Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εμετικά «insta stories» από ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

Εμε­τι­κά αντι­κομ­μου­νι­στι­κά «insta stories» (ποστα­ρί­σμα­τα στο instagram) εμπνεύ­στη­κε η ΔΑΠ, φοι­τη­τι­κή παρά­τα­ξη της ΝΔ, με αφορ­μή την 23η Αυγού­στου, μέρα που η ΕΕ ονο­μά­ζει «Ευρω­παϊ­κή μέρα μνή­μης στα θύμα­τα του ολο­κλη­ρω­τι­σμού και των αυταρ­χι­κών καθε­στώ­των».
Η εμε­τι­κή εικό­να που δια­κι­νεί μέσω του δια­δι­κτύ­ου εμφα­νί­ζει μια αφί­σα ταύ­τι­σης του φασι­σμού με τον κομ­μου­νι­σμό, όπου το σφυ­ρο­δρέ­πα­νο γίνε­ται «προ­έ­κτα­ση» της λαο­μί­ση­της σβά­στι­κας.ΚΝΕ-logoΣε ανα­κοί­νω­σή τους οι Οργα­νώ­σεις Νομι­κής Σχο­λής και Οικο­νο­μι­κών — Πολι­τι­κών Επι­στη­μών Αθή­νας της ΚΝΕ σημειώ­νουν μετα­ξύ άλλων ότι «δεν περι­μέ­να­με κάτι καλύ­τε­ρο από μια οργά­νω­ση που, εκτός από άρι­στη σε μαζι­κές αντι­γρα­φές, σημειώ­σεις και “φιλι­κά” κερά­σμα­τα, “αρι­στεύ­ει” και στην ψευ­τιά, στην υπε­ρά­σπι­ση της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής μέσα στα πανε­πι­στή­μια και φυσι­κά στον αντι­κομ­μου­νι­σμό.

Όμως… πάει πολύ σε μια χώρα που οι σελί­δες της σύγ­χρο­νης Ιστο­ρί­ας της έχουν βαφτεί κόκ­κι­νες από τη θυσία των κομ­μου­νι­στών στην Και­σα­ρια­νή, στην Κοκ­κι­νιά, στο Κούρ­νο­βο και σε δεκά­δες άλλες περιο­χές, που έχουν σημα­δευ­τεί από τις μαζι­κές εκτε­λέ­σεις αθώ­ων κατοί­κων στα Καλά­βρυ­τα, στο Χορ­τιά­τη, στο Δίστο­μο, στην Κάν­δα­νο από τους ναζί, να κυκλο­φο­ρούν τέτοιες εικόνες!

Ας δουν τα στε­λέ­χη της ΔΑΠ πού βρί­σκο­νταν οι πολι­τι­κοί τους πρό­γο­νοι όταν δινό­ταν η μάχη για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της Ελλά­δας — δηλα­δή στο Κάι­ρο και αλλού, σώοι και αβλα­βείς — ενώ τα στε­λέ­χη και τα μέλη του ΚΚΕ, στο ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ, στα βου­νά, στις εξο­ρί­ες και τα εκτε­λε­στι­κά αποσπάσματα.

Θέλει πολύ θρά­σος, λοι­πόν, η ΔΑΠ — πιστό σκυ­λί της γραμ­μής της ΝΔ, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ — να προ­σπα­θεί να ταυ­τί­σει το θύτη με το θύμα, να ταυ­τί­σει την πρό­ο­δο και την ελπί­δα με ό,τι πιο μαύ­ρο έχει γνω­ρί­σει η ανθρώ­πι­νη ιστορία».

Οι Οργα­νώ­σεις της ΚΝΕ προ­σθέ­τουν επί­σης ότι τα στε­λέ­χη της ΔΑΠ, που «εμπνεύ­στη­καν» την παρα­πά­νω εικό­να, «είναι γρα­φι­κές καρι­κα­τού­ρες μακαρ­θι­σμού και αντι­κομ­μου­νι­σμού που όμως στο­χεύ­ουν στο να δια­στρε­βλω­θεί η ιστο­ρι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα για να μη μάθει την αλή­θεια η νεολαία».
Και τους …συνι­στούν «να δια­βά­σουν λίγο ιστο­ρία από βιβλία που δεν που­λά­νε ο Αδω­νις και ο Πλεύ­ρης…», ανα­λύ­ο­ντας την ιστο­ρι­κή αλή­θεια για το Σύμ­φω­νο Μόλο­τοφ — Ρίμπε­ντροπ, και ανα­δει­κνύ­ο­ντας την καθο­ρι­στι­κή συμ­βο­λή της ΕΣΣΔ στη συντρι­βή του φασισμού.

ΕΕ Αντικομμουνισμός Φασισμός

«Στό­χος τους το χτες …με το βλέμ­μα στραμ­μέ­νο στο αύριο», σημειώ­νουν οι Οργα­νώ­σεις της ΚΝΕ, καλώ­ντας τη νεο­λαία να μάθει την αλή­θεια και ανα­δει­κνύ­ο­ντας ότι η ΕΕ, οι κυβερ­νή­σεις και οι παρα­τά­ξεις «έχουν κάθε λόγο να συκο­φα­ντούν το σοσια­λι­σμό που γνώ­ρι­σε η ανθρω­πό­τη­τα, τα διδάγ­μα­τα και τις κατα­κτή­σεις του, επει­δή και τότε και τώρα η ανα­τρο­πή της εξου­σί­ας του κεφα­λαί­ου είναι η μονα­δι­κή διέ­ξο­δος για να πάψουν η άγρια εκμε­τάλ­λευ­ση και οι πόλε­μοι, να εξα­λει­φθούν οι κρί­σεις, η φτώ­χεια και η προ­σφυ­γιά, να οργα­νω­θεί η οικο­νο­μία και να ανα­πτυ­χθούν οι παρα­γω­γι­κές δυνά­μεις με κρι­τή­ριο τις σύγ­χρο­νες λαϊ­κές ανάγκες».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο