Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΛΣΤΑΤ: Μειωμένος κατά 3,5% ο πληθυσμός της Ελλάδας

Στα 10.432.481 άτο­μα ανέρ­χε­ται ο πλη­θυ­σμός της Ελλά­δας, σύμ­φω­να με τα προ­σω­ρι­νά απο­τε­λέ­σμα­τα της «Απο­γρα­φής Πλη­θυ­σμού- Κατοι­κιών 2021».

Σύμ­φω­να με τον επι­κε­φα­λής της ΕΛΣΤΑΤ, Αθα­νά­σιο Θανό­που­λο, ο μόνι­μος πλη­θυ­σμός της χώρας είναι μειω­μέ­νος κατά 3,5% σε σύγκρι­ση με την απο­γρα­φή του 2011.

Σημειώ­νε­ται ότι η εφε­τι­νή απο­γρα­φή είναι και η πρώ­τη ψηφια­κή που πραγματοποιήθηκε.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο