Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εμβόλιο για Covid-19: Στο 95% η αποτελεσματικότητα του σύμφωνα με Biontech-Pfizer

Το 95% φθά­νει η απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα του εμβο­λί­ου που ανα­πτύσ­σει η γερ­μα­νι­κή εται­ρία βιο­τε­χνο­λο­γί­ας Biontech σε συνερ­γα­σία με την φαρ­μα­κο­βιο­μη­χα­νία Pfizer, ενώ προ­φυ­λάσ­σει ιδιαί­τε­ρα τα άτο­μα μεγα­λύ­τε­ρης ηλι­κί­ας, ανα­κοί­νω­σαν νωρί­τε­ρα σήμε­ρα οι δύο εται­ρί­ες, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι ανα­μέ­νουν «εντός των ημε­ρών» την έγκρι­ση της αμε­ρι­κα­νι­κής ομο­σπον­δια­κής Υπη­ρε­σί­ας Τρο­φί­μων και Φαρ­μά­κων (FDA).

Οι δύο εται­ρί­ες είχαν αρχι­κά ανα­κοι­νώ­σει απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα «άνω του 90%», ενώ οι μόνες σοβα­ρές παρε­νέρ­γειες αφο­ρού­σαν το 2% των ανθρώ­πων που συμ­με­τέ­χουν στην έρευ­να και ανέ­φε­ραν κόπω­ση και πονο­κέ­φα­λο. Τα άτο­μα μεγα­λύ­τε­ρης ηλι­κί­ας ανέ­φε­ραν μάλι­στα σπα­νιό­τε­ρα και πιο περιο­ρι­σμέ­νες παρε­νέρ­γειες από ό,τι τα νεα­ρό­τε­ρα, σύμ­φω­να με τις ανα­κοι­νώ­σεις των Biontech και Pfizer.

Την  ίδια ώρα στην Γερ­μα­νία συνε­χί­ζε­ται η αντι­πα­ρά­θε­ση σχε­τι­κά με το εμβό­λιο και τον κίν­δυ­νο σοβα­ρών παρε­νερ­γειών. Σε συνέ­ντευ­ξή του στην «Neue Osnabruecker Zeitung» ο Κλά­ους Τσί­του­τσεκ, Πρό­ε­δρος του Ινστι­τού­του «Πάουλ Έλριχ», το οποίο είναι υπεύ­θυ­νο για την αδειο­δό­τη­ση των εμβο­λί­ων, τονί­ζει σήμε­ρα ότι οι αντί­πα­λοι του εμβο­λί­ου για τον κορο­νο­ϊό απο­τε­λούν απει­λή για την κοι­νω­νία. «Οι προει­δο­ποι­ή­σεις περί γενε­τι­κών βλα­βών είναι απο­λύ­τως λαν­θα­σμέ­νες και προ­κα­λούν αβά­σι­μους φόβους», επι­ση­μαί­νει, ανα­φε­ρό­με­νος στους ισχυ­ρι­σμούς ότι τα νέα εμβό­λια mRNA θα μπο­ρού­σαν να αλλά­ξουν το γενε­τι­κό υλι­κό του ανθρώ­που. «Όλα αυτά δεν αντι­στοι­χούν στην τρέ­χου­σα κατά­στα­ση επι­στη­μο­νι­κής γνώ­σης», τονί­ζει και προ­σθέ­τει ότι υπάρ­χει ήδη εμπει­ρία με εμβό­λια γονι­δί­ων, από κλι­νι­κές έρευ­νες σε ανθρώ­πους, π.χ. για την αντι­με­τώ­πι­ση όγκων, τα οποία δεν είχαν ανη­συ­χη­τι­κές παρενέργειες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο