Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εμβόλιο Sputnik V: Η Ρωσία θα καταθέσει επίσημη αίτηση στην Ε.Ε. για την έγκρισή του

Η Ρωσία θα υπο­βά­λει επί­ση­μη αίτη­ση στην Ευρω­παϊ­κή Ενω­ση τον επό­με­νο μήνα για την έγκρι­ση του εμβο­λί­ου κατά του ιού Covid-19, Sputnik V, δήλω­σε σήμε­ρα ο Κίριλ Ντμί­τριεφ, επι­κε­φα­λής του Ρωσι­κού Ταμεί­ου Άμε­σων Επεν­δύ­σε­ων (RDIF).

Τα απο­τε­λέ­σμα­τα της αξιο­λό­γη­ση εξ ομο­τί­μων του ρωσι­κού εμβο­λί­ου θα δημο­σιευ­θεί σύντο­μα και θα απο­δει­χθεί η υψη­λή του απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα, δήλω­σε ο Κίριλ Ντμί­τριεφ σε συνέ­ντευ­ξή του στο forum Reuters Next.

Το εμβό­λιο Sputnik V θα παρά­γε­ται σε επτά χώρες, διευ­κρί­νι­σε και πρό­σθε­σε ότι οι ρυθ­μι­στι­κές αρχές εννέα χωρών ανα­μέ­νε­ται να εγκρί­νουν το εμβό­λιο για χρή­ση αυτόν μήνα. Έχει ήδη εγκρι­θεί στην Αργε­ντι­νή, τη Βενε­ζου­έ­λα, την Λευ­κο­ρω­σία, την Σερ­βία και αλλού.

Το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Μπο­λι­βα­ρια­νής Δημο­κρα­τί­ας της Βενε­ζου­έ­λας ενέ­κρι­νε το ρωσι­κό εμβό­λιο κατά το κορω­νοϊ­ού Sputnik‑V, όπως συνά­γε­ται από ανα­κοί­νω­ση του RDIF, το οποίο χρη­μα­το­δο­τεί την ανά­πτυ­ξη του εμβο­λί­ου και προ­ω­θεί το ρωσι­κό εμβό­λιο στο εξωτερικό.

Η Ρωσία, η οποία είναι η τέταρ­τη χώρα σε αριθ­μό κρου­σμά­των στον κόσμο. Σχε­διά­ζει να ξεκι­νή­σει μαζι­κούς εμβο­λια­σμούς την επό­με­νη εβδομάδα.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο