Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εμβολιάστηκε ο Δ. Κουτσούμπας

Στον «Ευαγ­γε­λι­σμό» εμβο­λιά­στη­κε σήμε­ρα ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας. Κατά την άφι­ξή του, συνα­ντή­θη­κε με εργα­ζό­με­νους του νοσο­κο­μεί­ου, που απαι­τούν μέτρα θωρά­κι­σης του συστή­μα­τος υγείας.

Κατά την άφι­ξή του ο κ. Κου­τσού­μπας έγι­νε δεκτός από τον υπουρ­γό Υγεί­ας, τον Διοι­κη­τή του νοσο­κο­μεί­ου και τον πρό­ε­δρο του Σωμα­τεί­ου των εργα­ζό­με­νων Ηλία Σιώρα.

«Κάτω από τις μάσκες έχου­με φωνή» έγρα­φαν οι πικέ­τες που κρα­τού­σαν οι εργα­ζό­με­νοι που διεκ­δι­κούν μαζι­κές προ­σλή­ψεις, ατο­μι­κά μέσα προ­στα­σί­ας και πλή­ρη επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα υγείας.

«Ο πικρός βίος του Μαξ Χάβε­λα­αρ, Μια ιστο­ρία εκμε­τάλ­λευ­σης στις αποι­κί­ες καφέ»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο