Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΛΣ: 300 δωρεάν θέσεις για ανέργους στη γενική δοκιμή της όπερας «Λουτσία ντι Λαμμερμούρ»

Η Εθνι­κή Λυρι­κή Σκη­νή προ­σφέ­ρει 300 δωρε­άν θέσεις σε ανέρ­γους στη γενι­κή δοκι­μή της όπε­ρας του Γκα­ε­τά­νο Ντο­νι­τσέτ­τι, Λου­τσία ντι Λαμ­μερ­μούρ, την Τρί­τη 13 Μαρ­τί­ου, στις 19:00, στην Αίθου­σα Σταύ­ρος Νιάρ­χος της ΕΛΣ, στο Κέντρο Πολι­τι­σμού Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρχος.

Ένα από τα αρι­στουρ­γή­μα­τα του ρομα­ντι­κού μπελ κάντο, η Λου­τσία ντι Λαμ­μερ­μούρ του Γκα­ε­τά­νο Ντο­νι­τσέτ­τι, επι­στρέ­φει στην Εθνι­κή Λυρι­κή Σκη­νή μετά από 37 χρό­νια, στην πρώ­τη συμπα­ρα­γω­γή της με τη Βασι­λι­κή Όπε­ρα του Λονδίνου.

Από τις 14 Μαρ­τί­ου 2018 και για οκτώ παρα­στά­σεις η εντυ­πω­σια­κή Λου­τσία, που «τάρα­ξε» τα νερά στο Λον­δί­νο, ανε­βαί­νει στην πολυ­συ­ζη­τη­μέ­νη σκη­νο­θε­σία της Κέι­τι Μίτσελ και σε μου­σι­κή διεύ­θυν­ση Γιώρ­γου Πέτρου και Ζωής Τσό­κα­νου, με δωρεά από το Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρχος.

Η δια­νο­μή των δωρε­άν εισι­τη­ρί­ων για τη γενι­κή δοκι­μή ‑με την επί­δει­ξη δελ­τί­ου-βεβαί­ω­σης ανερ­γί­ας και δελ­τί­ου ταυ­τό­τη­τας- θα γίνει στο εκδο­τή­ριο της Ticket Services (Πανε­πι­στη­μί­ου 39, εντός Στο­άς Πεσμα­ζό­γλου), τη Δευ­τέ­ρα 12 Μαρ­τί­ου, από τις 12:00 έως τις 15:00. Σημειώ­νε­ται, ότι ο κάθε κάτο­χος δελ­τί­ου-βεβαί­ω­σης ανερ­γί­ας μπο­ρεί να πάρει έως και δύο εισι­τή­ρια. Πλη­ρο­φο­ρί­ες: 213 0885700.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο