Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελ. Βαγενάς για ελληνοτουρκικά, έξαρση εθνικισμού στα Βαλκάνια και διπλωματική κρίση Ολλανδίας — Τουρκίας

Οι λαοί να γυρίσουν την πλάτη στον εθνικισμό και να παλέψουν για τα πραγματικά συμφέροντά τους

Μιλή­σα­με στην εκπο­μπή ΑΤΕΧΝΩΣ της ΕΡΤopen με τον Ελι­σαίο Βαγε­νά, μέλος της ΚΕ και υπεύ­θυ­νο του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του ΚΚΕ, για τις ελλη­νο­τουρ­κι­κές σχέ­σεις, τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς αντα­γω­νι­σμούς στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή, τον ανα­βρα­σμό και την έξαρ­ση του εθνι­κι­σμού στα Βαλ­κά­νια καθώς επί­σης και για την διπλω­μα­τι­κή κρί­ση μετα­ξύ Τουρ­κί­ας και Ολλανδίας.

Όπως είπε ο κ. Βαγε­νάς «Οι ελλη­νο­τουρ­κι­κές σχέ­σεις είναι ένα κομ­μά­τι του συνο­λι­κό­τε­ρου παζλ της περιο­χής της Ανα­το­λι­κής Μεσο­γεί­ου και των Βαλ­κα­νί­ων, στις οποί­ες σημειώ­νο­νται σημα­ντι­κές εξε­λί­ξεις και όξυν­ση των αντι­θέ­σε­ων ανά­με­σα σε ισχυ­ρά συμφέροντα

Σημειώ­νο­ντας ότι η κυβερ­νη­τι­κή τακτι­κή της καλ­λιέρ­γειας εφη­συ­χα­σμού, αλλά και των λεο­ντα­ρι­σμών απο­σκο­πεί στον απο­προ­σα­να­το­λι­σμό του λαού, αλλά και στη διά­δο­ση της εθνι­κι­στι­κής σύγ­χυ­σης, σημεί­ω­σε ότι τόσο ο ελλη­νι­κός λαός, όσο και οι λαοί των Βαλ­κα­νί­ων, της Τουρ­κί­ας και της ευρύ­τε­ρης περιο­χής πρέ­πει να γυρί­σουν την πλά­τη τους στον εθνι­κι­σμό και το μεγα­λοϊ­δε­α­τι­σμό και να παλέ­ψουν για τα πραγ­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντά τους» (902.gr).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο