Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ελ. Βενιζέλος»: Αίσιο τέλος με το αεροσκάφος της Emirates — Δεν βρέθηκε ύποπτος

Συνο­δεία δύο μαχη­τι­κών F‑16, προ­σγειώ­θη­κε στο αερο­δρό­μιο «Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος» το αερο­σκά­φος της Emirates που πραγ­μα­το­ποιού­σε την πτή­ση  ΕΚ 209 με  προ­ο­ρι­σμό τη Νέα Υόρ­κη καθώς υπήρ­ξε πλη­ρο­φο­ρία από τη CIA για «ύπο­πτο επι­βά­τη» αρα­βι­κής καταγωγής.

Το αερο­σκά­φος με 228 επι­βά­τες και 18μελές πλή­ρω­μα, οδη­γή­θη­κε σε σημείο στην πίστα του αερο­δρο­μί­ου όπου απο­βι­βά­στη­καν οι επι­βά­τες, οι οποί­οι αργό­τε­ρα ελέγ­χθη­καν απο την αστυ­νο­μία και την αντιτρομοκρατική.

Να σημειω­θεί ότι το Boeing 777, άλλα­ξε δια­δρο­μή και πήγαι­νε μόνον πάνω από τη θάλασ­σα, απο­φεύ­γο­ντας να πετά­ξει πάνω από τη στεριά.

«Από το Αρχη­γείο της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας ανα­κοι­νώ­νε­ται ότι, στο πλαί­σιο διε­ρεύ­νη­σης πλη­ρο­φο­ρια­κών στοι­χεί­ων, σχε­τι­κά με ύπαρ­ξη ύπο­πτου ατό­μου σε μία από τις δύο πτή­σεις γνω­στής εται­ρεί­ας που ανα­χω­ρού­σαν απο­γευ­μα­τι­νές ώρες σήμε­ρα (10–11-2022), από τον Διε­θνή Αερο­λι­μέ­να Αθη­νών «Ελ. Βενι­ζέ­λος», δόθη­κε η εντο­λή για την επι­στρο­φή της μίας πτή­σης και την μη ανα­χώ­ρη­ση της έτε­ρης, μετά από από­φα­ση της Επι­τρο­πής Ασφά­λειας Αερολιμένα.

Ακο­λού­θως, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε έλεγ­χος στο σύνο­λο των επι­βα­τών, καθώς και στα αερο­σκά­φη από υπη­ρε­σί­ες της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας, χωρίς να εντο­πι­στεί το άτο­μο το οποίο αφο­ρού­σε η πλη­ρο­φο­ρία ή οτι­δή­πο­τε άλλο ύπο­πτο», τονί­ζει η ΕΛ.ΑΣ σε ανα­κοί­νω­σή της.

Τι είχε συμβεί

Σύμ­φω­να με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες που δόθη­καν στη δημο­σιό­τη­τα, η CIA ειδο­ποί­η­σε τις ελλη­νι­κές αρχές, για ύπο­πτο επι­βά­τη σε μία από τις δύο πτή­σεις της Εmirates που ανα­χω­ρούν από την Αθήνα.

Η πτή­ση ΕΚ210 με προ­ο­ρι­σμό το Ντου­μπάι δεν πρό­λα­βε να απο­γειω­θεί και ενώ το Boeing 777 βρι­σκό­ταν σε δια­δι­κα­σία τρο­χο­δρό­μη­σης πήρε εντο­λή να επι­στρέ­ψει πίσω.

Η πτή­ση ΕΚ 209 με προ­ο­ρι­σμό τη Νέα Υόρ­κη είχε ήδη απο­γειω­θεί και βρι­σκό­ταν πάνω από την Ιτα­λία. Ο πιλό­τος ειδο­ποι­ή­θη­κε να προ­σγειω­θεί άμε­σα, αλλά ούτε η Γαλ­λία, ούτε η Ιτα­λία δέχτη­καν να προ­σγειω­θεί σε κάποιο από τα αερο­δρό­μιά τους κι έτσι το αερο­σκά­φος επέ­στρε­ψε στην Αθή­να. Μόλις το αερο­σκά­φος μπή­κε στο ελλη­νι­κό FIR, τέθη­κε υπό την συνο­δεία δύο μαχη­τι­κών F‑16 της Πολε­μι­κής Αεροπορίας.

Οι επι­βά­τες της πτή­σης που δεν απο­γειώ­θη­κε, υπο­βλή­θη­καν σε εξο­νυ­χι­στι­κό έλεγ­χο από την αντι­τρο­μο­κρα­τι­κή και την αστυ­νο­μία, χωρίς να βρε­θεί κάτι ύπο­πτο. Ωστό­σο, οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις παρέ­μει­ναν στο σημείο, ώστε να γίνει έλεγ­χος και στο δεύ­τε­ρο αεροσκάφος.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο