Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εμβόλιο COVID: Εγκρίθηκε η τέταρτη δόση για τους άνω των 70 ετών

Την έγκρι­σή της για τη χορή­γη­ση της 4ης δόσης (ή της λεγό­με­νης «δεύ­τε­ρης ανα­μνη­στι­κής») στους άνω των 60 ετών, έδω­σε η Εθνι­κή Επι­τρο­πή Εμβο­λια­σμών. Η πλατ­φόρ­μα θα ανοί­ξει (για τους άνω των 80 ετών) την Πέμ­πτη 7 Απρί­λη ενώ θα ακο­λου­θή­σουν από την επό­με­νη εβδο­μά­δα η ηλι­κια­κή ομά­δα 70 — 79 ετών και μετά η ομά­δα 60–69 ετών.

Όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε από την πρό­ε­δρο της Επι­τρο­πής, Μ. Θεο­δω­ρί­δου, εκτι­μή­θη­κε «ότι το πιθα­νό όφε­λος από μια τέταρ­τη δόση ανα­μέ­νε­ται να είναι μεγα­λύ­τε­ρο σε άτο­μα ηλι­κί­ας 70 ετών και πάνω», ενώ ανέ­φε­ρε πως εγκρί­νε­ται και η χορή­γη­σή του σε άτο­μα που δια­μέ­νουν σε μονά­δες φρο­ντί­δας ηλι­κιω­μέ­νων, αλλά και στους άνω των 60 ετών που έχουν υπο­κεί­με­να νοσή­μα­τα. Αυτή η δόση, προ­τεί­νει η Επι­τρο­πή, να γίνει σε μεσο­διά­στη­μα τεσ­σά­ρων μηνών από τη δεύ­τε­ρη δόση και με εμβό­λιο mRNA. Αντί­θε­τα, όσοι έχουν νοσή­σει μετά την 3η δόση, δε χρειά­ζε­ται να κάνουν την 4η.

Επί­σης είπε ότι η από­φα­ση πάρ­θη­κε με βάση τη διε­θνή βιβλιο­γρα­φία, τα τρέ­χο­ντα επι­δη­μιο­λο­γι­κά δεδο­μέ­να σε συν­δυα­σμό με την εμβο­λια­στι­κή κάλυ­ψη, αλλά και το χρό­νο που έχει παρέλ­θει από την 3η δόση.

Παράλ­λη­λα, εγκρί­θη­κε η χορή­γη­ση τέταρ­της δόσης, τρεις μήνες μετά την τρί­τη δόση, σε παι­διά και εφή­βους 12–17 ετών με ανο­σο­κα­τα­στο­λή και νοσή­μα­τα υψη­λού κιν­δύ­νου καθώς και η χορή­γη­ση 3ης δόσης, έξι μήνες μετά τη δεύ­τε­ρη, σε παι­διά και εφή­βους 12–17 ετών που ανή­κουν στην ομά­δα με αυξη­μέ­νο κίν­δυ­νο (δια­βή­της, καρ­διαγ­γεια­κά νοσήματα).

Τέλος, έγι­νε ανα­φο­ρά και στα μεσο­δια­στή­μα­τα μετα­ξύ των εμβο­λια­σμών, με την Μ. Θεο­δω­ρί­δου να λέει πως συστή­νε­ται η διεύ­ρυν­ση του δια­στή­μα­τος μετα­ξύ πρώ­της και δεύ­τε­ρης δόσης των ενη­λί­κων σε οκτώ εβδο­μά­δες για mRNA εμβό­λια (ένα­ντι τριών που ήταν τώρα για το Pfizer και τεσ­σά­ρων για το Moderna). Ωστό­σο οι τρεις εβδο­μά­δες συστή­νο­νται για άτο­μα με μέτρια ή σοβα­ρή ανο­σο­κα­τα­στο­λή, άτο­μα ηλι­κί­ας άνω των 65 ετών, αλλά και εκεί­νους που έχουν ανά­γκη ταχεί­ας ανοσοποίησης.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο