Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΛΣΤΑΤ _ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ: Με σπασμένα τα φρένα η ακρίβεια “σαρώνει” το πενιχρό λαϊκό εισόδημα

Τα βάσα­να των λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών εξαι­τί­ας της ακρί­βειας και της φορο­λε­η­λα­σί­ας από την πολι­τι­κή της Ευρω­παϊ­κής Ενω­σης και της κυβέρ­νη­σης απο­τυ­πώ­νο­νται για άλλον έναν μήνα στα στοι­χεία της Ελλη­νι­κής Στα­τι­στι­κής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τον πληθωρισμό.

Σύμ­φω­να λοι­πόν με αυτά, ο πλη­θω­ρι­σμός δια­μορ­φώ­θη­κε στο 3,1% τον Απρί­λιο από 3,2% τον Μάρ­τιο. Ωστό­σο, οι τιμές των τρο­φί­μων συνέ­χι­σαν το ράλι ανό­δου, με τον δεί­κτη τιμών δια­τρο­φής και μη αλκο­ο­λού­χων ποτών να αυξά­νε­ται στο 5,4% σε ετή­σια βάση από 5,3% τον Μάρτιο.

Οι μεγα­λύ­τε­ρες αυξή­σεις στα τρό­φι­μα σε ετή­σια βάση σημειώ­θη­καν: Στο λάδι (63,7%), στα φρού­τα (11,6%), στα ψάρια (10,6%) και στο ρύζι (8,5%). Κατά 12,5% αυξή­θη­καν οι τιμές των μεταλ­λι­κών νερών — ανα­ψυ­κτι­κών και χυμών. Σε άλλες κατη­γο­ρί­ες εκτός των τρο­φί­μων, το πετρέ­λαιο θέρ­μαν­σης αυξή­θη­κε κατά 6,3%, τα αερο­πο­ρι­κά εισι­τή­ρια κατά 15%, το πακέ­το δια­κο­πών που ήταν ήδη απλη­σί­α­στο, κατά 7,9%, ενώ τα εισι­τή­ρια σε κινη­μα­το­γρά­φο και θέα­τρο κατά 5%.

Κι ενώ αυτή είναι η κατά­στα­ση, η κυβέρ­νη­ση με αλχη­μεί­ες προ­σπα­θεί να παρου­σιά­σει μια εικο­νι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, κάνο­ντας λόγο ακό­μα και για μηδε­νι­κό πλη­θω­ρι­σμό που προ­κα­λεί­ται από τα μέτρα — καπα­μά που παίρ­νει και που στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα δεν έχουν κανέ­να αντίκρισμα.

ΕΛΣΤΑΤ Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 2024

Η αύξη­ση του πλη­θω­ρι­σμού σε σύγκρι­ση με τον αντί­στοι­χο Δεί­κτη του Απρι­λί­ου 2023 προ­ήλ­θε κυρί­ως από τις μετα­βο­λές στις ακό­λου­θες ομά­δες αγα­θών και υπηρεσιών:

  • 5,4% στην ομά­δα Δια­τρο­φή και μη αλκο­ο­λού­χα ποτά, λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: Ρύζι, κρέ­α­τα (γενι­κά), νωπά ψάρια, ελαιό­λα­δο, φρού­τα (γενι­κά), λαχα­νι­κά (γενι­κά), ζάχα­ρη — σοκο­λά­τες — γλυ­κά — παγω­τά, λοι­πά τρό­φι­μα, μεταλ­λι­κό νερό, ανα­ψυ­κτι­κά — χυμούς φρούτων.
  • 2,6% στην ομά­δα Αλκο­ο­λού­χα ποτά και καπνός, λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών στα αλκο­ο­λού­χα ποτά (μη σερβιριζόμενα).
  • 4% στην ομά­δα Ενδυ­ση και υπό­δη­ση, λόγω αύξη­σης των τιμών στα είδη ένδυ­σης και υπόδησης.
  • 0,1% στην ομά­δα Διαρ­κή αγα­θά — είδη νοι­κο­κυ­ριού και υπη­ρε­σί­ες, λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών στις οικια­κές υπη­ρε­σί­ες. Μέρος της αύξη­σης αυτής αντι­σταθ­μί­στη­κε από τη μεί­ω­ση κυρί­ως των τιμών στα είδη άμε­σης κατα­νά­λω­σης νοικοκυριού.
  • 3,6% στην ομά­δα Υγεία, λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: Φαρ­μα­κευ­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα, ιατρι­κές — οδο­ντια­τρι­κές και παραϊ­α­τρι­κές υπη­ρε­σί­ες, νοσο­κο­μεια­κή περίθαλψη.
  • 3,2% στην ομά­δα Μετα­φο­ρές, λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: Και­νούρ­για αυτο­κί­νη­τα, μετα­χει­ρι­σμέ­να αυτο­κί­νη­τα, ανταλ­λα­κτι­κά και αξε­σουάρ αυτο­κι­νή­του, καύ­σι­μα και λιπα­ντι­κά, συντή­ρη­ση και επι­σκευή εξο­πλι­σμού προ­σω­πι­κής μετα­φο­ράς, εισι­τή­ρια μετα­φο­ράς επι­βα­τών με αεροπλάνο.
  • 2,1% στην ομά­δα Ανα­ψυ­χή — Πολι­τι­στι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες, λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: Εξο­πλι­σμό επε­ξερ­γα­σί­ας πλη­ρο­φο­ριών, μικρά είδη ανα­ψυ­χής — άνθη — κατοι­κί­δια ζώα, κινη­μα­το­γρά­φους — θέα­τρα, εφη­με­ρί­δες — βιβλία και χαρ­τι­κά είδη, πακέ­το δια­κο­πών. Μέρος της αύξη­σης αυτής αντι­σταθ­μί­στη­κε από τη μεί­ω­ση κυρί­ως των τιμών στα διαρ­κή αγα­θά ανα­ψυ­χής και πολιτισμού.
  • 3,5% στην ομά­δα Εκπαί­δευ­ση, λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: Δίδα­κτρα προ­σχο­λι­κής και πρω­το­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης, δίδα­κτρα δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης, δίδα­κτρα τρι­το­βάθ­μιας εκπαίδευσης.
  • 5,2% στην ομά­δα Ξενο­δο­χεία — Καφέ — Εστια­τό­ρια, λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: Εστια­τό­ρια — ζαχα­ρο­πλα­στεία — καφε­νεία, κυλι­κεία, ξενο­δο­χεία — μοτέλ — πανδοχεία.
  • 2,3% στην ομά­δα Αλλα αγα­θά και υπη­ρε­σί­ες, λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: Κομ­μω­τή­ρια και κατα­στή­μα­τα προ­σω­πι­κής φρο­ντί­δας, ασφά­λι­στρα υγεί­ας, ασφά­λι­στρα οχη­μά­των. Μέρος της αύξη­σης αυτής αντι­σταθ­μί­στη­κε από τη μεί­ω­ση κυρί­ως των τιμών στα άλλα είδη ατο­μι­κής φροντίδας.

Σε σύγκρι­ση με τον Μάρ­τιο, αυξη­μέ­νες ήταν οι τιμές στο αρνί — κατσί­κι κατά 6,2% και στα δια­τη­ρη­μέ­να ή επε­ξερ­γα­σμέ­να λαχα­νι­κά κατά 5%, ενώ μειω­μέ­νες ήταν οι τιμές στα αυγά (4,5%), στα νωπά φρού­τα (1,8%) και στο ψωμί (1,8%). Μεγά­λη αύξη­ση 14,5% σημεί­ω­σαν οι τιμές των ξενοδοχείων.

Και ενώ αυτή είναι η κατά­στα­ση που βιώ­νουν τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά, η κυβέρ­νη­ση παρου­σί­α­σε χτες σχέ­διο νόμου για το νέο Ανα­πτυ­ξια­κό Πρό­γραμ­μα Δημο­σί­ων Επεν­δύ­σε­ων σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου του υπουρ­γού Εθνι­κής Οικο­νο­μί­ας και Οικο­νο­μι­κών Κωστή Χατζη­δά­κη και του ανα­πλη­ρω­τή υπουρ­γού Νίκου Παπα­θα­νά­ση.

Σύμ­φω­να με το σχέ­διο που θα είναι η χαρά των επεν­δυ­τών, προ­βλέ­πο­νται η επι­τά­χυν­ση της υλο­ποί­η­σης των έργων που χρη­μα­το­δο­τού­νται από εθνι­κούς και ευρω­παϊ­κούς πόρους, η έγκαι­ρη δια­σφά­λι­ση της χρη­μα­το­δό­τη­σής τους και η περαι­τέ­ρω μεί­ω­ση της γρα­φειο­κρα­τί­ας. Πρό­κει­ται για πακέ­τα από ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανά­καμ­ψης που, όπως επι­τάσ­σει η …ευρω­παϊ­κή κανο­νι­κό­τη­τα, θα πάνε στα ταμεία των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων με προ­τε­ραιό­τη­τα έργα που θα φέρ­νουν κέρ­δη. Ακό­μα και τα έργα υπο­δο­μής που εξαγ­γέλ­θη­καν και προ­βλέ­πε­ται να γίνουν, είναι έργα υπο­ταγ­μέ­να όχι στις ανά­γκες για ολο­κλη­ρω­μέ­νη προ­στα­σία αλλά στη λογι­κή του κόστους — οφέλους.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης
Φωτο: Ατέχνως

Ακολουθήστε το Ατέχνως σε
Google News, Facebook _ Twitter

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο