Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εμβολιασμένοι ο Χίτλερ και ο Μίκυ Μάους

Όσο δυσκο­λό­τε­ρη γίνε­ται η ζωή για ανεμ­βο­λί­α­στους τόσο αυξά­νο­νται τα κίνη­τρα έκδο­σης πλα­στού πιστο­ποι­η­τι­κού. Η δια­δι­κα­σία θεω­ρεί­ται παι­χνι­δά­κι. Ακό­μα και σήμερα.

Τους τελευ­ταί­ους μήνες ευρω­παϊ­κές διω­κτι­κές αρχές έχουν εξαρ­θρώ­σει πλή­θος δίκτυα πλα­στο­γρά­φη­σης πιστο­ποι­η­τι­κών εμβο­λια­σμού, τα οποία απο­δει­κνύ­ουν ότι ο ιδιο­κτή­της τους έχει αναρ­ρώ­σει, εμβο­λια­στεί ή έχει βρε­θεί αρνη­τι­κός σε τεστ. Ακόμα και σήμε­ρα ωστό­σο είναι παι­χνι­δά­κι να προ­μη­θευ­θεί κάποιος ένα πιστο­ποι­η­τι­κό χωρίς να μπει στον κόπο να εμβο­λια­στεί. Οι αστυ­νο­μι­κές αρχές κατα­γρά­φουν πάντως αύξη­ση των κατα­σχε­μέ­νων παρά­νο­μων πιστοποιητικών.

Τον περα­σμέ­νο μήνα πλα­στά πιστο­ποι­η­τι­κά εμβο­λια­σμού έκα­ναν πρω­το­σέ­λι­δα στην Ευρώ­πη, μιας και εκδό­θη­καν για τον Αδόλ­φο Χίτλερ, ο οποί­ος παρε­μπι­πτό­ντως ήταν γεν­νη­μέ­νος την 1η Ιανουα­ρί­ου 1990, τον Μπομπ Σφουγ­γα­ρά­κη και τον Μίκυ Μάους. «Δεν απο­κλεί­ε­ται οι πλα­στο­γρά­φοι να εξέ­δω­σαν τα πιστο­ποι­η­τι­κά για να απο­δεί­ξουν σε εν δυνά­μει πελά­τες ότι είναι σε θέση να πιστο­ποι­ή­σουν τον εμβο­λια­σμό στο όνο­μα οποιου­δή­πο­τε», εκτι­μά ο Χάνο Μπεκ, ο οποί­ος ερευ­νά την υπό­θε­ση για λογα­ρια­σμό της ειδη­σε­ο­γρα­φι­κής πλατ­φόρ­μας golem.de.

Στη Βόρεια Μακεδονία εκδόθηκαν τα περισσότερα πλαστά πιστοποιητικά

Για τον Ματί­ας Μαρξ η εξέ­λι­ξη αυτή ήταν απο­λύ­τως προ­βλέ­ψι­μη: «Με εκπλήσ­σει η έκπλη­ξη με την οποία αντι­με­τω­πί­ζο­νται σήμε­ρα οι ευρέ­ως δια­δε­δο­μέ­νες πλα­στο­γρα­φή­σεις», δηλώ­νει στην DW. Ο Ματί­ας Μαρξ είναι μέλος της ομά­δας ειδι­κών σε ζητή­μα­τα χάκερ και δια­δι­κτύ­ου Chaos Computer Club (CCC) καθώς και ένας από τους συντά­κτες εμπει­ρο­γνω­μο­σύ­νης για την επι­τρο­πή ζητη­μά­των υγεί­ας του γερ­μα­νι­κού κοι­νο­βου­λί­ου σχε­τι­κά με τους κιν­δύ­νους πλα­στο­γρά­φη­σης του πιστο­ποι­η­τι­κού εμβο­λια­σμού. Λίγο πριν την εισα­γω­γή του λεγό­με­νου πρά­σι­νου πάσου στη Γερ­μα­νία το Chaos Computer Club προει­δο­ποιού­σε τον Μάιο τους γερ­μα­νούς βου­λευ­τές πως η ψηφια­κή κρυ­πτο­γρά­φη­ση του πιστο­ποι­η­τι­κού δεν δια­σφα­λί­ζει το αδιά­βλη­το της όλης διαδικασίας.

Σύμ­φω­να με τις έρευ­νες του Χάνο Μπεκ για το golem.de τα περισ­σό­τε­ρα πλα­στά πιστο­ποι­η­τι­κά εκδό­θη­καν από το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας, του οποί­ου τα πιστο­ποι­η­τι­κά έχουν ισχύ και εντός ΕΕ. Ο γερ­μα­νός ειδι­κός δια­πί­στω­σε ότι παράλ­λη­λα κυκλο­φο­ρούν πολ­λά πλα­στά πιστο­ποι­η­τι­κά εμβο­λια­σμού που εκδό­θη­καν σε χώρες-μέλη της ΕΕ όπως η Γερ­μα­νία, η Γαλ­λία, η Ιτα­λία και η Πολω­νία. Τα περισ­σό­τε­ρα πιστο­ποι­η­τι­κά εκδό­θη­καν από επί­ση­μες ιστο­σε­λί­δες, στις οποί­ες είχαν νόμι­μα πρό­σβα­ση εξου­σιο­δο­τη­μέ­νοι φαρ­μα­κο­ποιοί και υπάλ­λη­λοι νοσο­κο­μεί­ων. Στη Γερ­μα­νία για παρά­δειγ­μα τα πιστο­ποι­η­τι­κά εκδί­δει το επι­δη­μιο­λο­γι­κό ινστι­τού­το Ρόμπερτ Κοχ (RKI).

Όπως όμως λέει ο Ματί­ας Μαρξ στην DW «υπάρ­χουν δυστυ­χώς αντιεμ­βο­λια­στές φαρ­μα­κο­ποιοί και για­τροί, οι οποί­οι εκδί­δουν πλα­στά πιστο­ποι­η­τι­κά δια­σφα­λί­ζο­ντας παράλ­λη­λα ένα επι­πλέ­ον εισό­δη­μα». Ενδει­κτι­κό ότι τέλη Οκτω­βρί­ου η βαυα­ρι­κή αστυ­νο­μία πραγ­μα­το­ποί­η­σε έφο­δο σε φαρ­μα­κείο για την εξάρ­θρω­ση δικτύ­ου πλα­στο­γρά­φων εμβολιασμού.

Η Γερμανία δεν προχωρά στην ακύρωση των πλαστών πιστοποιητικών

«Όσο αυστη­ρό­τε­ροι γίνο­νται οι κανό­νες για τους ανεμ­βο­λί­α­στους, τόσο αυξά­νο­νται τα κίνη­τρα για την προ­μή­θεια ενός πλα­στο­γρα­φη­μέ­νου πιστο­ποι­η­τι­κού και προ­κύ­πτει η ανά­λο­γη προ­σφο­ρά», προ­σθέ­τει το μέλος του CCC. Είναι γεγο­νός ότι τα κίνη­τρα για τους ανεμ­βο­λί­α­στους αυξά­νο­νται στα­θε­ρά. Από τα τέλη Αυγού­στου στη Γερ­μα­νία το γρή­γο­ρο αντι­γο­νι­δια­κό τεστ έχει ισχύ μόλις 24 ώρες αντί για 48 ώρες. Στην Ιτα­λία δεν επι­τρέ­πε­ται πια η είσο­δος στο χώρο εργα­σί­ας χωρίς το απα­ραί­τη­το πρά­σι­νο πάσο. Ενώ στη Γαλ­λία, υπάλ­λη­λοι στον τομέα της υγεί­ας, την πυρο­σβε­στι­κή και την αστυ­νο­μία, επι­τρέ­πε­ται να εργά­ζο­νται μόνο εμβο­λια­σμέ­νοι, ενώ οι ανεμ­βο­λί­α­στοι τίθε­νται εκτός υπη­ρε­σί­ας δίχως να πληρώνονται.

Στην Ιτα­λία οι αρχές έχουν προ­χω­ρή­σει στην ακύ­ρω­ση πλα­στών πιστο­ποι­η­τι­κών. Σύμ­φω­να με το γερ­μα­νι­κό Υπουρ­γείο Υγεί­ας κάτι παρό­μοιο είναι εφι­κτό και στη Γερ­μα­νία. Σε ερώ­τη­ση της DW ωστό­σο το αρμό­διο υπουρ­γείο δεν θέλη­σε να πάρει θέση για­τί δεν λαμ­βά­νει μέτρα στο πρό­τυ­πο της Ιτα­λί­ας. Ακό­μα και σήμε­ρα πλα­στά πιστο­ποι­η­τι­κά μπο­ρούν ακό­μα να μετα­φορ­τω­θούν στην επί­ση­μη εφαρ­μο­γή CovPassCheck. «Ένα κεντρι­κό μητρώο εμβο­λια­σμών θα πρό­σφε­ρε πολ­λές δυνα­τό­τη­τες επα­λή­θευ­σης, λέει τέλος ο Ματί­ας Μαρξ: «Αλλά αυτό ενέ­χει σημα­ντι­κά προ­βλή­μα­τα προ­στα­σί­ας δεδομένων».

Πηγή: Deutsche Welle

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο