Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εμβολιασμοί έναντι της ιλαράς στους παιδικούς πληθυσμούς των Ρομά

Στο πλαί­σιο των δρά­σε­ων του ΕΟΔΥ για την πρό­λη­ψη εμφά­νι­σης αλλά και μη δια­σπο­ράς κρου­σμά­των ιλα­ράς, κλι­μά­κια του Οργα­νι­σμού, με τη συμ­με­το­χή των Κινη­τών Ομά­δων Υγεί­ας (ΚΟΜΥ), ξεκί­νη­σαν από τις 12 Μαρ­τί­ου, να εμβο­λιά­ζουν μαζι­κά κατά της ιλα­ράς — ερυ­θράς — παρω­τί­τι­δας τον παι­δι­κό πλη­θυ­σμό, ηλι­κί­ας 1–14 χρό­νων, σε οικι­σμούς Ρομά εντός των διοι­κη­τι­κών ορί­ων της 6ης Υγειο­νο­μι­κής Περι­φέ­ρειας (Πελο­πον­νή­σου, Ιονί­ων Νήσων, Ηπεί­ρου και Δυτι­κής Ελλάδας).
Η έναρ­ξη των εμβο­λια­σμών στις συγκε­κρι­μέ­νες περιο­χές βασί­στη­κε στα επι­δη­μιο­λο­γι­κά δεδο­μέ­να για την εμβο­λια­στι­κή κάλυ­ψη κατά της ιλαράς.
Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι στον ΕΟΔΥ, ήδη από το Φεβρουά­ριο 2024, με από­φα­ση της ανα­πλη­ρώ­τριας υπουρ­γού Υγεί­ας, Ειρή­νης Αγα­πη­δά­κη και πρω­το­βου­λία του προ­έ­δρου ΕΟΔΥ, Χρή­στου Χατζη­χρι­στο­δού­λου έχει συστα­θεί ομά­δα εργα­σί­ας για την ιλα­ρά, υπό το συντο­νι­σμό της καθη­γή­τριας Παι­δια­τρι­κής Λοι­μω­ξιο­λο­γί­ας και αν. μέλους ΔΣ ΕΟΔΥ, Βάνας Παπαευαγγέλου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο