Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΛΣΤΑΤ: Τιμές σοκ! 31% ακριβότερα τα λάδια, 12% τα φρούτα και 11% τα φαρμακευτικά προϊόντα

Την εκτί­να­ξη των τιμών βασι­κών ειδών κατα­νά­λω­σης με ανα­τι­μή­σεις και πάνω από 31% όπως π.χ. στα λάδια, κατα­γρά­φει η ΕΛΣΤΑΤ για τον πλη­θω­ρι­σμό του Νοέμ­βρη που σημεί­ω­σε αύξη­ση 3% σε σχέ­ση με τον Νοέμ­βρη του 2022, ενώ σε σχέ­ση με τον προη­γού­με­νο μήνα Οκτώ­βρη παρου­σί­α­σε αμυ­δρή μεί­ω­ση 0,4%.

Η καλ­πά­ζου­σα ακρί­βεια κατα­γρά­φε­ται κυρί­ως στη δια­τρο­φή φέρ­νο­ντας σε δύσκο­λη θέση τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά που ανα­γκά­ζο­νται να μειώ­νουν την κατα­νά­λω­ση βασι­κών ειδών διατροφής.

Από πέρυ­σι πωλούνται:

31,4% ακρι­βό­τε­ρα τα λάδια

13,3% ακρι­βό­τε­ρα το μεταλ­λι­κό νερό και οι χυμοί

11,8% ακρι­βό­τε­ρα τα φαρ­μα­κευ­τι­κά προϊόντα

12% ακρι­βό­τε­ρα τα φρούτα

10,8% ακρι­βό­τε­ρα τα λαχανικά.

5,1% πάνω τα ενοίκια.

Συνο­λι­κά, στο 9% είναι το ράλι των τιμών στην ομά­δα Δια­τρο­φή, δηλα­δή των ανα­τι­μή­σε­ων σε ψωμί και δημη­τρια­κά, κρέ­α­τα (γενι­κά), ψάρια (γενι­κά), γαλα­κτο­κο­μι­κά και αυγά, έλαια και λίπη, φρού­τα (γενι­κά), λαχα­νι­κά (γενι­κά), ζάχα­ρη — σοκο­λά­τες — γλυ­κά — παγω­τά, λοι­πά τρό­φι­μα, καφέ — κακάο — τσάι, μεταλ­λι­κό νερό, ανα­ψυ­κτι­κά — χυμούς φρούτων.

Ακο­λου­θούν με:

6,4% η ομά­δα Ένδυ­ση και υπό­δη­ση, λόγω αύξη­σης των τιμών στα είδη ένδυ­σης και υπόδησης.

5,5% η ομά­δα Υγεία, λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε φαρ­μα­κευ­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα, ιατρι­κές — οδο­ντια­τρι­κές και παραϊ­α­τρι­κές υπη­ρε­σί­ες, νοσο­κο­μεια­κή περίθαλψη.

4,7% στην ομά­δα Ξενο­δο­χεία — Καφέ — Εστια­τό­ρια, λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών στα εστια­τό­ρια ζαχα­ρο­πλα­στεία — καφε­νεία — κυλι­κεία. Μέρος της αύξη­σης αυτής αντι­σταθ­μί­στη­κε από τη μεί­ω­ση κυρί­ως των τιμών στα ξενο­δο­χεία — μοτέλ — πανδοχεία.

3,5% στην ομά­δα Εκπαί­δευ­ση, λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε δίδα­κτρα Προ­σχο­λι­κής και Πρω­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης, δίδα­κτρα Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης, δίδα­κτρα Τρι­το­βάθ­μιας Εκπαίδευσης.

Πηγή: 902.gr

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο