Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εμετικός αντικομμουνισμός από τον γραμματέα της ΠΑΣΠ Παντείου

Την εμε­τι­κή αντι­κομ­μου­νι­στι­κή δήλω­ση του γραμ­μα­τέα της ΠΑΣΠ Παντεί­ου, Στρά­του Καλο­γε­ρό­που­λου, ο οποί­ος στη συνε­δρί­α­ση του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου του Φοι­τη­τι­κού Συλ­λό­γου έφτα­σε στο σημείο να ταυ­τί­σει το ΚΚΕ με την εγκλη­μα­τι­κή ναζι­στι­κή Χρυ­σή Αυγή, κατα­δι­κά­ζουν με ανα­κοί­νω­σή τους η ΤΟ Παντεί­ου της ΚΝΕ και η ΚΟΒ Παντεί­ου του ΚΚΕ, σημειώ­νο­ντας ότι αυτή έγι­νε τη στιγ­μή που συμπλη­ρώ­νο­νται 8 χρό­νια από τη δολο­φο­νία του αντι­φα­σί­στα μου­σι­κού Παύ­λου Φύσ­σα και τη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση σε συν­δι­κα­λι­στές μέλη του ΚΚΕ στο Πέρα­μα από τα τάγ­μα­τα εφό­δου της Χρυ­σής Αυγής!

Στην ανα­κοί­νω­σή τους ανα­φέ­ρουν, μετα­ξύ άλλων:

«Απ’ ό,τι φαί­νε­ται η αρρώ­στια του αντι­κομ­μου­νι­σμού προ­κα­λεί ανε­πα­νόρ­θω­τες βλά­βες! Προ­κα­λεί τύφλω­ση σε τέτοιο σημείο που ο επι­κε­φα­λής της ΠΑΣΠ να ταυ­τί­ζει τον Νίκο Μπε­λο­γιάν­νη με τους εκτε­λε­στές του, το ΕΑΜ με τους ναζί, τους εξό­ρι­στους με τους βασα­νι­στές της χού­ντας, τα μέλη της ΚΝΕ με τους μαχαι­ρο­βγάλ­τες της ΧΑ, τους θύτες με τα θύμα­τα! Η ιστο­ρία έχει γρά­ψει ότι ο φασι­σμός απο­τε­λεί γέν­νη­μα — θρέμ­μα του καπι­τα­λι­σμού, το πιο εγκλη­μα­τι­κό και απο­κρου­στι­κό πρό­σω­πο της δικτα­το­ρί­ας του κεφα­λαί­ου. Οι κομ­μου­νι­στές πάλε­ψαν και παλεύ­ουν ενά­ντια σε αυτόν και στο σύστη­μα που τον γεννά.

Ο επι­κε­φα­λής της ΠΑΣΠ έπα­θε …ΔΑΠ αφού μέχρι σήμε­ρα η παρά­τα­ξη της ΝΔ ήταν αυτή που υιο­θε­τού­σε την ανι­στό­ρη­τη εξί­σω­ση φασι­σμού και κομ­μου­νι­σμού! Πρό­κει­ται για την αντι­δρα­στι­κή θεω­ρία των δύο άκρων που απο­τε­λεί επί­ση­μη θεω­ρία της ΕΕ και οδη­γεί τελι­κά στην αθώ­ω­ση του φασι­σμού, στο ξανα­γρά­ψι­μο της Ιστο­ρί­ας, στη δίω­ξη των προ­ο­δευ­τι­κών ιδε­ών σε μια σει­ρά χώρες.

Αλή­θεια, ο γραμ­μα­τέ­ας της ΠΑΣΠ θεω­ρεί πως πρέ­πει να διώ­κο­νται οι κομ­μου­νι­στι­κές ιδέ­ες στο Πανεπιστήμιο;

Τέτοιες αντι­λή­ψεις, σαν αυτή του γραμ­μα­τέα της ΠΑΣΠ, δεν έχουν θέση στους Φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους. Καλού­με κάθε φοι­τη­τή να τους γυρί­σει την πλάτη.

Καλού­με σε μαζι­κή συμ­με­το­χή στη συγκέ­ντρω­ση και πορεία που οργα­νώ­νουν τα εργα­τι­κά σωμα­τεία και Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι το Σάβ­βα­το 18 Σεπτέμ­βρη στις 17.00 στο Κερα­τσί­νι με αφορ­μή τη συμπλή­ρω­ση 8 χρό­νων από τη δολο­φο­νία του Π. Φύσ­σα από τους ναζί εγκληματίες».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο