Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εμβόλιο Johnson & Johnson: Σύσταση να «παγώσει» η χορήγηση στις ΗΠΑ – Λόγω περιστατικών θρομβώσεων

Η Υπη­ρε­σία Τρο­φί­μων και Φαρ­μά­κων των ΗΠΑ (FDA) και τo Κέντρo Ελέγ­χου και Πρό­λη­ψης Νοση­μά­των (CDC) πρό­κει­ται να αιτη­θoούν τη δια­κο­πή της χορή­γη­σης του μονο­δο­σι­κού εμβο­λί­ου της Johnson & Johnson στις ΗΠΑ λόγω περι­στα­τι­κών σπά­νιων θρομ­βώ­σε­ων σε έξι γυναί­κες, όπως μετα­δί­δουν οι New York Times.

Όλα τα περι­στα­τι­κά κατε­γρά­φη­σαν σε γυναί­κες μετα­ξύ 18 και 48 ετών. Μια εξ αυτών πέθα­νε, ενώ μια άλλη νοση­λεύ­ε­ται στη Νεμπρά­σκα σε κρί­σι­μη κατά­στα­ση, σύμ­φω­να με το αμε­ρι­κα­νι­κό μέσο.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση είχε προ­βεί την περα­σμέ­νη Παρα­σκευή και η επι­τρο­πή ασφά­λειας του Ευρω­παϊ­κού Οργα­νι­σμού Φαρ­μά­κων (PRAC), ανα­κοι­νώ­νο­ντας τέσ­σε­ρα σοβα­ρά περι­στα­τι­κά θρομ­βώ­σε­ων και χαμη­λών αιμο­πε­τα­λί­ων μετά τον εμβο­λια­σμό με το εν λόγω σκεύ­α­σμα. Ένα στο πλαί­σιο κλι­νι­κής δοκι­μής και τρία ακό­μη κατά την εφαρ­μο­γή του προ­γράμ­μα­τος εμβο­λια­σμού στις ΗΠΑ.

Η Ε.Ε. παρέ­λα­βε χθες τα πρώ­τα εμβό­λια της εται­ρεί­ας, ενώ στην Ελλά­δα είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για αύριο η άφι­ξη της πρώ­της παρ­τί­δας (33.600 δόσεις) και την ερχό­με­νη Δευ­τέ­ρα, 19 Απρι­λί­ου, οι πρώ­τοι εμβολιασμοί.

Πηγή: Καθη­με­ρι­νή

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο