Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΛΤΑ: Πιθανές καθυστερήσεις συντάξεων σε 16 περιοχές της χώρας

  Για καθυ­στε­ρή­σεις στην κατα­βο­λή συντά­ξε­ων σε 16 περιο­χές της χώρας προει­δο­ποιούν τα ΕΛΤΑ, λόγω τεχνι­κής βλά­βης στο περι­βάλ­λον υπο­στή­ρι­ξης των μηχα­νο­γρα­φι­κών εφαρ­μο­γών γρα­φεί­ων παρα­κα­τα­θη­κών στην περιφέρεια.

Ειδι­κό­τε­ρα, τα Ελλη­νι­κά Ταχυ­δρο­μεία ενη­με­ρώ­νουν ότι κατό­πιν ειδο­ποί­η­σης που έλα­βαν από το Ταμείο Παρα­κα­τα­θη­κών και Δανεί­ων, ανα­φο­ρι­κά με τεχνι­κή βλά­βη στο περι­βάλ­λον υπο­στή­ρι­ξης των μηχα­νο­γρα­φι­κών εφαρ­μο­γών γρα­φεί­ων παρα­κα­τα­θη­κών στην περι­φέ­ρεια, σημειώ­θη­κε καθυ­στέ­ρη­ση στην προ­ώ­θη­ση προς τα ΕΛΤΑ των αιτη­θέ­ντων χρη­μα­τι­κών ποσών συντά­ξε­ων για 16 περιο­χές της χώρας η οποία καθυ­στέ­ρη­ση ενδέ­χε­ται να έχει ως επί­πτω­ση την χρο­νι­κή καθυ­στέ­ρη­ση στην κατα­βο­λή των συντάξεων.

Οι περιο­χές που πιθα­νόν να επη­ρε­α­στούν είναι: Αρτα, Έδεσ­σα, Καβά­λα, Καλα­μά­τα, Καρ­δί­τσα, Καρ­πε­νή­σι, Καρ­πε­νή­σι, Κιλ­κίς, Κοζά­νη, Κόριν­θος, Λάρι­σα, Μεσο­λόγ­γι, Πρέ­βε­ζα, Σύρος, Τρί­κα­λα και Χαλκίδα

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο