Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Εμένα μου το ΄παν τα πουλιά»

Οι εκδό­σεις Εντύ­ποις παρου­σιά­ζουν το βιβλίο της Γεωρ­γί­ας Καλαμποκά

Εμένα μου το ΄παν τα πουλιά

Στο Polis Art Café
Πεσμα­ζό­γλου 5, Αίθριο Στο­άς Βιβλίου
Την Δευ­τέ­ρα 29 Οκτω­βρί­ου 2018 και ώρα 19.30

Θα μιλή­σουν:

Γιού­λη Χρο­νο­πού­λου: Φιλό­λο­γος, Συντο­νί­στρια Εκπαι­δευ­τι­κού Έργου
Κική Σακ­κά: Ιστο­ρι­κός, Συντο­νί­στρια Εκπαι­δευ­τι­κού Έργου
Ηρα­κλής Κακα­βά­νης: Δημο­σιο­γρά­φος, Συγ­γρα­φέ­ας, Περιο­δι­κό ΑΤΕΧΝΩΣ
Διαβάζουν:
Ματιά­να Λαγκα­δια­νού, Φιλόλογος
Εύη Τσά­φου, Ηθοποιός
Μου­σι­κή: Αλέ­ξαν­δρος Μητσέλος

Το βιβλίο είναι μυθ-ιστο­ρία. Δια­τρέ­χει την Ιστο­ρία της Ελλά­δας από τον πόλε­μο του 1912, την Κατο­χή, την Αντί­στα­ση, τον Εμφύ­λιο αλλά και τα στοι­χειω­μέ­να μετεμ­φυ­λια­κά χρό­νια έως και τη Μετα­πο­λί­τευ­ση. Είναι βασι­σμέ­νο σε συνε­ντεύ­ξεις γυναι­κών που φυλα­κί­στη­καν στις Φυλα­κές Ανη­λί­κων Κηφι­σιάς, στις Φυλα­κές Αβέ­ρωφ ή εξο­ρί­στη­καν στο Τρί­κε­ρι. Μύθοι και θρύ­λοι του λαού μας καθώς και το δημο­τι­κό μας τρα­γού­δι συν­δέ­ο­νται με το Έπος και την Αρχαία Τρα­γω­δία. Το βιβλίο έχει και γλωσ­σι­κό ενδια­φέ­ρον καθώς, με όχη­μα τη γνή­σια λαϊ­κή γλώσ­σα, τη ντο­πιο­λα­λιά, τον ποι­η­τι­κό λόγο η συγ­γρα­φέ­ας με μια στι­βα­ρή αφή­γη­ση μας οδη­γεί χωρίς ανά­σα έως την Έξο­δο και την Κάθαρση. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο