και της Εύβοιας, όπως στη ΛΑΡΚΟ, στη Βόρεια Εύβοια, στους αγρό­τες, στα εργο­στά­σια και στους άλλους χώρους δου­λειάς, αλλά και παράλ­λη­λα παρα­κα­τα­θή­κη για ακό­μα πιο δυνα­τό ΚΚΕ, για ακό­μα πιο δυνα­τούς αγώνες.

Στη Φθιώ­τι­δα επε­τεύ­χθη ο μεγά­λος στό­χος να βγά­λει ξανά ο νόμος βου­λευ­τή του ΚΚΕ, μετά από πάνω από τρεις δεκα­ε­τί­ες. Οι εργα­ζό­με­νοι και ο λαός της περιο­χής έκα­ναν το μεγά­λο βήμα με το ψηφο­δέλ­τιο του ΚΚΕ στην κάλ­πη, δίνο­ντας δύνα­μη στη δύνα­μή τους. Μπρο­στά­ρη­δες στο απο­τέ­λε­σμα αυτό ήταν οι εργα­ζό­με­νοι της ΛΑΡΚΟ, όπου στη Λάρυ­μνα και στο Μαρ­τί­νο το ποσο­στό του Κόμ­μα­τος έφτα­σε στο 20%, διπλα­σιά­ζο­ντας τις ψήφους σε σχέ­ση με τις εκλο­γές του 2019. Σημα­ντι­κή αύξη­ση κατα­γρά­φη­κε και μέσα στην πόλη της Λαμί­ας, με τους εργα­ζό­με­νους και τον λαό της περιο­χής πόλης να δεί­χνουν την εμπι­στο­σύ­νη τους στον Δ. Κου­τσού­μπα και στους υπό­λοι­πους αγω­νι­στές υπο­ψη­φί­ους του ψηφο­δελ­τί­ου της Φθιώτιδας.

Μεγά­λη αύξη­ση σε ποσο­στό αλλά και σε ψήφους κατα­γρά­φη­κε και στην Εύβοια, όπου δια­τη­ρεί­ται η έδρα, με τον Γιώρ­γο Μαρί­νο, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, να επα­νε­κλέ­γε­ται βουλευτής.

Επι­στέ­γα­σμα του μεγά­λου αγώ­να που έχουν δώσει τα στε­λέ­χη, τα μέλη και οι φίλοι του ΚΚΕ στο πλευ­ρό των εργα­ζο­μέ­νων και του λαού της πυρό­πλη­κτης Βόρειας Εύβοιας απο­τε­λεί η μεγά­λη άνο­δος, όπου στον δήμο Μαντου­δί­ου — Λίμνης — Αγί­ας Αννας το ποσο­στό του Κόμ­μα­τος ξεπέ­ρα­σε το 13%, ενώ σημα­ντι­κή ήταν η άνο­δος και στον δήμο Ιστιαί­ας — Αιδηψού.

Ελπι­δο­φό­ρο μήνυ­μα, που σκορ­πά αισιο­δο­ξία, είναι και το απο­τέ­λε­σμα στον δήμο Χαλ­κι­δέ­ων, ιδιαί­τε­ρα μέσα στην πόλη της Χαλ­κί­δας, όπου σημειώ­θη­κε αύξη­ση πάνω από 2,5 μονά­δες σε σχέ­ση με τις εκλο­γές του 2019.

Αντί­στοι­χα αισιό­δο­ξα μηνύ­μα­τα έρχο­νται και από τη Βοιω­τία, τόσο στην βιο­μη­χα­νι­κή περιο­χή της Θήβας και των Οινο­φύ­των όσο και στην πόλη της Λιβα­δειάς, όπου το ψηφο­δέλ­τιο του ΚΚΕ ξεπέ­ρα­σε το 13,5%.
Κάθε προσ­δο­κία ξεπερ­νούν τα απο­τε­λέ­σμα­τα στη μονο­ε­δρι­κή της ορει­νής Ευρυ­τα­νί­ας, όπου σε από­λυ­τους αριθ­μούς οι ψήφοι του Κόμ­μα­τος σχε­δόν διπλα­σιά­στη­καν σε σχέ­ση με τις προη­γού­με­νες εκλο­γές, ενώ σημα­ντι­κή άνο­δος κατα­γρά­φε­ται και στη Φωκί­δα, δεύ­τε­ρη μονο­ε­δρι­κή της Στε­ρε­άς Ελλάδας.

Οι πρώτες διεθνείς αντιδράσεις

Στη μεγά­λη δια­φο­ρά της ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως και στο γεγο­νός ότι κατά πάσα πιθα­νό­τη­τα θα ακο­λου­θή­σουν και δεύ­τε­ρες βου­λευ­τι­κές εκλο­γές, εστί­α­ζαν στις αντα­πο­κρί­σεις τους τα περισ­σό­τε­ρα διε­θνή ειδη­σε­ο­γρα­φι­κή πρα­κτο­ρεία και ΜΜΕ.

 • Γερ­μα­νι­κά ΜΜΕ σημεί­ω­ναν ότι ο σχη­μα­τι­σμός κυβέρ­νη­σης δεν είναι εγγυ­η­μέ­νος και ότι το ΠΑΣΟΚ ενδέ­χε­ται να ανα­δει­χθεί σε ρυθ­μι­στή. «Παρά το ισχυ­ρό προ­βά­δι­σμά της, η ΝΔ δεν είναι σίγου­ρο ότι θα μπο­ρέ­σει να σχη­μα­τί­σει κυβερ­νη­τι­κό συνα­σπι­σμό, λόγω των αλλα­γών στον εκλο­γι­κό νόμο της χώρας», σημεί­ω­νε στις πρώ­τες αντα­πο­κρί­σεις του το Γερ­μα­νι­κό Πρα­κτο­ρείο (dpa), ενώ η εφη­με­ρί­δα «Munchner Merkur» ανέ­φε­ρε: «Βαρύ πλήγ­μα για την Αρι­στε­ρά του Τσί­πρα. Υπο­χω­ρεί ακό­μη περισ­σό­τε­ρο — Η ΝΔ προηγείται».
 • Πέρα από το προ­βά­δι­σμα της ΝΔ, η γαλ­λι­κή «Le Monde» ανα­δεί­κνυε στο ρεπορ­τάζ της επι­ση­μάν­σεις του Κυρ. Μητσο­τά­κη ότι στό­χος του είναι «μια χώρα πιο ισχυ­ρή, με έναν ρόλο σημα­ντι­κό στην Ευρώπη».
 • Το τουρ­κι­κό πρα­κτο­ρείο «Anadolu» μετέ­δι­δε ότι «τα μερι­κά επί­ση­μα απο­τε­λέ­σμα­τα δεί­χνουν τον πρω­θυ­πουρ­γό Μητσο­τά­κη σε τρο­χιά για μεγά­λη νίκη, το βασι­κό κόμ­μα της αντι­πο­λί­τευ­σης ΣΥΡΙΖΑ είχε χει­ρό­τε­ρη από την ανα­με­νό­με­νη επίδοση».
 • Το βρε­τα­νι­κό BBC ανέ­φε­ρε μετα­ξύ άλλων ότι οι δημο­σκο­πή­σεις υπο­τί­μη­σαν τη μεγά­λη δια­φο­ρά μετα­ξύ των δύο πρώ­των κομ­μά­των. Η επί­σης βρε­τα­νι­κή εφη­με­ρί­δα «Guardian» επι­ση­μαί­νει ότι η δια­φο­ρά των 20 μονά­δων από το δεύ­τε­ρο κόμ­μα, τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι κάτι που «παρα­τη­ρεί­ται σπά­νια» στην Ελλά­δα μετά το 1974.
 • Το αμε­ρι­κα­νι­κό δίκτυο «Bloomberg» εμφα­νί­στη­κε να ερμη­νεύ­ει το απο­τέ­λε­σμα των exit polls σαν ένδει­ξη ότι ψηφο­φό­ροι πεί­θο­νται «από την υπό­σχε­ση του Μητσο­τά­κη να αξιο­ποι­ή­σει μια από τις ταχύ­τε­ρες οικο­νο­μι­κές ανα­κάμ­ψεις της ΕΕ».
 • «Οσο καθυ­στε­ρεί η Ελλά­δα να σχη­μα­τί­σει κυβέρ­νη­ση, τόσο μεγα­λύ­τε­ρη θα είναι η αβε­βαιό­τη­τα που θα αντι­με­τω­πί­σει και στο χρη­μα­το­πι­στω­τι­κό και στο γεω­πο­λι­τι­κό μέτω­πο», ανέ­φε­ρε άρθρο του αμε­ρι­κα­νι­κού «Foreign Policy» με τίτλο «Οι εκλο­γές δεν θα τερ­μα­τί­σουν τα προ­βλή­μα­τα της Ελλάδας».

Στο μετα­ξύ, συγ­χαί­ρο­ντας τη ΝΔ για το εκλο­γι­κό απο­τέ­λε­σμα, το Ευρω­παϊ­κό Λαϊ­κό Κόμ­μα ανέ­φε­ρε ότι ο Κυρ. Μητσο­τά­κης επε­λέ­γη «ως εγγυ­η­τής της στα­θε­ρό­τη­τας και της ανά­πτυ­ξης». Ο δε Μ. Βέμπερ, επι­κε­φα­λής του ΕΛΚ, ισχυ­ρί­στη­κε ότι «η οικο­νο­μι­κή ανά­καμ­ψη είναι πραγ­μα­τι­κή και οι πολί­τες θέλουν αυτό να συνεχιστεί».

Από την πλευ­ρά των ΗΠΑ δίνε­ται το σήμα για κλι­μά­κω­ση των αντι­λαϊ­κών «διευ­θε­τή­σε­ων» ευρύ­τε­ρα στην περιο­χή, με βάση τα αμε­ρι­κα­νι­κά συμ­φέ­ρο­ντα. Ενδει­κτι­κές ήταν οι δηλώ­σεις του προ­έ­δρου της Επι­τρο­πής Εξω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων της αμε­ρι­κα­νι­κής Γερου­σί­ας, Ρ. Μενέ­ντεζ, ο οποί­ος — πριν την ολο­κλή­ρω­ση των εκλο­γών στην Ελλά­δα — κλη­θείς να απα­ντή­σει αν μετά τις εκλο­γές σε Ελλά­δα και Τουρ­κία οι δύο χώρες θα μπο­ρού­σαν να συζη­τή­σουν για να λύσουν τις δια­φο­ρές τους, είπε: «Είναι ελπί­δα μου ότι τα πράγ­μα­τα θα πάνε καλύ­τε­ρα (…) Είναι ελπί­δα μου πως πέρα από αυτές τις εκλο­γές υπάρ­χει μια κατα­νό­η­ση ότι η ειρή­νη και η ευη­με­ρία δεν έρχο­νται μέσα από τη δια­μά­χη, αλλά από την ειρή­νη και την ασφά­λεια. Ελπί­ζω ότι αυτή θα είναι η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα μετά τις εκλο­γές, όταν η ρητο­ρι­κή εξο­μα­λυν­θεί και υπάρ­ξει μια δια­φο­ρε­τι­κή στάση».

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες
από το σημε­ρι­νό _έκτακτο φύλ­λο του Ριζο­σπά­στη

#ΤΩΡΑ_ΚΚΕ
https://ekloges.kke.gr/

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο