Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εμβολιασμένο σύμφωνα με τις Αρχές το 8χρονο παιδάκι στο οποίο ανιχνεύθηκε διφθερίτιδα

Και τις πέντε δόσεις του εμβο­λί­ου για τη διφθε­ρί­τι­δα είχε λάβει ο 8χρονος που κατέ­λη­ξε στις 26 Νοέμ­βρη στο Νοσο­κο­μείο «Αγλ. Κυρια­κού», σύμ­φω­να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το παι­δί φιλο­ξε­νού­νταν σε κρα­τι­κή δομή όπου και εμβο­λιά­στη­κε και στη συνέ­χεια ζού­σε σε ανά­δο­χη οικογένεια.

Για τα ακρι­βή αίτια θανά­του του παι­διού έχουν στα­λεί δείγ­μα­τα για καλ­λιέρ­γεια στην Αγγλία και τα απο­τε­λέ­σμα­τα ανα­μέ­νο­νται τις επό­με­νες ημέρες.

Πιθα­νή αιτία θανά­του του 8χρονου ανα­φέ­ρε­ται η οξεία λοί­μω­ξη του ανα­πνευ­στι­κού, πνευ­μο­νι­κή υπέρ­τα­ση και πνευ­μο­νι­κό οίδη­μα, σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της διοί­κη­σης του Νοσο­κο­μεί­ου Παί­δων «Αγλ. Κυρια­κού». Όπως ανα­φέ­ρε­ται στην ανα­κοί­νω­ση, μία μέρα μετά, στις 27 Νοέμ­βρη, από την καλ­λιέρ­γεια εισα­γω­γής του βρογ­χι­κού εκκρί­μα­τος απο­μο­νώ­θη­κε κορυ­νο­βα­κτη­ρί­διο της διφθε­ρί­τι­δας (Corinebacterium dipheriae).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο